پژوهش – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۲۱

۴/۶۲ a

۴/۲۹ b-g

۴/۲۲ d-g

۸۲/۳  h

بیدانه قرمز

 

۴/۴۷ a-d

۴/۳۷ b-e

۴/۲۷ c-g

۴/۱۰ fg

ریش بابا

 

۴/۴۹ a-c

۴/۳۷ b-e

۴/۲۱ e-g

۲۸/۴  b-g

قزل اوزوم

 

۴/۶۴ a

۴/۵۲ ab

۴/۲۰ e-g

۴/۳۱ b-f

صاحبی

 

میانگینها با حروف مشترک تفاوت معنیداری از لحاظ آماری در سطح احتمال ۵% با آزمون چند دامنهای دانکن ندارند.
۴-۱-۲- TSS
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان TSS آب میوه در سطح احتمال ۱ درصد معنیدار است. جدول ۴-۱-۶ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان TSS را نشان میدهد. همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار TSS افزایش یافته است. تغییر در ترکیبات آلی که همزمان با تغییر رنگ حبهها افزایش مییابد بیشتر مربوط به افزایش قندهای محلول میباشد و از آنجا که مقدار قند بیشترین مقدار مواد جامد محلول کل را تشکیل میدهد شاخص TSS به عنوان معیاری برای اندازه گیری قند حبهها در نظر گرفته شد (بداقی و همکاران، ۱۳۸۶). افزایش مواد جامد قابل حل در تجزیه قندهای مرکب و تبدیل آنها به قندهای ساده و همچنین ناشی از هضم شدن دیوارههای سلولی است و بیشترین تغییراتی که هنگام رسیدن میوه صورت میگیرد به شکسته شدن کربوهیدراتهای پلیمری مربوط است که باعث افزایش مواد جامد قابل حل میوه با رسیدن میگردد (راحمی، ۱۳۸۴) و به همین دلیل میزان مواد جامد قابل حل با رسیدن میوه افزایش مییابد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶)، (Conde et al., 2007; Hohen et al., 2003; Topalovic and Mikulic-Petkovsek, 2010 ).
جدول۴-۱-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت TSS(درجه بریکس)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

زمان چهارم زمان سوم