سامانه پژوهشی – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۹

تفاوت بین نرخ متوسط بازده پورتفوی سهام برنده ونرخ متوسط بازده بازنده پورتفوی سهام: در این صورت باید ابتدا قیمت های بازار اول و آخر هر سال را برای یک سهم خاص در نظر گرفت سهامی که قیمت سهم آن بیش از ۳۰% باشد بعنوان سهام برنده تفکیک و میانگین افزایش قیمت آنها محاسبه می گردد. در مورد سهام بازنده (سهامی که حداقل ۳۰% کاهش قیمت در بازار داشته اند) هم همین طور عمل می شود و آنگاه تفاوت قیمت آنها برای سال مربوطه به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف (Neutral) تلقی می شود.
۳-۷ معادلات نرخ بازده مورد انتظارپرتفوی :
۳-۷-۱ معادله (SCAPM)
هاروی و سیدیک (۲۰۰۰) توضیح می دهند که سرمایه گذار پورتفویی را که چولگی به راست دارد نسبت به پورتفویی که جهتش به چپ است بیشتر دوست دارد. بنابراین، دارایی ها با بازده هایی که چولگی به چپ دارند مطلوبیت کمتری دارند و نرخ بازده مورد انتظار بالاتری طلب می کنند و بر عکس. معادله مدل قیمت گذاری سرمایه ای با افزودن چولگی به شرح زیر می باشد:
E(Ri)-Rf = ۱[E(Rm)-Rf]+2[E(Rm)-Rf]2
که ۱و۲ شیب رگرسیون به شرح زیر است:
Rit-Rf = α+۱[Rmt-Rft]+2[Rmt-Rft]2i=1,….,n t=1,….,T
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
در این فرمولaمیانگین بازده غیر عادی سهامi می باشدکه در فرضیه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.
۳-۷-۲ معادله(KCAPM)
دیتمار(۲۰۰۲) اولویت سرمایه گذار را با اضافه کردن بررسی چولگی و کشیدگی گسترش می دهد. کشیدگی برای توضیح قابلیت سود آوری پیامدهایی که نتایج خیلی منحرف از متوسط دارند اضافه می شود. دارلینگتون( ۱۹۷۰) درجه کشیدگی را به عنوان درجه ای برای متغیر خاص یک توزیع، نسبت به جهت دنباله اش شرح می دهد. با این بررسی ها بر مبنای مدل قیمت گذاری سرمایه ای(CAMP) چهار گشتاوری (KCAPM)، نرخ بازده سهام i با معادله ی زیر مورد انتظار است :
E(Ri)-Rf۱[E(RM)-Rf]+2[E(RM)-Rf]2+3[E(Rm)-Rf]3
که ۱، ۲و ۳شیب رگرسیون از معادله دنباله هستند:
Rit-Rf=α+۱[E(Rmt-Rft)+2[Rmt-Rft]2+3[Rmt-Rft]3 i=1,….,n t=1,…(۴)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
۳-۷-۳ معادله) ( TFPM
فاما و فرنچ (۱۹۹۳،۱۹۹۶) مدل سه عاملی پیشنهاد می دهند که حساسیت نرخ مورد انتظار یک دارایی علاوه بر بتا بستگی به به عامل های اندازه ی شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار دارد. معادله نرخ بازده مورد انتظار در مدل سه عامله (TFPM) برای سهامi که i=1,…,n به شرح زیر می باشد :
برای سهامi که i=1,…,n به شرح زیر می باشد :
E(Ri ) –Rfi [E(Rm )- Rf ] +si E(SMB) +hi E(HML) (5)
که iوhiشیب رگرسیون در معادله ی پایین است :
Rit– Rf=a+ i[ E( Rm– Rf)+ sEb( SMB)+ hi( HML) i=1,…, n t=1,….,T (6)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
hi ,si ,i حساسیت های عوامل در رابطه با عامل بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را نشان می دهد.
۳-۷-۴ معادله (STFPM)
بخش اصلی این تحقیق مربوط به افزودن چولگی و کشیدگی به مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM)،مدل قیمت گذاری سرمایه ای فاما و فرنچ (TFPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کارهارت(FFPM) می باشد. بنابراین معادله نرخ بازده مورد انتظار سهامi در مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله (TFPM) با افزودن چولگی(STFPM) طبق زیر است:
E(Ri )- Rf= bi [E(Rm )- Rf ]+ bi [E(Rm )- Rf]2 +si E(SMB)+ hi E(HML) (7)
که i، b2، hiوsiشیب رگرسیون با معادله زیر است:
Rif-Rf= α+ i[E(Rm-Rf]+b2i[E(Rm-Rf]2+SiE(SMB)+hi(HML) i=1,…,n t=1,…,T (8)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
۳-۷-۵ معادله (KTFPM)
بسط TFPMسه عامله به TFPM چهار عامله که شامل عامل کشیدگی می شود. در این مدل، نرخ بازده مورد انتظار سهام برابر است با :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.