تحلیل محتوای برنامه¬های رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون موضوع کتاب و کتاب¬خوانی- قسمت 48

213/45739118227 

65 

957/703678741 کل 

985/47698065662 

67 

1683152460از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد و همانطوركه از نتایج جدول 4-22 مشاهده می‌شود با توجه به مقدار آلفای 256/0 و مقدار آزمون 392/1 تفاوت معناداری بین مرد و زن بودن از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی وجود ندارد و بدین ترتیب فرضیه دوم پژوهش مورد تایید قرار نگرفت.
فصل پنجم
بحث،
نتیجهگیری و
پیشنهادها
5-1 مقدمه
در این فصل یافتهها با توجه به پرسشها و فرضیه ها مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرد، سپس بحث و تحلیلهای مرتبط در هر بخش به صورت جداگانه بیان میشود و در پایان پیشنهاداتی براساس یافتهها و نیز برای پژوهشهای آینده ارائه خواهد شد.
پژوهش حاضر با هدف تعیین مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههایی رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 انجام شد. این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است.
جامعه پژوهش شامل 74 عنوان ( 6875 برنامه) برنامه رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 بوده است. در ابتدا چک لیستی از مفاهیم مورد نظر و مفاهیم مرتبط با آن تهیه شد و به تایید اساتید راهنما، مشاور و صاحبنظران رسید. پس از تهیه چک لیست، پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا انجام شد، بدین منظور با شنیدن محتوای برنامهها، مشخصات و میزان پرداخت به مقوله کتاب و کتابخوانی در کاربرگهایی وارد گردید و سپس داده های استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
5-2 تحلیل پرسشهای پژوهش
پرسش اول پژوهش: میزان استفاده از واژه های مرتبط با كتاب و كتابخوانی چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391 بین 101 تا 200 بار (31561 مرتبه و كمتر از 50 (5454 مرتبه) که در مجموع تکرار واژه ها 716313 و جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید 62857 بوده است.
ذوالقدری (1388) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که در کمتر از 50 درصد از رمان های چاپ شده به مفاهیم کتاب، کتاب خوانی و کتابخانه ها پرداخته شده است. یزدیان راد (1389) در تحقیقی به این نتیجه رسید که فقط چند عنوان از نشریات مورد پژوهش وی مسئولیت انتشار مقاله ها را دارند و به موضوعات مورد بررسی، یعنی کتابجخوانی و کتابخانه های کودکان کمتر پرداخته شده است. کاجبرگ (1996) در بررسی خود به این نتیجه رسید که گرایش موضوعی بیشتر مقاله ها مربوط به مباحث و فعالیتججهای سنتی کتابداری است.
پرسش دوم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی در مجموع716313 واژه بوده است. با توجه به نتایج به نظر میرسد برنامهها در زمینه برنامهسازی مرتبط با مقوله های کتاب و کتابخوانی بهتر عمل کرده اند. اما برنامهها میتوانند نقش فعالتری در زمینه های مختلف مربوط به کتاب و کتابخوانی ایفا كنند.

پرسش سوم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با كتاب و كتابخوانی مربوط به برنامههایی با ساختار كلامی پیامی(22229 مرتبه)، مسابقه(17770 مرتبه)، روایی آوایی(15360 مرتبه) و پیامی(11547 مرتبه) بوده است.
با توجه به تعداد ساختارهای برنامهسازی در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ و هر ساختار پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی در این خصوص ساختار کلامی پیامی بیشترین فعالیت را نشان داده اند. این میتواند نکته مثبتی در ارائه مقوله های مورد بررسی پژوهش از طریق برنامه ها باشد.
پرسش چهارم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه چقدر است؟
در برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی بیش از 61 دقیقه (19451مرتبه) و كمتر از 15 دقیقه (2039 مرتبه). یزدیان (1389) تعداد كل مقالات منتشرشده توسط نشریات تخصصی كتابداران و اطلاع‌رسانی نشان داده كه 1429 عنوان مقاله در طی سال‌های پژوهش در این نشریات منتشر شده كه 52 عنوان از مقالات (3/6درصد) به موضوع ترویج كتابخوانی و 27 عنوان از مقالات (1/8درصد) به موضوع كتابخوانه‌های كودكان پرداخته‌اند كه از این بین 75 مقاله (94/9 درصد) تألیف و 4 مقاله (5/1درصد) ترجمه است. از مجموع مقالات مرتبط با مقوله‌های كتابخوانی و كتابخانه‌های كودكان در نشریات تخصصی حوزه كتابداری و اطلاع رسانی 37 مقاله (46/8درصد) پژوهشی، 21 مقاله (26/6درصد) تحلیلی، 2 مقاله (2/5درصد) مروری و 19 مقاله (24/1 درصد) گردآوری می‌باشد.
پرسش پنجم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک گروه های برنامه چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعدا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

د6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی 7/29 درصد از برنامههای مورد مطالعه از جهت گروه برنامه ای، در گروه فرهنگ و دانش، 7/25 درصد در گروه مطالعات فرهنگی، 23 درصد در گروه فرهنگ و ادب، 5/9 درصد در گروه فرهنگ و هنر، 4/5 درصد در گروه فرهنگ و جامعه، 1/4 درصد گروه فرهنگ و اندیشه، 4/1درصد در گروه اداره كل نمایش، 4/1 درصد در گروه پخش قرار می گیرند.
یونتار و یالوی[19] (2000) در پژوهشی درباره تحلیل محتوای مقالات مجلات كتابداری و اطلاع‌رسانی در سالهای 1952 و 1994 به این نتیجه رسدی كه مقوله‌هایی چون «فن‌آوری» و «استفاده و خدمات» ویترین سه مقالات را به خود اختصاص داده‌اند. و كوفوگیاناكیس و سلاتر[20] (2004) تحقیقی با عنوان «تحلیل محتوای تحقیقات كتابداری» انجام دادند. هدف این مطالعه تحلیل محتوای نشریات سال 2001 كتابداری و اطلاع‌رسانی بود. جامعه پژوهش شال 2664 مقاله از 107 نشریه كتابداری بود. نتایج نشان داد كه 3/30 درصد مقالات پژوهشی بودند. در رده‌بندی موضوعی مقالات، هفت مقوله وجود داشت كه به ترتیب از بیشترین تعداد به كمترین به این صورت بودند: دسترسی و بازیابی اطلاعات، مجموعه‌سازی، مدیریت، آموزش، مرجع، تاریخ كتابخانه‌ها، حرفه كتابداری است.
پرسش ششم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع معرفی کتاب چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875برنامه، در سال 1391مورد بررسی حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 27 مرتبه و حداكثر 2498 مرتبه بوده است كه میانگین هم 9286/818 بوده است و یافته دیگر اینكه، در مجموع 11465 مرتبه در برنامههای رادیویی شبكه فرهنگ از واژه های مرتبط با معرفی كتاب استفاده شد.
رحمانی(1382) نتایج پژوهش نشان داد، در دومین دوره مورد بررسی فعالیت‌های مربوط به گزارش‌ها و معرفی و نقد كتاب رشد بیشتری داشته اما تعداد مقالات در دوره اول بیشتر بوده است. روزنامه‌هایی كه بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند به ترتیب روزنامه‌های اطلاعات و ایران بوده‌اند.
رحمانی(1391) در روزنامه های کثیرالانتشار مورد بررسی در دوره هشتم ریاست جمهوری ایران، 9377 مورد (19/62 درصد) معرفی کتاب و در دوره نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، 5699 مورد (80/37 درصد) به معرفی کتاب اختصاص یافته است. نتایج نشان می دهد که در روزنامه های دوره هشتم نسبت به دوره نهم، در زمینه معرفی های مربوط به کتاب توجه بیشتری شده است هم چنین روزنامه کیهان در دوره هشتم با (69/65 درصد) و دوره نهم با (99/49 درصد) فعال تر بوده اند. هم چنین در دوره هشتم، روزنامه ها در سال اول و در دوره نهم سال سوم بیشتر به مسئله معرفی های کتاب پرداخته اند. با توجه به تعداد معرفی های مربوط به کتاب، در این خصوص روزنامه ها بیشترین فعالیت را نشان داده اند. این می تواند نکته مثبتی در ارائه مقوله های مورد بررسی پژوهش از طریق روزنامه ها باشد.
پرسش هفتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع نقد و بررسی کتاب چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی تنها 2 برنامه دارای واژه های مرتبط با نقد كتاب بوده است و 72 برنامه هیچ واژه مرتبط با نقد كتاب نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 1285 مرتبه و حداكثر 1421 مرتبه بوده است كه میانگین هم 1353 بوده است و یافته دیگر اینكه، در مجموع 2706 مرتبه در برنامههای رادیویی شبكه فرهنگ از واژه های مرتبط با نقد كتاب استفاده شد. رحمانی(1382) نتایج پژوهش نشان داد، در دومین دوره مورد بررسی فعالیت‌های مربوط به گزارش‌ها و معرفی و نقد كتاب رشد بیشتری داشته اما تعداد مقالات در دوره اول بیشتر بوده است. روزنامه‌هایی كه بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند به ترتیب روزنامه‌های اطلاعات و ایران بوده‌اند.
رحمانی(1391) روزنامه های کثیرالانتشار مورد بررسی در دوره هشتم ریاست جمهوری ایران، 780 مورد (98/63 درصد) نقد و در دوره نهم ریاست جمهوری ایران، 439 مورد (01/36 درصد) نقد به مفهوم کتاب و کتاب خوانی پرداخته است. در روزنامه های دوره هشتم نسبت به دوره نهم، در زمینه نقدهای مربوط به کتاب و کتاب خوانی توجه بیشتری شده است و روزنامه های ایران با (92/51 درصد) و همشهری با (25/35 درصد) در این زمینه نسبت به سایر روزنامه ها فعال تر بوده اند. هم چنین روزنامهججها در سال دوم و سوم بیشتر به این مسئله
پرداخته اند.
پرسش هشتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع قصهگویی و قصهخوانی چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی 23 برنامه دارای واژه های مرتبط با قصهگویی بوده است و 51 برنامه هیچ واژه مرتبط با قصهگویی نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 95 مرتبه و حداكثر 8905 مرتبه بوده است كه میانگین هم 16522/1748 بوده است و یافته دیگر اینكه، در مجموع 40219 مرتبه در برنامههای رادیویی شبكه فرهنگ از واژه های مرتبط با قصهگویی استفاده شد. با توجه با این مسئله که قصهگویی و قصهخوانی در شبکه فرهنگ بنابر اهداف شبکه که در خصوص ف
رهنگها است از طریق قصهگویی و قصهخوانی میتواند بهتر این فرهنگها را ارئه کند و با نتایج بدست آمده تا حدودی موفق بوده است.
پرسش نهم پژوهش: تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز چگونه است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با كتاب و كتابخوانی مربوط به برنامههایی است كه تهیه کنندگان آنها به شرح زیر است: زن (17984 مرتبه)، مرد (7131 مرتبه)، هم مرد و هم زن (5105 مرتبه). در این پژوهش نشان میدهد که برنامهسازان زن در موضوع کتاب و کتابخوانی فعالتر هستند .
5-3 نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: در بیش از 40% از برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است.
با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد که بیش از 90% برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب و کتابخوانی پرداخته اند. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار نمی گیرد.
فرضیه دوم. پرداختن به مفاهیم کتاب، کتابخوانی با جنسیت برنامه سازان ارتباط معنی داری دارد. با توجه به مقدار آلفای 256/0 و مقدار آزمون 392/1 تفاوت معناداری بین مرد و زن بودن از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی وجود ندارد.
5-4. پیشنهادهای پژوهش
5-4-1 پیشنهادهای بر آمده از پژوهش
براساس نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش، موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح میگردد.

 1. ضرورت دارد که کلیه شبکه های رادیویی در امر کتاب و کتابخوانی از جمله شبکه سراسری( ایران)، شبکه جوان، شبکه دانش، شبکه گفتگو، شبکه تهران و غیره … همه در یک مشارکت و بسیج همه جانبه برای ارتقاء سطح مطالعه و کتابخوانی اقدام نمایند.
 2. برنامه های رادیویی در هر بخش به متخصصان و کارشناسان مخصوص خود نیاز دارد لذا شایسته است مدیران شبکه ها و مدیر گروه ها بیش از پیش از راهنمایی ها و مشاوره متخصصان، صاحب نظران و کارشناسان در زمینه مسائل فرهنگی، به خصوص زمینه های مسائل کتاب و کتاب خوانی بهره ببرند.
 3. با توجه به پائین بودن میزان قصهگویی، قصهخوانی، معرفی و نقد در مورد كتاب و كتاب خوانی در برنامههای رادیویی لازم است کلیه شبکه ها بیش از پیش به این مقوله ها توجه و برنامه های خاصی را به این مهم اختصاص دهند.
 4. با توجه به اهمیت كتاب و كتاب خوانی در جامعه به عنوان یكی از مهم ترین عوامل ترقی و پیشرفت در تمامی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… هم چنین به دلیل کم رنگ بودن جایگاه کتاب و کتاب خوانی در برنامههای رادیویی بهتر است سردبیران و تهیه کنندگان برنامههای مربوطه جایگاه خاصی را برای این مفاهیم در نظر بگیرند.
 5. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 6. به کارگیری نظریات و ایده های مشاوران، متخصصان و کارشناسان موضوعی در زمینه تدوین و ترویج مطلب درباره کتاب و کتاب خوانی در برنامههای رادیویی.

5-4-2 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده
با توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش، نیاز به پژوهش هایی با موضوعات زیر احساس می شود:

 1. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
 2. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه سراسری(ایران) صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
 3. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه سلامت صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
 4. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه جوان صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
 5. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی.
 6. تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه نمایش صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی
 7. تحلیل محتوای برنامههای رادیو شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی در بازده زمانی ده ساله.
 8. مقایسه رویکرد برنامههای شبکه های گوناگون رادیویی ایران نسبت به کتاب و کتابخوانی.
 9. مقایسه رویکرد برنامه های شبکه های درون مرزی و برون مرزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع کتاب و کتابخوانی.

پیوست 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *