رويکرد مبتني بر ارزش افزوده:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

رويکرد مبتني بر ارزش افزوده:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

رويکرد مبتني بر ارزش افزوده[1]:

برنامه ريزي بر مبناي ارزش افزوده، رويکرد جديدي در برنامه ريزي استراتژيک مي باشد. دراين رويکرد به ميزان تاثير تصميم هاي استراتژيک بر ايجاد ارزش افزوده تاکيد مي شود.  برنامه ريزي بر اين مبنا مي تواند يک ايده بسيار مهمي در برنامه ريزي استراتژيک تلقي شود.اصول سوددهي دراين رويکرد متمرکز بر تامين ارزش افزوده براي سهام داران شرکت مي باشد. (علي احمدي،فتح الله، تاج الدین 1384)

4.6.2 رويکرد برنامه ريزي برمبناي ارزش هاي مديريتي[2]:

يکي از جديدترين رويکرد هاي مديريت، برنامه ريزي بر مبناي ارزش ها و اجراي آن هاست. بلانچارد[3] و اوکانر[4] که از صاحب نظران علم مديريت هستند، با ارائه ي مفهومي جديد در مديريت به عنوان” مديريت از راه ارزش ها” افق جديدي را براي حل مشکلات سازماني بر روي مديران گشودند. پيروي از رفتار سازمان ارزش مدار، نه به عنوان يک گزينه ي جذاب، بلکه به عنوان يک ضرورت براي بقاي سازمان توصيه شده است. پيام اين رويکرد اين است که هر چه محيط رقابتي تر و متلاطم تر مي شود، سازمان به انسجام دروني، تفاهم و اعتماد متقابل و آرمان مشترک بين آدم ها بيشتر نياز دارد. بنابراين لزوم سودآوري پايدار، برقراري يک رابطه ي برد- برد[5] بين همه ي ارکان و ذينفعان سازمان است.  اين نوع مديريت ماهيت توان افزايي دارد.( بلانچارد، 1381)

5.6.2  رويکرد برنامه ريزي مبتني بر هدف[6]:

برنامه ريزي مبتني بر هدف، عبارت است از فرآيندي که بر اساس آن اهداف کلان سازمان تدوين شده و خط حرکتي، جهت حرکت و مقدار حرکت تدوين مي شود. گام هاي تدوين برنامه بر اين اساس به شرح زير است:

  • تعيين اهداف بلند مدت و استراتژي
  • مشخص کردن اهداف ويژه سازماني و بخش ها
  • برنامه ريزي عملياتي
  • اجرا و کنترل
  • ارزيابي و بازخورد ( مصطفي کاظمي، 1379)

شايان ذکر است در رويکرد برنامه ريزي استراتزيک مبتني بر هدف، محيط داخلي و خارجي مورد ارزيابي و تحليل دقيق قرار مي گيرد تا به نحوي واقع بينانه نسبت به فرموله کردن اهداف اقدام نمود. (دفت[7]، 1381)

6.6.2  رويکرد مبتني بر سناريو پردازي[8]:

اين رويکرد زماني استفاده مي شود که چند نيروي خارجي، با تاثيرات مختلف که ممکن است سازمان را تحت تاثير قرار دهد، وجود داشته باشد. براي هر تغيير پيش رو، سه سناريوي متفاوت براي اينده پيش بيني مي شود ( شامل بدترين، بهترين و معقول ترين)که ممکن است بر اثر تغييرات، سازمان با آن ها مواجه شود. بدترين سناريو، اغلب انگيزه اي قوي براي تغيير پديد مي آورد. )علي احمدي،فتح الله، تاج الدین1384)

7.6.2  رويکرد خود سازمان دهي[9]:

فرايند سنتي برنامه ريزي استراتژيک،غالبا مکانيکي يا داخلي است. يعني آن ها معمولا علت و معلولي هستند. اما نگرش ديکري در برنامه ريزي وجود دارد که مشابه پديد امدن و تکامل يک موجود زنده طي يک فرايند خود سازمان دهي ( خود تطبيقي) است.برخي افراد امکان دارد فرايند هاي برنامه ريزي ارگانيک را به فرايند هاي خطي مکانيکي سنتي ترجيح دهند. خود سازمان دهي، نيازمند رجوع دايمي به ارزش هاي متداول سازمان، صحبت در مورد ارزش ها و انعکاس دايمي فرايند هاي جاري و سيستم ها به همه ي افراد است. ( همان ماخذ،1384)

8.6.2  رويکرد استفاده از منابع ديگران[10]:

اگر سازمان داراي منابع انحصاري و ويژه ايي نباشد، برنامه ريزي از ديدگاه منابع براي آن سازمان بي معنا است.اگر بپذيريم براي تحقق يک هدف، مي توان بر منابع ديگران بر حسب اقتضا استفاده کرد، مي توان استراتژي هايي چون توليد بدون کارخانه، فروش و سازمان هاي مجازي را را طرح ريزي کرد. بر مبناي اين رويکرد ( برون سپاري) براي تحقق هدف يا اهدافي خاص، در اختيار داشتن کليه ي منابع و يا وجود مزيت رقابتي انحصاري الزامي نيست بلکه کافي است که يک فرصت طلايي شناخته شود و در راستاي بهره گيري از منافع نهفته بازي برد-برد بين طرفين ايجاد شود. (امير کبيري، 1377)

[1] Value added Based Planning Approach

[2] Manegerial Values Planning Approach

[3] Ken Blanchard

[4] Frank O’Conner

[5] Win-win

[6] Goal Based Planning Approach

[7] Dafth

[8] Senario Based Planning Approach

[9] Self Organization Based Planning Approach

[10] Out Sourcing Approche

مدیر سایت