تئوری مدیریت دانش//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

تئوری های مدیریت دانش:

تئوری مدیریت دانش جامع[1]:

تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT)به منظور ایجاد کارایی و موفقیت کارافرینان به روش سیستماتیک، توسط ویگ(1999)ارائه شد .مفروضات این تئوری عبارتند از:

 • شناسایی ودرک این مسئله که سرمایه های هوشی (دانش )برای خلق و حفظ در دسترس قرار دادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی ،ضروری هستند .
 • تهیه وتبدیل دانش ،فعالیتی ضروری است ودر بافت سازمانی باید به طور دائم بازسازی شود .
 • تمام دارایی های دانش (سرمایه های هوشمند)به طور مداوم وبا پشتکار وجدیت عند اللزوم باید قدرت را اعمال کنند .
 • فرایند ها وروابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کار آفرینان و رهبری دارد وزیر ساخت های آن باید در سازمان ایجاد شود (بودلایی و دیگران ،26:1387).

برای کاربرد  این تئوری در سازمان ویک چند فعالیت را پیشنهاد می کند :

 • تشویق وترویج حمایت از دانش .چنین فرهنگی دارای ویژگی های زیر است :

ایجاد محیط های امن ،رعایت ارزش ها وخلاقیات و رفتار های قابل احترام ، همکاری وتمرکز گروهی روی کیفیت کار

بدون از دست دادن زمان ،کمترین محدودیت و…شعار انجام دادن درست کارها با حداکثر سرعت و حداقل هزینه واتلاف منابع .

 • ایجاد درک مشترک .که با کار هماهنگ مشترک وعلائق شخصی توسعه می یابد .
 • عمل مشاوران ومدیران دانش جامع باید بر شناسایی وحفظ عوامل مرتبط با دانش متمرکز گردد .
 • باید بدانیم که یادگیری عملی ضروری است ودامنه وسیعی از فعالیت ها ی مرتبط با انتقال دانش را شامل می شود با این هدف که دانش ارزشمند کسب ،ذخیره وسازماندهی می شود وبه طور گسترده برای اعمال قدرت به کار رود. (همان:27).
 • ویگ بیان می کند که موفقیت تئوری مدیریت دانش جامع در گرو عواملی است که عمدتا با آماده سازی کارکنان ارتباط دارد این عوامل شامل :
 • دانش ومنابع :دانش حرفه ای وفنی ،اطلاعات وسایر منابع ضروری باید در دسترس کارکنان برای انجام کار کیفی قرار گیرد .در استخدام کارکنان باید به مهارت ها ونگرش ها یی که جزءویژگی شخصی آن هاست ،توجه کرد .آن ها باید توانای تفکر انتقادی وخلاق را دارا باشند.
 • فرصت ها :کارکنان باید در وضعیت های قرار گیرند که قابلیت استفاده از توانای ها وظرفیت های خود را به نمایش بگذارند .جریان کار باید بر اساس اهمیت دادن به توانای های افراد وبه کار گرفتن ظرفیت وتوانمندی های نواوری تنوع و کار بسمت دانش ، سازماندهی شود .
 • سهولت : منظور از سهولت این است که محیط های که کارکنان در آن به انجام وظیفه می پردازند باید امن باشند. محیط امن محیطی است که نواوری وبداهه گویی را در افراد ترغیب کند تا فراتر از قلمرو و وظایف تعیین شده،به ایفای نقش بپردازند .

[1] Comprehensive Knowledge Management Theory