علمی : تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان …

۱۲/۷۶ c-e

۱۳/۹۶ cd

۳۴/۰۴ a

۲۲/۰۴ b

ریش بابا

 

۱۳/۶۴ cd

۱۲/۴۴ c-f

۲۱/۱۶ b

۲۳/۰۲ b

قزل اوزوم

 

۵/۲۳ h

۹/۷۱ d-g

۲۱/۱۶ b

۹/۰۵ e-h

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۴- اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار است. جدول ۴-۱-۸ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان TA را نشان میدهد.  همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار TA کاهش یافته است. همچنین بالاترین مقدار اسیدهای قابل تیتراسیون مربوط به رقم بیدانه سفید در زمان اول و کمترین مقدار مربوط به رقم صاحبی در برداشت چهارم بود. اسیدیته قابل تیتراسیون شامل اسیدیته کل عصاره میوه است که بر اساس اسید عمده میوه اندازهگیری میگردد. اغلب محصولات باغی دارای مقدار زیادی اسیدهای آلی هستند که در متابولیسم سلولی آنها نقش مهمی داشته و مقدار این اسیدها در کیفیت محصولات باغی، بویژه میوهها موثر است (Wills et al., 1998). اسیدهای آلی همراه قندها در طعم میوه تاثیر دارند و نسبتهای مختلف اسید و قند موجب طعم ترش و یا شیرین میوهها میشود (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). معمولا اسیدهای آلی به هنگام رسیدن در اثر تنفس و یا تبدیل به قندها کاهش مییابند و کاهش آنها رابطه مستقیم با فعالیتهای متابولیسمی دارد. در واقع اسیدها به عنوان یک منبع اندوخته انرژی میوه میباشند که در هنگام رسیدن با افزایش سوخت و ساز مصرف میشوند (جلیلی مرندی، ۱۳۸۳؛ راحمی، ۱۳۸۴؛ خوش قلب و همکاران، ۱۳۸۷)و (Rolle et al., 2011). با شروع رسیدن میوه فعالیت آنزیم اینورتاز که مسئول تبدیل ساکارز به اسیدهای آلی می باشد کم میشود و در میوه های رسیده فعالیت آن به حداقل میرسد (Srivastava, M.K. and Dwivedi, 2000). بنابراین هر چه میوه رسیدهتر باشد سرعت تبدیل ساکارز به اسیدهای آلی کمتر خواهد بود. در مقابل فعالیت آنزیم ساکارز فسفات سنتتاز (SPS) که مسئول تبدیل اسیدهای آلی و سایر قندها به ساکارز میباشد افزایش مییابد (Lingle et al., 1987). در واقع با پیشرفت فرآیند رسیدن میزان اسیدهای آلی میوه کاهش مییابد (Topalovic and Mikulic-Petkovsek, 2010). میزان اسیدهای آلی در دوره برداشت محصول به مواد جامد قابل حل و سرعت تجزیه اسیدها بستگی دارد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). تارتاریک اسید، اسید غالب در حبه انگور میباشد که ۸۰-۴۰ درصد اسیدهای آلی آن را تشکیل میدهد. تجزیه اسیدهای آلی در دوره رسیدن محصول به سرعت تنفس وابسته میباشد و حجم اسیدهای آلی در میوههای انگور کاهش مییابد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). با توجه به اینکه اسیدهای آلی از جمله ترکیبات مهم در چرخه کربس هستند، در نتیجه به نظر میرسد که در طی رسیدن میزان تنفس و تولید اتیلن افزایش یافته و در نتیجه منجر به مصرف اسیدهای آلی بعنوان سوبسترای تنفسی میشود. همچنین با توجه به اینکه میزان اسیدهای آلی موجود در محصولات بیشتر از مقدار مورد نیاز در چرخه کربس است میتوان موارد مصرف دیگری را برای اسیدهای آلی در نظر گرفت. برای مثال میتوان به مصرف شدن آنها در ساختمان برخی از مواد فرار و معطر اشاره کرد. با توجه به اینکه در طول دوره نگهداری پیش مادههای اصلی تنفس یعنی قندها و اسیدها کاهش پیدا میکنند این امر باعث تغییرات متفاوتی در مواد جامد محلول و اسیدهای آلی کل در طول مدت نگهداری میوه ها میشود (Zheng et al., 2008).
جدول۴-۱-۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت TA (گرم اسید تارتاریک در ۱۰۰ میلی لیتر)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم