تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت ۲

جدول ۴-۱-۴- نتایج تجزیه واریانس اثر رقم، زمان برداشت و اثرات متقابل آنها روی تغییرات رنگ ارقام انگور ۴۵
جدول ۴-۱-۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت pH 47
جدول۴-۱-۶- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفتTSS. 48
جدول ۴-۱-۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت ویتامین ث ۴۹
جدول ۴-۱-۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت TA 51
جدول ۴-۱-۹- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت فنل کل ۵۳
جدول۴-۱-۱۰- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت قند کاهنده. ۵۴
جدول ۴-۱-۱۱- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت وزن حبه ۵۵
جدول ۴-۱-۱۲- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت وزن پوست ۵۶
جدول ۴-۱-۱۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت حجم حبه ۵۸
جدول۴-۱-۱۴- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت سطح حبه. ۵۹
جدول ۴-۱-۱۵- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت چگالی حبه ۶۰
جدول ۴-۱-۱۶- نتایج آزمون کشش پوست ۶۳
جدول۴-۱-۱۷- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی صفت کوتیکول. ۶۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱-۱۸- مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و زمان برداشت روی شاخص Chroma 66
جدول ۴-۲-۱- تجزیه واریانس تاثیر رقم های مختلف انگور روی صفات اندازه گیری شده یک ماه پس از انبارداری ۶۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱-۱- مقایسه میانگین تاثیر رقم های مختلف روی سفتی بافت میوه ۶۱
نمودار ۴-۱-۲- مقایسه میانگین تاثیر رقم های مختلف روی مقدار آنالیز پروفیل بافتی (TPA) 62
نمودار ۴-۱-۳- مقایسه میانگین تاثیر رقم های مختلف روی شاخص تغییرات رنگ، L 65
نمودار ۴-۱-۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم های مختلف روی شاخص تغییرات رنگ، Hue angle 65
نمودار ۴-۲-۱- مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت pH 68
نمودار ۴-۲-۲- مقایسه میانگین اثر رقم های مختلف انگور روی صفت TSS 69
نمودار ۴-۲-۳- مقایسه میانگین اثر زمان روی صفت TSS 70
نمودار ۴-۲-۴- مقایسه میانگین اثر رقم های مختلف انگور روی مقدار اسید آسکوربیک ۷۱
نمودار۴-۲-۵- مقایسه میانگین اثر زمان روی مقدار ویتامین ث ۷۲
نمودار ۴-۲-۶- مقایسه میانگین اثر رقم های مختلف انگور روی مقدار TA 73
نمودار ۴-۲-۷- مقایسه میانگین اثر زمان روی مقدار TA 73
نمودار ۴-۲-۸- مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت فنل کل ۷۵
نمودار ۴-۲-۹- مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت قند های احیاء ۷۶
نمودار ۴-۲-۱۰- مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در زمان انبارداری روی صفت بازار پسندی ۷۷
فصل اول
مقدمه
 
اهمیت محصولات کشاورزی در تامین سلامتی انسان
میوهها و سبزیها از مهمترین منابع غذایی بشر و در حقیقت تامین کننده ویتامینهای مورد نیاز بدن بوده و برای حفظ سلامتی انسان ضروری هستند. همچنین محصولات با ارزشی هستند که حتی در زمینهای کوچک نیز سود اقتصادی خوبی دارند (Shahi et al., 2003). اهمیت پرورش محصولات باغی بویژه بعد از جنگ جهانی اول در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی واضح گردید. زیرا به ارزش غذایی و اهمیت میوهها و سبزیها در سلامتی انسان پی برده شد. میوهها و سبزیها علاوه بر ترکیبات انرژی زا دارای انواع املاح معدنی و ویتامینها نیز هستند و از این نظر در حفظ تعادل غذایی انسان و جلوگیری از سوء تغذیه نقش مهمی دارند (جلیلی، ۱۳۹۱). میوهها و سبزیها محصولاتی فسادپذیر هستند. بنابراین، روشهای نگهداری مختلفی به منظور افزایش عمر انبارمانی آنها توسعه یافتهاند. از این رو، نگهداری غذا به منظور افزایش عمر انبارمانی آن با تضمین ایمنی و کیفیت، از جمله دغدغههای اصلی صنعت غذا به شمار میرود (Yadav and Singh, 2012). در این میان، هدف متخصصان پس از برداشت شناسایی عوامل موثر بر ضایعات و استفاده از فناوریهای مناسب جهت کاهش آنهاست (Kader, 2002).
 
منشا و تاریخچه انگور
انگور یکی از مهم ترین میوههایی است که از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بر اساس مطالعات جغرافیای گیاهی و باستان‌شناسی، ناحیه خاور نزدیک را به عنوان مرکز اولیه انگور در نظر گرفتند. بر این اساس گزارش گردیده که اهلی ‌شدن انگور ابتدا در نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح در دو ناحیه هم جوار، ناحیه مزوپاتامیا [۱] (شامل جنوب آناتولی، سوریه، شمال لبنان، کردستان و غرب ایران) و جنوب دریای خزر اتفاق افتاده است (Mcgovern, 2003). ارقام تجاری انگور عمدتا از گونه ویتیس وینیفرا[۲] بوده که منشا آن منطقه ای در جنوب اروپا بین دریای سیاه و دریای خزر گزارش شده است (ظهوری و همکاران، ۱۳۸۵). تاریخچه کشت انگور در ایران از حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد معمول بوده و بویژه در دوران هخامنشی از محصولات فرعی آن استفاده میگردید. با توجه به اینکه موطن اصلی انگور را مناطق بین دریای سیاه و دریای خزر معرفی نموده اند بنابراین قسمت شمالی ایران نیز خواستگاه انگور به شمار می آید و گونههای وحشی آن در مناطق ذکر شده موجود میباشد. ایران از کشورهای عمده تولید کننده انگور و کشمش در دنیا به حساب میآید. مناطق عمده تولید انگور در کشورمان شامل استانهای خراسان، قزوین، همدان، آذربایجان غربی و شرقی، فارس و زنجان میباشد (جلیلی مرندی، ۱۳۸۸).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است