جستجوی مقالات فارسی – تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت …

در این قسمت ابتدا داده ها را توصیف نموده و سپس در مراحل بعدی به تحلیل آماری داده ها به تفکیک هر مدل پرداخته خواهد شد. جدول این بخش آمار توصیفی متغیر هایی که در مدل ها استفاده گردیده است را نشان می دهد در نگاره ۴-۱ (mean) نشان دهنده ی میانگین می باشد که اصلی ترین و مورد استفاده ترین شاخص مرکزی می باشد. اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند مقدار میانگین دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل قرار می گیرد. این محور همان الاکلنگ است که میانگین نقطه تعادل آن است.(عادل آذر ، ۱۳۸۲) همچنین میانه (median) یکی دیگر از شاخص های مرکزی است و مقداری است که ۵۰% داده های جامعه پایین تر از آن و ۵۰% بالاتر از آن قرار بگیرند به طور کلی از آن به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع هایی که شکل آنها نا متقارن است استفاده می شود (همان منبع، ص۳۹) شاخصهای بعدی کمینه و بیشینه (maxوmin) از ساده ترین معیارهای گرایش به مرکز اند که max نشان دهنده بزرگترین مشاهده وmin نشانگر کوچکترین مشاهده است. شاخص دیگر انحراف معیار از مهمترین پارامترهای پراکندگی می باشد که از طریق جذر گرفتن از واریانس بدست می آید. به عبارتی دیگر انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی برای یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده و نماینده پخش‌شدگی مقادیر آن حول مقدار میانگین است. انحراف معیار را معمولاً با (  ) حرف کوچک سیگما نشان می‌دهند. پس این شاخص نشان دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنهاست.
نگاره ۴-۲ آمار توصیفی متغیر های پژوهش

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Ri-RF(بازده اضافی سهام)
(متغیر وابسته)
RM-RF
(متغیر مستقل)
SMB (متغیرمستقل) HML
(متغیرمستقل)
WML
(متغیرمستقل)
میانگین(mean) -۰٫۱۴۶۶۱۲  ۰٫۲۰۹۳۳۸ -۰٫۰۰۶۷۰۶ -۰٫۰۱۰۵۳۹  ۰٫۰۷۳۱۸۰
میانه(median) -۰٫۱۴۴۹۴۹  ۰٫۲۳۸۲۶۸ -۰٫۰۱۴۹۴۸ -۰٫۰۱۱۵۱۲  ۰٫۰۷۱۱۳۹
ماکزیمم(max)  ۰٫۰۷۸۶۳۲  ۰٫۶۶۶۷۶۵  ۰٫۰۳۸۷۵۱  ۰٫۰۰۸۵۸۲  ۰٫۱۰۶۳۰۱