سامانه پژوهشی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- …

۲/۷۸

۱۹۹/۹۶

۱۰/۴۹

۴۰

خطای آزمایشی

۲۱۴/۲۲

۹۰۳/۳۳

۷۹۸/۱۰

ضریب تغییرات (%)

ns، ** و *: به ترتیب نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنیدار، معنیدار در سطح احتمال ۱ درصد و معنیدار در سطح احتمال ۵ درصد با آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.
)pH4-1-1- اسیدیته (
جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۱-۱) نشان میدهد که اثرات ساده و اثر متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان pH آب میوه در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار است. جدول ۴-۱-۵ نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت بر میزان pH را نشان میدهد. همانطور که در این جدول نشان داده شده است با گذشت زمان مقدار pH افزایش یافته است. با توجه به نتایج مقایسات میانگین بیشترین مقدار pHمربوط به رقم صاحبی در زمان ۲۰ شهریور و کمترین مقدار مربوط به رقم بیدانه سفید در زمان ۲۰ مرداد بود. میزان اسیدیته معرف اسیدی بودن محصولات باغبانی می باشد اما میزان pH میوه همیشه با مقدار اسیدهای آلی رابطه مستقیم ندارد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۶). اسیدهای آلی جزء اسید های ضعیف بوده و تاثیر زیادی بر pHمیوه نداشته و اسیدهای قوی سبب تغییر سریع pH می شوند. pH یا غلظت یون های H+، روی مزه تاثیر ندارد و اهمیت آن بیشتر به خاطر تاثیر بر واکنشهای آنزیمی و فعالیت میکرواورگانیسمها (مخمرها و باکتریها)، میباشد. بنابراین در مقایسه با اسیدیته قابل تیتراسیون، تغییرات pH از ارزش کمتری به عنوان یک فاکتور کیفی موثر بر مزه برخوردار است. بیشترین تغییرات در ترکیبات حبه انگور در طی مرحله دوم رشد یا مرحله رسیدگی اتفاق میافتد. حبه ها از یک حالتی که کوچک، سخت و اسیدی، با قند کم هستند به یک حالتی که بزرگ، نرم، شیرین، اسید پایین و خوش طعم و رنگی هستند تغییر مییابند. عطر و طعم انگورها اساسا در نتیجه تعادل اسید به قند است و سنتز آنها و ترکیبات آروماتیک یا پیش مادهها در این زمان اتفاق میافتد. توسعه این خصوصیات کیفیت نهایی محصول را تعیین خواهد کرد (Boss and Davies, 2001). افزایش مقدار pH در طول دوره رشد در انگور توسط سایر پژوهشگران نیز گزارش شده است (Hellman, 2004; Rolle et al., 2011).
جدول۴-۱-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفتpH

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

زمان چهارم زمان سوم زمان دوم زمان اول زمان برداشت
رقم
۴/۲۶ c-g ۴/۲۲ d-g ۴/۰۶ g ۸۲/۳  h بیدانه سفید