تعهد نسبت به افراد-پایان نامه درباره عملکرد کارکنان بیمه

تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری(مردم)

در این نوع تعهد، کارکنان نسبت به افرادی که برایشان کار و فعاليت می کنند، تعلق خاطر خاصی نشان   می دهند. این فعاليت مدیر را وا می دارد تا برای کمک به افراد از شیوه مناسب رهبری برای موفقیت در کارهایشان استفاده کند. فعالیت هاي اساسی كه این تعهد را شکل می دهند، عبارتنداز:

1_ نشان دادن علاقه و شناسایی مثبت به کارکنان

2_دادن بازخورد ارشادی

3_ ترغیب کارکنان به ارائه فکرهای خلاقانه (حاجی احمدی، 1382).

2-1-3-3) تعهد نسبت به خود

این نوع تعهد بر شخص تمرکز دارد. کارکنان کمال جو تصویر قوی و مثبتی به دیگران ارائه می دهند و در تمامی موفقیتها به عنوان یک نیروی مثبت عمل می کنند ولی این امر نباید با خود محوری اشتباه گرفته شود. تعهد نسبت به خود با سه دسته فعالیت زیر مشخص می شود:

  1. نشان دادن استقلال در فکر و عمل
  2. کسب مهارتهای لازم برای اعمال مدیریت
  3. پذیرش انتقادهای سازنده

         

2-1-3-4) تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع

شاید مهمترین تعهد، تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز عبادت بجز خدمت به خلق نیست و صالح ترین افراد، سودمندترین آنان نسبت به مردم معرفی شده اند. این نوع تعهد به دو صورت نمایان می شود:

  • خدمت کردن به مشتری و ارباب رجوع
  • اهمیت قائل شدن برای ایشان

2-1-3-5) تعهد نسبت به شغل

اين نوع تعهد بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرند. تعهد شغلی  نوعي حالت شناختي و احساس هويت رواني با يك شغل را نشان مي دهد. تعهد، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداري كه يك شغل مي تواند نيازهاي فعلي فرد را برآورده سازد، بستگي دارد. اشخاصي كه شديداً درگير شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمي از هويت شخصي شان در نظر مي گيرند. علاوه بر اين، افراد داراي وابستگي شغلي بالا، بيشتر علايق خود را وقف شغل خود مي كنند. همچنين به ميزاني كه شخص كار يا عملكردش را موجب سربلندي و كسب اعتبارش بداند تعهد شغلي او افزايش مي يابد (عامری و اسمعیلی، 1390: 144-125). ایجاد اعتماد، انگیزش و تعهد در کارکنان، یکی از موضوعات و مسائل کلیدی در ارتباط با مدیریت کارکنان می‌باشد. این امر به این دلیل از اهمیت برخوردار است که کارکنان دارای سطوح بالای تعهد شغلی، به احتمال کمتری سازمان را ترک می کنند، ایشان بیشتر برانگیخته شده و تمایل بیشتری به ارائه تلاش داوطلبانه دارند (یوسفی، مرادی، تیشه ورز دائم، 1389: 30).