تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت …

E(Ri)-Rf۱t[E(Rm)-Rf]+β۲i[E(Rm)-Rf]2۳i[E(Rm)-RF]+SiE(SMB)+hiE(HML) (۹)
که β۱i، β۲i، β۳i وsi، hشیب رگرسیون طبق معادله ی زیر است :
Rit-Rf =α+β۱i[E(Rmt-Rft]+β۲i[E(Rmt-Rft]2۳i[E(Rmt-Rft]3+SiE(SMB)+hiE(HML) (10)
t=1…,T ؛ i =1… n
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
۳-۷-۶ معادله(FFPM)
مدل قیمت گذاری چهار عامله ی کارهارت ( ۱۹۹۷) بیان می کند که نرخ بازده مورد انتظار سهام میتواند با سه عامل در مدلهایی که در گذشته طراحی شده اند با انعکاس متغیر های SMB،HML و همچنان یک عامل گشتاور به نام WML توضیح داده شود.
E(Ri ) -Ri[E(Rm) -R]+sE(SMB)+hE(HML)+WE(WML) (11)
که βi, si, وhiوwiشیب رگرسیون طبق زیر اند:
Rit-Rf=α+βi[E (Rm-Rf] +SiEb (SMB) +hi (HML) + wiWML (12)
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
WML: عامل گشتاوری
۳-۷-۷ معادله (SFFPM)
در این مدل عامل چولگی به FFPM اضافه می شود و معادله ی بازده سهام مورد انتظار FFPM چهار عاملی (SFFPM) در سهام i برابر است با :
E(Ri)-Rf =β۱t[E(Rm)-Rf]+β۲i[E(Rm)-RF]2+ SiE(SMΒ)+hiE(HML)+ WE(WML) (13)
t=1… T ؛i=1… n
که β۱i، βi2، si، hiوwi شیب رگرسیون طبق زیر اند:
Rit-Rf =α+β۱i[E(Rmt-Rft]+β۲i[E(Rmt-Rft]2+ SiE(SMB)+hiE(HML)+ WiE(WML) (14)
t=1… T ؛i=1… n
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار
HML: عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
WML: عامل گشتاوری
۳-۷-۸ معادله (KFFPM)
بسط FFPM سه عاملی به FFPM چهار عاملی (KFFPM) همچنین همراه با افزودن عامل کشیدگی علاوه بر چولگی انجام می شود و معادله ی بازده سهام مورد انتظار در سهام iبرابر است با :
E(Rit)-Rf = β۱t[E(Rm)-Rf]+β۲i[E(Rm)-RF]2۳i[E(Rm)-Rf]3+SiE(SMB)+hiE(HML)+ WiE(WML) (15)
که β۱i، β۲i، β۳iوsi، hiشیب رگرسیون طبق معادله ی زیر است :
Rit-Rf =α+β۱i[E(Rmt-Rft]+β۲i[E(Rmt-Rft]2۳i[E(Rmt-Rft]3+SiE(SMB)+hiE(HML)+ WiE(WML) (16)
t=1… T ؛i=1… n
Ri-RF: بازده اضافی سهام
RM-RF: صرف ریسک بازار یا همان عامل بتا
SMB: عامل اندازه بازار