روانشناسی در مورد : تأثیر مذهب و معنویت بر هیجانات مثبت

۲-۴-۶ کامل سازی مذهب و معنویت در مداخلات سلامت روان

طی ده های گذشته پژوهشای جور واجور، از یه طرف بیان کننده رابطه بین عقاید مذهبی و الهی با جنبه های جور واجور سلامت روان بودن و از طرف دیگه نقش مذهب به عنوان یه منبع مقابله بااسترس و پیشگیری کننده از مسائل و ناراحتیای روانشناختی، خوب معنی سازی شده. به خاطر همین، در سالای گذشته، این ایده خیلی زیادً روش زوم شده  که عقاید مذهبی و الهی مراجعین می تونن در جریان رویکردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان یه منبع مؤثر بر سلامت روان، مورد استفاده قرار بگیرن (پارگامنت، ۲۰۰۷). مخصوصا با در نظر گرفتن این نکته که افراد دارای عقاید الهی و مذهبی در تموم جنبه های زندگی خود، تحت اثر این باورها قرار دارن، توجه به این عامل مهم روانشناختی در این مراجعین، می تونه بسیار مهم باشه و تاثیر جریان مشاوره و روان درمانی رو پیشرفت ببخشد (اوندرا و گرینوالت، ۲۰۰۸).

استرس

 

البته رویکردهای روان درمانی و مشاوره که به کامل سازی عقاید الهی و مذهبی در جریان روند مشاوره و رواندرمانی می پردازند، هنوز در مرحله ابتدایی تشکیل خود هستن.  با این حال، بر خلاف اینکه این جنبش، نوظهوره، تا الان تحقیق زیادی در سراسر جهان و در فرهنگا و مذاهب جور واجور، رو به خود اختصاص داده. یافته های این پژوهشا بسیار امیدوار کننده بوده و نشون می دهد که در خیلی از دخالت هایی که عقاید مذهبی و الهی در جریان رویکردهای مشاوره و روان درمانی استاندارد، کامل شدن، اثر اونا بر بخش های جور واجور سلامت روان، مثبت و با معنی بوده  است (کال و رابینز، ۲۰۰۴).

روان درمانی

البته ممکنه این مسئله مطرح شه که اثرات درمانی این رویکردهای کامل نگر، فقطً به خاطر ابعاد روانشناختی اون هستش و نه عامل های الهی یا مذهبی. واسه بررسی این مسئله، پژوهشای مختلفی با فرهنگا و مذاهب جورواجور انجام شده. بعضی از این پژوهشا بین یافته های درمانای استاندارد روانشناختی با درمانای روانشناختی کامل شده با مذهب یا معنویت، به فرق معناداری دست نیافته ان، ولی تعداد خیلی از این پژوهشا نشون میدن که مداخلات ترکیب یافته با نگاه مذهبی یا الهی مراجعین، نسبت به مداخلات بدون معنویت یا نگاه مذهبی، اثر بیشتری داشتن. در کل، گذشته پژوهشی، بیشتر یافته های دسته دوم رو تأیید می کنه (پارگامنت، ۲۰۰۷).

در جریان دخالت هایی که از عقاید مذهبی و الهی مراجعین استفاده می کنن، تناسب بین مفاهیم مذهبی و الهی مورد تأکید، متغیرهای مورد دخالت و راه و روش مشاوره یا روان درمانی خاصی که عقاید مذهبی و الهی در چارچوب اون کامل می شه، خیلی مهمه (شافرانسک، ۲۰۰۵). پس به خاطر اجرای مداخلات کامل نگر الهی بر هیجانات، به نظر می رسد رویکردهای هیجان اساسی مثل روان نمایشگری می تونن ظرفیتای بالقوه با ارزشی داشته باشن.