تبادلات یادگیری:/پایان نامه عوامل موثربر توانمند سازی

تبادلات یادگیری، نه تنها مواردی مانند وفاداری مشتریان و سودآوری را در کوتاه مدت به ارمغان می آورند بلکه منابع یادگیری سازمان را در بلند مدت افزایش می دهند.

 

٨. یادگیری از شرکا و هم پیمانان کسب و کار را به حداکثر برسانید

برای بسیاری از شرکت های امریکایی، ایجاد هم پیمانی با سایر شرکت ها، به طورعمده بیانگر فرصت برای افزایش سود وسهم بازار بیشتر در مدت زمان محدود است . به هر حال،شرکت های یادگیرنده مزیت بلند مدت بیشتری از شرکای خود دریافت می کنند، این فرصت ها برای کسب یادگیری ارزشمند است. آنها  برای  حداکثر سازی یادگیری خود به درستی به ارزیابی استعدادهای یادگیری هم پیمانی بپردازند که ممکن است شامل مواردی مانند کسب انواع دانش ویژه، مهارت های اساسی که می توانند درطی فرایند ایجاد گردندوبهترین رویکردها برای توسعه ی این مهارت ها باشد.

  • اهداف یادگیری را در تفاهم نامه گنجانده مسئولیت های یادگیری را تعیین کنند.
  • کارکنان بخش منابع انسانی را در تسهیل یادگیری درگیر کنند.
  • تبادل کارکنانی را که می توانند به یادگیری روی آورند، سازمان دهی کنند.

 

٩. شراکت های یادگیری بلندمدت را با عرضه کنندگان و فروشندگان ایجاد کنید

اعضای زنجیره ی کسب وکارشرکت به منزله ی منابع برای ایده ها، اطلاعات وبرنامه های نوین، و همچنین حاوی فرصت هایی برای کشف برنامه ها یا خدماتی هستند که شرکت به دلایل مالی، سیاسی یا منابع انسانی نمی تواند به تنهایی آنها را اجرا یا ارایه کند.

خرید منابع آموزشی، عقد قرارداد با متخصصین و اجاره کردن تسهیلات، در صورت هم پیمانی با شرکا، نه تنها میسر است بلکه از نظر هزینه – فایده نیز بسیار مناسب تر می باشد . همچنین ارزیابی تجربیات و امکانات با همکاری شرکا می تواند به یادگیری کلی بیافزاید.

 

١٠ . فرصت های آموزشی را برای جامعه فراهم کنید

شرکت ها به طرق مختلف می توانند فرصت های یادگیر ی را برای جوامعی که در آن فعالیت می کنند، ارایه نمایند.سازمان های یادگیرنده،می توانند معلمان و کارگران جامعه محلی را دردوره های آموزش فنی و در مدیریت داخلی به کار گیرند.تنوع دیدگاه ها، مباحث را غنی می کنند . آنها می توانند اعضا را از خارج سازمان برای شرکت درگروه های یادگیری عملی دعوت نمایند.سازمان هامی توانندازطریق سایر شرکت ها، موسسات علمی و سازمان های دولتی به طور مشترک از رخدادهای یادگیری ، حمایت و پشتیبانی کنند . همچنین آنها می توانند نیازهای یادگیری جامعه را که توسط کارکنان شرکت قابل ارایه است، شناسایی کنند . فرصت های خدمت به جامعه می تواند بسیار ا نگیزه بخش بوده وبه کارگران یا کارکنان حس هدف بزرگ تر را منتقل نماید.

ارائه ی فرصت های یادگیری برای جامعه،هم برای شرکت ونیزبرای جامعه مزایایی دارد.تصویر سازمان (نزد مردم وجامعه)بهترومناسب ترمی شود.علاقه ی بیشتری برای کارکردن ویاخریدکردن ازشرکت ایجاد می شود . ممکن است کیفیت زندگی درجامعه بهبودیابد.منابع به جای اتلاف یا مصرف غیرضروری به اشتراک گذاشته می شوند . به عنوان یک نتیجه، یادگیری به یک تلاش و همت در سطح جامعه و نیز شرکت تبدیل می شود.

نیکسون نوعی استراتژی پنج قسمتی توانمندسازی برای بهبود سازمانی را این‌گونه بیان می کند :

  • ایجاد بینش
  • اولویت بندی و عمل در جایی که بیشترین تاثیرگذاری را ممکن می سازد
  • بهبود و ایجاد رابطه‌ای قوی با همکاران
  • گسترش شبکه ای
  • استفاده از گروه‌های حمایتی داخلی و خارجی (Margaret,1996)