رهبري خدمتگزار :پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

رهبري خدمتگزار در سازمان هاي دولتي

هورسمون معتقد است كه به نظر گرين ليف، رهبري خدمتگزار يك سبك محتمل رهبري براي تمام نهادهای اجتماعي است. وي هنگامی كه در سمت مشاور مديريتي براي سازمان هاي مختلف كار مي كرد، سبك رهبري خود را در انواع وسيعي از سازمانها مانند: دانشگاه ها ،مؤسسات، كليساها، نهادهای وابسته به كليسا، انجمن های حرفه اي، سازمانهاي بهداشتی، و سازمانهاي تجاری در ايالات متحده، اروپا، و جهان سوم به كارگرفت. دلالت ضمنی اين كار چنين بود كه سازمانها، بدون توجه به محيطشان، مي توانند از سبك رهبري خدمتگزار بهره مند شوند. باش[1] نيز همين فرايند فكري را تأييد، و اظهار مي كند: رهبري خدمتگزار در هر محيط سازماني اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی، يا دولتي به كار مي آيد »

و براي تمام حرفه ها، سازمان ها و اهداف كاربرد دارد. با وجود اين، بر اساس IBM Inform,Digital Dissertations،Expanded Academic Research، در « رهبري خدمتگزار » جستجوی واژه كليدي در هيچ نوع تحقيقي به طور خاص دربارة رهبري دولت ، مركزي، با تكيه بر نظرية رهبري خدمتگزار و نيز تأثير احتمالی آن بر اثربخشی سازماني، را بحث نشده است(خائف الهی و همکاران،1388،ص72).

 

2-1-14- معنویت محيط كاري و رهبري خدمتگزار

گرچه در چند سال گذشته تحقيقات بسياري در زمينه توسعه مدلهای مفهومی و ابزارهايي به منظور سنجش رهبري خدمتگزار در سازمانها انجام گرفته است، ولي همچنان اين حوزه از کمبود دانش و پژوهشهای كاربردي در زمينه شرایط و زمينه هاي تسهیل كننده فعاليت رهبران خدمتگزار رنج مي برد. محققين معنویت در محيط كار را به عنوان يكي از عوامل اصلی در شکل گيري و تقويت رهبران خدمتگزار عنوان نموده اند و اين در حالي است كه در گذشته معنویت و تئوري هاي رهبري به مقوله هايي جداگانه تعلق داشته اند ولي آنچه كه در تحقيقات چند سال گذشته انجام گرفته، حكايت از رابطه اي مثبت و مستقيم بين اين دو دارد(محمدی و همکاران،1392،ص151).

فراي( 2003 ) معتقد است كه معنویت دو نقش اساسی بر زندگی افراد دارد: اول اين كه زندگی فردي افراد را وراي ارزشهای دنيوي تعامل مي دهد و دوم اين كه اعتقاد به معنویت شامل ارزشهايي فراتر از منافع اقتصادی در زندگی افراد مي باشد تحقيقات بسياري در زمينه معنویت انجام داده است(همان منبع،ص152). او معتقد است كه معنویت در قالب ارزشهای معنوی و رفتارهاي معنوی نمود پیدا مي كند، ارزشهای معنوی شامل صداقت، اعتماد، نفوذ اخلاقی، ارتباط صادقانه و تواضع و فروتنی ميباشد. همچنین رفتارهاي معنوی نيز شامل احترام، رفتارهاي صادقانه با دیگران، قدردانی از مشارکت و همكاري دیگران و درگيري در اعمال معنوی مي باشد. اگرچه شباهت هاي بسياري ميان سازه هاي معنویت در محيط كار و رهبري خدمتگزار وجود دارد ولي محققين بر اين عقیده هستند كه معنویت در محيط كار مي تواند يك مبنای انگيزشي براي رهبران خدمتگزار به شمار آيد. سانديا و پكرتي( 2010 ) نيز معتقدند كه اعتقادات معنوی در رهبران و جو معنویت در محيط كار مي تواند به عنوان متغيرهاي مستقل تأثير گذار بر اثربخشی رهبران خدمتگزار به شمار آيد((Freeman,2011,p129.

2-1-15- رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني

اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمي براي مطالعه است، و كليد اصلی براي توسعه روابط بين فردي به شمار مي رود. سطح پايين اعتماد باعث مي گردد كه كاركنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف كنند و سوء ظن و بدگماني در بين كاركنان رواج پیدا كند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بين برود و تصمیمات سازمان از كيفيت مطلوبی برخوردار نباشند. اعتماد مفهومی چند سطحی بوده، به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازماني مربوط مي شود(قلی پور،آرین ،1388،ص107).

رهبر خدمتگزار به طرق زبر بر فرهنگ سازمان تاثير دارند: الگو و نمونه بودن؛ نحوه تخصیص منابع سازمان؛ معيارهايي كه به وسیله آن به استخدام، ترفیع و يا اخراج كاركنان اقدام مي كنند؛ و آنچه به آن توجه داشته و آنچه به آن اهميت و پاداش مي دهند. قابل تامل است كه اعتماد نيز به شدت تحت تاثير فرهنگ است. برخي ديگر از عوامل مرتبط با فرهنگ اعتماد در سازمان عبارتند از: عمق و كيفيت روابط بين فردي؛ شفافيت نقشها و مسئولیتها؛ شایستگی براي انجام امور و وظايف محوله؛ شفافیت چشم انداز و اهداف سازماني و وفاي به عهد. واضح است كه بسياري از اين عوامل با رفتار رهبر در سازمان ارتباط دارند. جو اعتماد زماني به وجود مي آيد كه مديران آنچه را كه متعهد به انجام آن بوده اند را انجام دهند و رفتارشان قابل پيش بيني باشد. راسل “معتقد است كه اعتماد جوهره رهبري خدمتگزار است (Joseph& Winston,2005) گرين ليف بر آن است كه رهبري خدمتگزار را مي توان هم مقدمه و هم میوه و ثمره اعتماد سازماني به شمار آورد. توجه به دیگران در رهبران خدمتگزار و مقدم دانستن منافع پیروان بر منافع شخصی رهبر، نقشی اساسی رادر ايجاد جو اعتماد در سازمان دارا ست(قلی پور،آرین ،1388،ص108).

[1] – Baush