تأثیر مذهب و معنویت بر سلامت روان

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

اثر مذهب و معنویت بر سلامت روان

با شروع مطالعه علمی و بر اساس روشای تحقیق معتبر در بخش روان شناسی مذهب و معنویت، شمار بسیار و در عین حال روز افزونی از پژوهشایی که از رابطه بین نگرشای مذهبی و الهی با سلامت روان کلا و یا با عامل های مربوط به اون، خبر میدن بوجود آمده. در تبیین یافته های این پژوهشا می توان به عوامل زیادی اشاره کرد، چون مذهب و معنویت، ابعاد و ظرفیتای بالقوه بسیاری دارن که هریک می تونه اثر مثبتی روی سلامت روان داشته باشه. با این حال، این وسط به دو مزیت بالقوه نگرشای مذهبی و الهی، بیشتر تأکید می شه: ۱- جفت و جور کردن یه نظام معنایابی منظم به خاطر مقابله مؤثر با موقعیتا و عوامل استرس زا  ۲-  جفت و جور کردن بافتی از روابط بین فردی مطلوب و پشتیبانی کننده (هود و همکاران ، ۲۰۰۹).

استرس

۲-۴-۴-۱  معنادهی و مقابله با استرس

تحقیقات جدید در مورد مکانیزمای مقابله ای، تأکید دارن که در پروسه مقابله با موقعیتای استرس زا نباید فقط بر حالات منفی و آسیب شناسی روانی تمرکز کرد، بلکه نقش حالات مثبت روانشناختی هم در این پروسه، بسیار برجسته س. بر این پایه، بیان می شه که هیجانات مثبت و عواملی که می تونن به ایجاد هیجانات مثبت منجر شن، نقش بسیار مهمی در مقابله مؤثر با عوامل استرس زا و در نتیجه حفظ و ارتقا سلامت روان دارن. یکی از مهمترین منابع ایجاد کننده و تقویت کننده هیجانات مثبت در روبرو شدن با عوامل استرس زا، تعابیر مثبت بر اساس معنایابی از موقعیته. اینجور تعبیرهایی مخصوصاً می تونه از یه نظام فکری الهی یا مذهبی ریشه بگیره (گلانز و شوارتز، ۲۰۰۸). پس نگرشای مذهبی و الهی، با معنادهی مثبت به موقعیتا و کمک به ارزیابیا و تعابیر شناختی بهتر از موقعیتای استرس زا و ناخوشایند، به عنوان یکی از مهمترین منابع مکانیزمای مقابله ای مؤثر، شناخته می شن (پارگامنت، ۲۰۰۷).  مخصوصا در موقعیتای سخت و استرس زایی که منابع خارجی اجتماعی یا فردی که بتونن در کوتاه مدت، مسئله رو حل کنن، در دسترس نیستن، احتمال بیشتری هست که سبکای مقابله ای مذهبی بر اساس معنادهی، فعال شن (پارگامنت، آنو و واچهولتز[۱]، ۲۰۰۵). این موضوع به طور اولیه به وسیله فرانکل مطرح شد که پیدا کردن معناهای فرامادی مؤثر در سلامت روان، در موقعیتای سخت زندگی، بیشتر قابل حصوله (فرانکل؛ ترجمه معارفی، ۱۳۹۰). پس در موقعیتا و شرایط تهدید کننده سلامت روان، عقاید مذهبی و الهی به عنوان یه منبع غنی واسه مقابله مؤثر با این موقعیتا حساب می شن که می تونن به کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت در این موقعیتا کمک کنن (هود و همکاران، ۲۰۰۹).

۲-۴-۴-۲ روابط بین فردی

یکی از بخش های مهم تأثیرگذاری نگاه مذهبی و الهی، در بافت روابط بین فردیه. در روابط بین فردی، الگوی باورهای حاکم بر نظام شناختی فرد، اثر مستقیمی بر نوع تعامل اون با بقیه داره. مخصوصا نگرشای مذهبی بر اساس ادیان بزرگی مثل اسلام، مسیحیت و یهود، در بخش روابط بین فردی هم دربردارنده الگوهای شناختی به طور کاملً مشخص و تعریف شده ای هستن. در این ادیان، خیلی از نگرشا، قوانین و فرضای شناختی، به طور اختصاصی بر رابطه آدم با خدا و هم در رابطه آدما با همدیگه مطرح می شن. به خاطر همین، در بافت روابط بین فردی، این الگوهای شناختی می تونن اثر مستقیمی بر نوع و کیفیت رابطه فرد با بقیه داشته باشن. هم اینکه آزمایش فرد از رابطه خود با خدا براساس نگاه مذهبی و الهی، می تونه اثرات مهمی بر الگوهای فکری و هیجانی شخص، در بعد فردی و بین فردی داشته باشه (اوزوراک، ۲۰۰۵).  علاوه بر این، شبکه های اجتماعی پشتیبانی کننده و منسجمی که مخصوصاً بین افراد دارای عقاید مذهبی مشترک، بوجود میاد، می تونه تاثیر خوبی بر مقابله مؤثر با عوامل استرس زا و حفظ سلامت روان به صورت پایدار و بلندمدت داشته باشه (هیل و همکاران، ۲۰۰۹).

مسیحیت

[۱]. Ano & Wachholtz