سامانه پژوهشی – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۴

با استفاده از مدل CAPM و فرضیاتی که در ادامه آورده می شود ما می توانیم بازده مورد انتظار از سهم مورد نظر را با بازده مورد نیاز خود مقایسه کنیم. به طور مثال اگر نرخ بازده بدون ریسک برابر ۱۵٫۵% باشد و بتا سهم برابر ۱٫۲ و بازده مورد انتظار از بازار ۳۷٫۵% باشد بازده مورد انتظاری ما از سهم به صورت زیر محاسبه می شود.
 
۱۵٫۵% + ۱٫۲(۳۷٫۵%-۱۵٫۵%) = ۴۱٫۹
۲-۹ بتای بازار ():ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس
بتا شدت تغیرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازار یا شاخص شامل آن سهم است. در ایامی که بازار مثبت است باید در سهام با بتای بیشتر از یک و در ایامی که بازار منفی است در سهام با بتای کمتر از یک، سرمایه گذاری شود.
۲-۱۰ نسبت شارپ
میزان ریسک، قسمتی از بازدهی سهم که بیشتر از بازدهی بدون ریسک است.
=  بازدهی انتظاری
=  بازدهی بدون ریسک
۲-۱۱HML(High minus Low)
تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)
۲-۱۲ SMB(Small minus Big)
شاخص اندازه پرتفوی (SBM) تفاوت بین متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده شرکتهایی با اندازه بزرگ (BIG,SMALL) است. در این پژوهش شاخصی که جهت اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم جمع کل دارایی های شرکتهای نمونه می باشد. بنابراین حاصل لگاریتم خالص ارزش دارایی های شرکتها جهت طبقه بندی آنها استفاده می گردد. مقادیر لگاریتم های بدست آمده را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می کنیم و در نهایت اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با اندازه کوچک را از میانگین بازده هایی با اندازه بزرگ محاسبه می کنیم.
۲-۱۳ WML (Winner minus loser)
تفاوت بین نرخ متوسط بازده پورتفوی سهام برنده ونرخ متوسط بازده بازنده پورتفوی سهام: در این صورت باید ابتدا قیمت های بازار اول و آخر هر سال را برای یک سهم خاص در نظر گرفت سهامی که قیمت سهم آن بیش از ۳۰% باشد بعنوان سهام برنده تفکیک و میانگین افزایش قیمت آنها محاسبه می گردد. در مورد سهام بازنده (سهامی که حداقل ۳۰% کاهش قیمت در بازار داشته اند) هم همین طور عمل می شود و آنگاه تفاوت قیمت آنها برای سال مربوطه به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف(Neutral) تلقی می شود.
WML = ((S/W − S/L) + (B/W − B/L))/2
S/W : شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند وسهام آنهاسهام برنده است.
S/L: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و سهام آنها سهام بازنده است.
B/W: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و سهام آنها سهام برنده است.
B/L: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و سهام آنها سهام بازنده است.
۲-۱۴ میانه (Median)
عبارت از مقداری است که داده ها را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.
۲-۱۵ مفهوم چولگی (Skewness)
برای مقایسه دوجامعه علاوه بر پارامترهای مرکزی و پراکندگی ، معیار دیگری به نام پارامترهای انحراف از قرینگی وجود دارد. چولگی برابر با گشتاور سوم نرمال شده است. چولگی در حقیقت معیاری از وجود یا عدم تقارن تابع توزیع می باشد. برای یک توزیع کاملاً متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر بالاتر چولگی مثبت و برای توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر کوچکتر مقدار چولگی منفی است.(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:
۲-۱۶ کشیدگی (Kurtosis)
شاخص پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال را ضریب کشیدگی می نامند و با E نمایش می دهند. کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد (جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:
۲-۱۷ انحراف معیار (Standard deviation) (SD)
نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده و نماینده پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با (  )حرف کوچک سیگما نشان می‌دهند که از رابطه زیر به دست می‌آید:
 
۲-۱۸ چارچوب اصلی تحقیق به صورت ترسیمی
SCAPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای که عامل چولگی به آن اضافه شده است.
KCAPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای که عامل کشیدگی به آن اضافه شده است.
STFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ که عامل چولگی به آن اضافه شده است.
KTFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای سه عامله فاما و فرنچ که عامل کشیدگی به ان اضافه شده است.
SFFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که عامل چولگی به آن اضافه شده است.
KFFPM: مدل قیمت گذاری سرمایه ای چهار عامله کارهارت که عامل کشیدگی به آن اضافه شده است.
۲-۱۹پیشینه پژوهش
۲-۱۹-۱پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
مارکوویتز (۱۹۵۹) اولین کسی بود که معیارهای خاص، برای توسعه ی مدل پرتفوی و رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را بسط داد. بر مبنای اصل حاکم برنظریه ی مارکوویتز، بین همه ی سرمایه گذاری ها با هر نرخ، بازده مورد انتظار پرتفویی مطلوب تر است که دارای کمترین ریسک باشد و در یک سطح خاص از ریسک، مجموعه ای مطلوب تر است که دارای بیشترین بازده باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.