تحلیل متدولوژی ها:/پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک

مزایای کارت امتیازی متوازن در بانکداری

 

“هانک یی- وُ” بعد بررسی ادبیات مربوطه مزایای زیر را برای استفاده از کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری بر می شمرد:

چارچوبی برای ارزیابی و توسعه استراتژی های بانک فراهم می کند.

اهداف استراتژیک و اندازه های عملکردی را برای ترجمه و تبدیل استراتژی های بانک به عمل توسعه می دهد.

راهی را برای اندازه گیری و نظارت بر عملکرد شاخص های کلیدی فراهم می کند که می تواند منجر به اجرای موفقیت آمیز راهبردهای بانکی شود.

یک ابزار کارآمد برای اطمینان بهبود مستمر در سیستم ها و فرآیند های بانکی.

 

2-3 معیارهای مقایسه و تحلیل متدولوژی ها

 

برای تدوین متدولوژی مناسب عارضه یابی سازمانی، معیارهایی به عنوان ابعاد تحلیل و مقایسه متدولوژی های انتخاب شده مد نظر قرار گرفت که عبارتند از:

معیار 1- اصول و پیش فرض ها: هر یک از متدولوژی های انتخاب شده مبتنی بر یکسری اصول و پیش فرض بنا شده اند که نقاط قوت و ضعف آنها در مورد هر متدولوژی، در جدول شماره 1 ارائه شده است.

معیار 2- ساختار: این معیار ساختار مدل را با توجه به مواردی نظیر دیدگاه مدل به سازمان،  حوزه ها و عوامل معرفی شده، وضوح و روشنی حوزه ها و عوامل معرفی شده و انعطاف پذیری ساختار مدل در صورت لزوم ایجاد تغییر در آن، مورد بررسی قرار می دهد. نقاط قوت و ضعف هر یک از متدولوژی های انتخاب شده با توجه این معیار در جدول شماره 2 ارائه شده است.

معیار 3- کارآمدی در اجرا: این معیار کارآمدی متدولوژی را در اجرا، با توجه به مواردی نظیر سهولت اجرا، فراگیری استفاده (تنوع کاربردی)، وضوح روشهای ارائه شده برای اجرای متدولوژی و تناسب متدولوژی با هدف عارضه یابی سازمانی مورد توجه قرار می دهد. نقاط ضعف و قوت هر یک از متدولوژی های انتخاب شده با توجه به این معیار در جدول شماره 3 ارائه شده است.

معیار 4- پشتوانه علمی و اجرایی: این معیار متدولوژی ها را با توجه به پشتوانه علمی و اجرایی از جمله توسعه دهندگان متدولوژی، منابع اطلاعاتی در دسترس وامکانات در دسترس برای اجرای متدولوژی مورد بررسی قرار می دهد