تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- …

۳-۴ شکل گیری پرتفوی
پرتفوی بازار شامل چندین قلم دارایی پرریسک است که در سیستم اقتصاد بین الملل وجود دارد در این سیستم هر قلم دارایی متناسب با کل ارزش بازار سهم است (در رابطه با کل ارزش سایر همه دارایی ها) معمولا این نوع پرتفوی را پرتفوی مبتنی بر ارزش می نامند.
معیار عامل اندازه شرکت سهام ها با استفاده از سرمایه گذاری بازار از کوچکتر به بزرگتر تقسیم می شوند. برای جداکردن نمونه به دو گروه کوچک و بزرگ از مقدار میانه استفاده می شود. سپس نمونه ها هر سال بر مبنای نسبت ارزش دفتری به بازار و معیار کم، متوسط و زیاد طبقه بندی می شوند.
معیار نسبت BE/ME زیر ۳۰%LOW ،۴۰%MEDIUM وبالای ۷۰%HIGH ومعیار WML بیش از ۳۰% افزایش قیمت متوسط سهم به عنوان سهام برنده تلقی می شود، درحالی که سی درصد کاهش قیمت متوسط، سهام بازنده تلقی می شود. دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف تلقی می شود.
۳-۵ پرسش های پژوهش
این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا افزودن چولگی و کشیدگی در شاخص مدل قیمت گذاری دارایی در دوره ی کوتاه مدت، قابلیت و توانایی بالاتری نسبت به سایر مدل های قیمت گذاری دارایی برای توضیح تغییرات بازده سهام مورد انتظار خواهد داشت؟
۳-۶ متغیر های عملیاتی پژوهش
متغیر های پژوهش حاضر بر اساس رابطه ای که با یکدیگر دارند از نوع متغیر های مستقل و وابسته می باشند که تقسیم بندی آنها به شرح نگاره زیر می باشد.
نگاره ۳-۱ متغیرهای عملیاتی پژوهش

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدل ها متغیر مستقل متغیر وابسته
مدلCAPM بتا(RM-RF) بازده مورد انتظار سهام
مدل SCAPM بتا(RM-RF)-چولگی بازده مورد انتظار سهام
مدلKCAPM بتا(RM-RF)-چولگی-کشیدگی بازده مورد انتظار سهام
مدل TFPM بتا-SMB-HML بازده مورد انتظار سهام
مدلSTFPM بتا-SMB-HML –چولگی