تعیین عملکرد صادراتی-پایان نامه درمورد عملکرد صادراتی شرکتها

شرکت ها باید منابع خود را برای دستیابی به عملکرد صادراتی به صورت بهینه مصرف کنند. زیرا در محیط رقابتی فرصت ها و تهدیدهای بسیاری برای تخصیص این منابع وجود دارد. منابع نامحسوس شرکت عبارتند از دانش و تجربه. کسب اطلاعات بازار، ارتباط بین تکنولوژی و کسب و کار. از دیگر منابع ناملموس عبارتند است از نیروی انسانی. نیروی انسانی پس از آموزش قابلیت تجربه و قضاوت بدست می آورد (Theingi and Purchase, 2011).

2-7) ابعاد عملکرد صادراتی و معیارهای اندازه گیری آن:

طبقه بندي كردن عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي به عوامل دروني و بيروني از نظر تئوريكي موجه است. زيرا عوامل تعيين كننده دورني، براساس تئوري مبتني بر منابع موجه و عوامل تعيين كننده خارجي بر تئوري ساختار صنعت بنيان نهاده شده است. تئوري مبتني بر منابع شركت را به عنوان يك بسته ويژه از منابع قابل لمس و غيرقابل لمس تصور مي كند (دارايي ها، شايستگي ها، فرايندها، ويژگي هاي مديريتي، اطلاعات و دانش ) كه بوسيله شركت قابل كنترل هستند و شركت را توانا ميسازد كه استراتژ ي ها را به منظور بهبود بخشيدن به كارايي و اثربخشي خود انجام دهد.  اين تئوري ، عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي و استراتژي شركت را منابع داخل سازمان مي داند. در مقابل تئوري ساختارصنعت معتقد است ، عوامل خارجي هستند كه استراتژي و عملكرد را تعيين مي كنند. اين تئوري بيان مي كند كه محيط خارجي فشارهايي را بر شركت تحميل مي كند كه شركت براي باقي ماندن و پيشرفت بايدپاسخ مناسبي به اين فشارها بدهد. بر طبق تئوري ساختار صنعت، عوامل خارجي و استراتژي صادراتي شركت عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي هستند. مطالعاتي كه اكثراً بر روي عوامل قابل كنترل به عنوان عوامل تعيين كننده عملكرد صادراتي تمركز كرده اند، فرضشان بر اين است كه مديران مي توانند عملكرد صادراتي شركت را جهت بدهند. در مقابل مطالعاتي كه منحصراً بر روي عوامل غيرقابل كنترل تمركز دارند اساسا يك ديد جبري گرايانه درباره صادرات را توصيف می کنند (حقیقی و همکاران، 1387).

در ادامه و در جدول 2-2 به بیان عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات می پردازیم

 

جدول 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

  استراتژي بازاريابي صادراتي

استراتژي كلي صادرات

استفاده از تحقيقات بازار

تطبيق محصول

تطبيق قيمت

شدت ترفيعات

نوع كانال هاي توزيع

 

ادراكات و گرايشات مديريت

حمايت و تعهد صادراتي

موانع و مزيت هاي درك شده صادرات

قابل کنترل
ويژگي صنعت

شدت تكنولوژي بودن صنعت

سطح پويايي صنعت

 

ويژگي هاي بازار خارجي

جذابيت بازار صادراتي

رقابت پذيري بازار صادراتي

موانع بازار صادراتي

 

ويژگي هاي بازار داخلي

بازار داخلي

ويژگي هاي مديريت

تجربه بين المللي مديريت

تجربه و آموزش مديريت

 

ويژگي ها و توانمند يهاي شركت

اندازه شركت

توانمندي بين المللي شركت

عمر شركت

تكنولوژي شركت

توانمندي ها و قابليت هاي شركت

غیر قابل کنترل
خارجی داخلی