فایل – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۸

بازده مورد انتظار سهام

مدلKTFPM

بتا-SMB-HML-چولگی-کشیدگی

بازده مورد انتظار سهام

مدل FFPM

بتا-SMB-HML-عامل گشتاوری(WML)

بازده مورد انتظار سهام

مدلSFFPM

بتا-SMB-HML- WML-چولگی

بازده مورد انتظار سهام

مدلKFFPM

بتا-SMB-HML- WML-چولگی –کشیدگی

بازده مورد انتظار سهام

۳-۶-۱ متغیر وابسته پژوهش
بازده سهام یک سرمایه گذارعبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذار در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. متغیر وابسته تحقیق نرخ بازده مورد انتظار یک دارایی(اوراق بهادار) یا به عبارتی E(Ri )- Rf بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است. این بازده اضافی سهام به چند عامل مربوط می باشد که در زیر توضیح داده شده اند. Rf، نرخ بازده دارایی بدون ریسک است که سرمایه گذار قادر به وام دادن و وام گرفتن در آن نرخ بهره است که این جز از نرخ بازده مورد انتظار سهام برای جبران به تعویق انداختن مصرف توسط سرمایه گذار و اختصاص وجوه مورد نظر به امر سرمایه گذاری منظور می شود.
۳-۶-۲ متغیرهای مستقل و نحوه اندازه گیری آنها
۳-۶-۲-۱عامل بتا ()
عامل اول صرف ریسک بازار (بازده اضافی بازار) است که همان عامل بتای ()ارائه شده توسط CAPM می باشد. این عامل از طریق(Rm – Rf ) اندازه گیری می شود و در فرمول رگرسیون ارائه شده توسط فاما و فرنچ، عامل بازار نامیده با MKT (MARKET) نشان داده شده است. صرف ریسک بازار به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک تعریف می گردد. ضریب بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک (ریسک غیر قابل تنوع ) یک دارایی مالی یا مجموعه ای از داراییهای مالی نسبت به ریسک پرتفوی بازار است و میزان ارتباط سیستماتیک یک اوراق بهادار با بقیه بازار را نشان می دهد. اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد بدین معناست که اثر بازار بر قیمت اوراق بهادار مربوطه حداقل است و بنابراین بازده مورد انتظار آن اوراق بهادار مستقل از چنین عاملی است. این استقلال به نوبه خود نشان می دهد که قیمت ها ، قیمت های تعادلی خطی نبوده و بازار کارا [۴۰]نیست. (زهرا نصراللهی،۷۹) ضریب بتا را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد :
این ضریب مساوی یک باشد ، یعنی ریسک دارایی مالی برابر ریسک بازار می باشد و این حالت در سرمایه گذاری حالتی خنثی می باشد .
در حالت دوم ضریب بتا بزرگتر از یک باشد ، به این معنی می باشد که ریسک سهم بیشتر از ریسک بازار بوده و اصطلاحاٌ این سهم را سهم تهاجمی می نامند.
در حالت سوم که ضریب بتا کوچکتر از یک باشد، یعنی اینکه ریسک سهم مورد نظر کمتر از ریسک بازار بوده و در این حالت سهم را سهم تدافعی می نامند.ضریب بتا همان شیب معادله رگرسیون و در واقع ضریبی است که نشانگر نوسان قیمتی سهم در مقایسه با بازار کلی که در آن است می باشد.اگر بتای بازار را ۱ بدانیم آنگاه سهم در مقایسه با بازار و بر اساس اختلافشان با این مقدار مرتب میگردند.
بدین ترتیب اگر سهم اغلب بالاتر از بازار حرکت کند بتای بیشتر از یک دارد و اگر اغلب درصدش زیر متوسط بازار باشد بتای آن زیر ۱ خواهد بود. بدین معنی که سهمهای با بتای بالا ریسکی ترند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند و سهم های با بتای پایین ریسک کمتر و بالطبع بازدهی کمتری هم خواهند داشت.
عامل بازار (Rmt – Rft) برابر تفاوت میانگین بازدهی بازار و نرخ بازده بدون ریسک است که به صورت ماهیانه محاسبه می گردد. شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران برابر میانگین بازده بازار در نظر گرفته شده است. نرخ بازده بدون ریسک در سالهای ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ نیز به ترتیب ۱۵%، ۱۶%، ۱۷%،۱۸ % در نظر گرفته شده است.
۳-۶-۲-۲ عامل نسبت ارزش دفتری به بازار HML (High Minus Low)
تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است. ( LOW, MEDIUM, HIGH). ابتدا با تقسیم ارزش ویژه شرکت در ۲۹ اسفند بر ارزش بازار آن در همان تاریخ (تعداد سهام در دست ×آخرین قیمت سهم سال گذشته) BE/ME محاسبه می شود. بدیهی است که هرچه مقدار این نسبت کمتر باشد، نشان‌دهنده سهام رشدی‌ است و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده سهام ارزشی است. (کیث، ۲۰۰۲ص۱۶۳)و (موسوی، سید علی رضا – قایدی، مهنوش، ۱۳۸۴، ص۴۵) سپس برای محاسبه HML اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به بازار پایین به بازده شرکتهایی بانسبت ارزش دفتری به بازار بالا محاسبه می شود.
۳-۶-۲-۳ عامل اندازه شرکت SMB (Small Minus Big)
تفاوت بین متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده شرکتهایی با اندازه بزرگ (BIG,SMALL). در این پژوهش شاخصی که جهت اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم جمع کل دارایی های شرکتهای نمونه می باشد. بنابراین حاصل لگاریتم خالص ارزش دارایی های شرکتها جهت طبقه بندی آنها استفاده می گردد. مقادیر لگاریتم های بدست آمده را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم و در نهایت اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با اندازه کوچک را از میانگین بازده هایی با اندازه بزرگ محاسبه می کنیم.
۳-۶-۲-۴ عامل گشتاوری WML (Winner minus loser)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.