جستجوی مقالات فارسی – تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حبه ی پنج رقم انگور استان آذربایجان غربی۹۲- قسمت …

۳-۹-۳- چگالی حبه: برای اندازهگیری دانسیته یا چگالی نمونه ها از فرمول زیر استفاده شد:
حجم حبه (بر حسب cm3 ) /وزن حبه (بر حسب گرم) =دانسیته حبه بر حسب ((g/cm3
۳-۹-۴- ابعاد حبه: برای اندازهگیری ابعاد حبهها از یک کولیس دیجیتال[۲۹] با دقت ۰۱/۰ میلی متر استفاده گردید. بدین منظور سه قطر عمود بر هم بزرگ، متوسط و کوچک اندازهگیری شد (Wada et al., 2009).
۳-۹-۵- مساحت سطح حبه: برای اندازهگیری مساحت سطح حبهها ابتدا پوست حبه با دقت از گوشت جدا شد، سپس مساحت سطح حبهها توسط دستگاه اندازهگیری سطح برگ (Leaf Area Meter) مدل Area-meter-AM 200 اندازه گیری شد.
۳-۱۰- آزمون‌های کیفی میوه
بررسی تغییرات کیفی میوههای انگور در هر مرحله از برداشت انجام شد. آزمونهای کیفی شامل: بازارپسندی[۳۰]، اندازهگیری pH آب میوه، مواد جامد محلول[۳۱]، ویتامین ث[۳۲]، اسیدیته قابل تیتراسیون[۳۳]، ترکیبات فنلی کل[۳۴]، قندهای احیا[۳۵]، تغییرات رنگ میوه[۳۶]، اندازهگیری وزن لایه موم و تست طعم و مزه بودند.
۳-۱۰۱ تعیین بازارپسندی
تعیین بازارپسندی با بررسی خصوصیات ظاهری و کیفیت حبه ها به روش کد دهی انجام گرفت. به این صورت که به بهترین رقم کد ۵ و بدترین رقم کد۱ داده شد و بقیه ارقام بین این دو کد قرار دارند.
۳-۱۰-۲ – اندازه گیری pH آب میوه
pH آب میوه با دستگاه pH متر دیجیتالی مدل (pH-Meter CG 824) کالیبره شده با بافرهای ۴ و ۷ اندازهگیری شد(جلیلی مرندی، ۱۳۹۱).
۳-۱۰-۳- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل (TSS)
برای این منظور چند قطره از آب میوه در دمای اتاق روی رفراکتومتر دستی مدل ATAGO قرار گرفت و عدد مربوطه از روی ستون مدرج قرائت شد. البته قبل از شروع اندازه‌گیری رفراکتومتر کالیبره گردید و سپس اقدام به خواندن رفراکتومتر شد و داده‌ها برحسب بریکس یاداشت گردید (جلیلی‌ مرندی، ۱۳۸۶).
۳-۱۰-۴ – اندازه‌گیری میزان اسید آسکوربیک (ویتامین ث)
مقدار اسید آسکوربیک (ویتامین ث) عصاره میوه نیز با استفاده از روش تیتراسیون اندازه گیری شد . به این صورت که میزان cc 10 از عصاره میوه در cc2 نشاسته توسط یدید پتاسیم (KI) 01/0 نرما ل تا ته نشین شدن ذرات نشاسته تیتر گردیده و مقدار اسید آسکوریک با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
A.A= (S×N×F×۸۸٫۱/C)×۱۰۰
A.A = میزان اسید آسکوربیک بر حسب میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر
S مقدار KI مصرفی
= N نرمالیته که برابر ۰۱/۰ بود.
= F فاکتور که برابر ۷۴۳/۰ بود.
= C مقدار عصاره مصرفی = CC10
۳-۱۰-۵- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)
برای اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون ابتدا ۱۰ میلی‌لیتر از عصاره میوه در داخل ارلن‌مایر ریخته شد و روی آن ۴۰ میلی‌لیتر آب مقطر اضافه شد و سپس با قرار دادن الکترود pH متر دیجیتالی مدل (pH-Meter CG 824) عمل تیتراسیون توسط هیدروکسیدسدیم ۱/۰ نرمال (۴ گرم در لیتر) تا ۲/۸ =pH صورت گرفت (Ayala-zavala., 2007). بر اساس مقدار هیدروکسید سدیم مصرفی در جریان تیتراسیون مقدار اسید موجود در عصاره میوه به صورت گرم اسید در ۱۰۰ میلی‌لیتر عصاره میوه (گرم در ۱۰۰ میلی‌لیتر) محاسبه شد. مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون برحسب معادل اسید تارتاریک (اسید غالب انگور) طبق فرمول زیر محاسبه شد:
 
TA= مقدار اسیدهای آلی موجود در عصاره میوه (mL 100g/)
S = مقدار NaOH مصرف شده (mL)
N = نرمالیته NaOH
F = فاکتور NaOH
C = مقدار عصاره میوه (mL)
E = اکی والان اسید مورد نظر (اسید تارتاریک)
نرمالیته عبارت است از تعداد اکی‌والان گرم از جسم حل شده در یک لیتر محلول، اکی‌والان گرم جسم برابر است با مولکول گرم جسم تقسیم بر ظرفیت مؤثر آن جسم.
فاکتور یا ضریب نرمال جسم عبارت است از تعداد اکی‌والان جسم در یک لیتر. بنابراین فاکتور محلول‌های نرمال مساوی یک می‌باشد. در معادله بالا برای تعیین نوع اسید‌ آلی باید اکی‌والان گرم آن اسید در معادله نوشته شود که اکی و‌الان اسید سیتریک ۰۶۴/۰ گرم می‌باشد (جلیلی‌مرندی، ۱۳۸۶).
۳-۱۰-۶- اندازهگیری محتوای فنل کل
اندازهگیری ترکیبات فنلی با استفاده از روش فولین سیوکالتو[۳۷] به شرح زیر انجام شد: ابتدا آب میوه انگور را گرفته و از کاغذ صافی عبور داده شد و سپس مورد استفاده قرار گرفت. ۱ میلی لیتر آب میوه انگور، مقادیر مختلف استاندارد اسید گالیک، ۱میلی لیتر شاهد[۳۸] (آب مقطر یا دیونیزه) در بشر ۱۰۰ میلی لیتری ریخته شد و۷۰ میلی لیتر آب به آن اضافه شد، به دنبال آن ۵ میلی لیتر واکنشگر فولین سیوکالتو با مخلوط مورد نظر اضافه گردید و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد سپس ۱۵ میلی لیتر محلول کربنات سدیم به آن اضافه شد و با آب به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد و به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق قرار گرفت. ۴ میلی لیتر محلول تهیه شده در دستگاه اسپکتروفتومتر مدل (pharmacia LKB. Novaspec II) ریخته و جذب آن در طول موج ۷۶۵ نانومتر قرائت شد (Waterhouse et al.,2002).
۳-۱۰-۶-۱- تهیه محلول کربنات سدیم
۲۰۰ گرم کربنات سدیم بدون آب[۳۹] در ۸۰۰ میلی لیتر آب حل و جوشانده شد. بعد از سرد شدن تعدادی کریستال کربنات سدیم داخل محلول ریخته شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری گردید. سپس با استفاده از کاغذ صافی فیلتر و به حجم ۱ لیتری رسانیده شد. این محلول در دمای اتاق به مدت نامحدود قابل نگهداری میباشد.
۳-۱۰-۶-۲- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک
جهت رسم منحنی استاندارد اسید گالیک[۴۰] محلول پایهای از اسید گالیک به غلظت ۵ گرم در لیتر تهیه شد. به این ترتیب که ابتدا ۵/۰ گرم از اسید گالیک در ۱۰ میلی لیتر اتانول حل گردید و سپس با آب به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانیده شد. مقادیر ۰، ۵/۰، ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۰ میلی لیتر(که به ترتیب ۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میلی گرم در لیتر میباشند) را از این محلول برداشته و با آب به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانیدیم. این محلولها در اسپکتروفتومتر در طول موج ۷۶۵ نانومتر قرار داده شدند و اعداد بدست آمده ثبت شد و منحنی استاندارد با استفاده از آنها رسم گردیدد. منحنی استاندارد بر اساس غلظتهای اسید گالیک و مقادیر جذب بدست آمده، رسم گردید (نمودار ۳-۱). سپس با قرار دادن اعداد بدست آمده برای نمونهها در منحنی استاندارد مقدار فنل کل در هر یک از عصارهها برحسب معادل اسید گالیک محاسبه گردید و بصورت معادل میلی گرم در لیتر اسید گالیک (GAE) بیان شد.
شکل ۳-۱- منحنی جذب استاندارد اسید گالیک
۳-۱۰-۷- اندازهگیری قندهای احیاء[۴۱] (لین و اینون[۴۲])
قند کل نمونه ها به روش مرسوم لین و آینون تعیین شد (استاندارد ملی ایران، شماره ۲۶۸۵).
با این روش می توان وجود قندهای کاهنده در میوه ها را مشاهده کرد. مثل گلوکز، فروکتوز و از دی ساکاریدها مثل مالتوز.
اصول آزمون: عبارت از احیا مس دو ظرفیتی حاصل از ترکیب محلول های فهلینگ A و B توسط قندهای احیا کننده و تبدیل به مس یک ظرفیتی Cu2O میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.