تعریف ریسک:”پایان نامه درباره مدیریت ریسک مالی”

تعریف ریسک

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف ، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین ، تعاریف متعددی از آن نموده اند . به عنوان مثال ، گیلب[1]، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد و هیوب[2]، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه گذاری می داند (راعی و دیگران،1391،ص49) . در یک تعریف کلی ، می توان نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری نامید؛ در واقع به زبان ریاضی ، ریسک  انحراف معیار بازدهی است .

زمانی که گفته می شود در یک عمل یا وضعیت خاص ریسک وجود دارد ، شنونده در می یابد که عدم اطمینانی[3] در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود داشته و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل ، نامطلوب بوده و به طور ضمنی ، بر نامعلوم بودن و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج آتی اشاره می نماید . به این دلیل ، زمانی که از توانایی بیشتری در پیش بینی آینده برخوردار باشد ، با ریسک کمتری مواجه شده و با کاسته شدن توانایی در پیش بینی آینده ، ریسک نیز بیشتر می گردد (مظلومی،1388،ص2).

مفهوم اصلی که تمام این تعاریف بر آن تأکید دارند ، وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (wiliyams & Hainz,2003,p 32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود ، ریسک نخواهد بود و تنها عدم اطمینان است ؛ به این دلیل است که برای ریسک مقادیر مشخصی ارائه می گردد و می توان آن را مدیریت و کنترل نمود (اکبریان و دیگران،1385،ص158) . به طور کلی عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می دهد و عبارت از تردیدی است که شخص در ارتباط با وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن دارد . اگر تخمین نتایج آتی با تعیین همراه بوده و از حتمیت وقوع یا عدم وقوع آن ها اطمینان حاصل گردد ، عدم اطمینان نیز مستولی نخواهد شد . در نتیجه به علت معلوم بودن آینده ، اصولاً ریسکی نیز وجود نخواهد داشت (مظلومی،1388،ص2) . آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و انتخاب یک گروه ، به عنوان زمینه ای است که فعالیت های مدیریت ریسک بر روی آن متمرکز است . در ادامه انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی و مدرن و تقسیم بندی کلی از ریسک بیان خواهد شد .

 

 

 

 

  • انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی

این رویکرد عوامل ذاتی مؤثر بر متغیر بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می دهد که به آن ریسک کلی اوراق بهادار می گویند . بر مبنای رویکرد بنیادی ، عوامل تشکیل  دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می گردند می توان در مقوله هایی طبقه بندی نمود که عبارتند از( راعی و دیگران،1383،ص ص 229-225) :

  • ریسک سیاسی[4]– ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه ، که به دلیل تغییر در سیاست ها و نظام سیاست گذاری یک کشور رخ می دهد و به انتظار سرمایه گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد و در کل تغییرات عمده ای در محیط اقتصادی و سیاسی یک کشور ایجاد می کند . یک جنگ ناگهانی ، انتخاب رئیس جمهور جدید تا فوت ناگهانی وی ، رونق سفته بازی و امثال این ها ، از جمله رخدادهایی هستند که بر بازار سهام تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت .
  • ریسک تجاری[5]– تغییرات در قدرت سوددهی یک شرکت ، سبب ضرر سرمایه ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه گذاری خواهد شد . ریسک تجاری را ، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت ، یا در حفظ نرخ رشد یا ثبات سوددهی می توان تعریف نمود .
  • ریسک نرخ بهره[6]– ریسک نرخ بهره یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه . بسیاری از سرمایه گذاران ، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می دانند اما این نوع از اوراق دارای ریسک نرخ بهره می باشند .
  • ریسک نرخ تورم[7]– ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه ، به دلیل کاهش قدرت خرید پول . با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سرمایه گذار، مشمول ریسک تورم خواهد شد و با خرید سهام عادی می توان در برابر این ریسک ، برای خود مصونیت ایجاد نمود .
  • ریسک مالی[8]– مقصود از ریسک مالی ، ریسک ناشی از استفاده از بدهی است . هر قدر شرکت وام بیشتری بگیرد ( اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید) ، با کاهش حاشیه سود خالص شرکت ، ریسک سهام عادی آن بیشتر می گردد .

1T. Gilb

2 K.Hube

3 Uncertainty

1 Political Risk

2 Bussines Risk

3 Interest Rate Risk

4 Inflation Rate Risk

5 Financial Risk