سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه …

۳-۲- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ( در صورت وجود و امکان ) :

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان کرمان که تعداد آنها بر اساس جدول مندرج در پیوست (الف) ۲۵۴۷۰ نفر می باشد. روش نمونه گیری به صورت روش طبقه ای تصادفی است. در نهایت تعداد نمونه نیز بر اساس جدول پیوست (الف) ۳۵۷ نفر می باشد.
Z2: سطح زیر منحنی نرمال استاندارد به ازای آلفای ۰۵/۰ برابر با ۹۶/۱
: نسبت صفت مورد نظر در جامعه که در زمان عدم دسترسی برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است.
: خطا یا احتمال ارتکاب به خطای نوع اول.
: حداکثر خطای برآورد قابل قبول که اصولاً برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته می شود.
N=25470: حجم جامعه می باشد.
 

۳-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها

هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغییر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند . هدف هر تحقیقی ، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مساله انتخاب شده و در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد ( خاکی ؛ ۱۳۷۸ ، : ۱۵۹ ). ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که بوسیله آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک ( مطالعات کتابخانه ای ) اشاره کرد . محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق ، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل ، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات ، به آزمون فرضیه ها بپردازد .
خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی باید به تدوین نظری مساله تحقیق کمک کند. خواندن متون کمک می کند که درباره شناخت های مربوط به پرسش آغازی حضور ذهن پیدا کرد، مصاحبه ها کمک می کنند چشم اندازهای تازه ای را کشف کرد و میدان خواندن متون را وسعت بخشید یا تصحیح کرد. خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی مکمل هم هستند و متقابلا یکدیگر را تقویت می کنند ( کیوی و کامپنهود ؛ ۱۳۷۷ : ۵۷ ). ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشند .
۱-مطالعات کتابخانه ای: برای تعریف مسئله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامی که به موضوعی ویژه برای تحقیق علاقه مند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتابها ، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا هدفهای تحقیقی خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی، حتی بصورت پایان نامه، فصلی مشتمل بر سابقه موضوع تحقیق دارد که در آن محقق به روشنی و به اختصار، آنچه را موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند ( نادری و سیف نراقی ؛ ۱۳۷۵ : ۱۹۷ ) .
در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانه ها و مقالات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعات و همچنین پایان نامه های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق، استفاده شده است.
۲- پرسشنامه: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیقات و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات، عبارت و گویه ها می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می کند. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد ( مقیمی ؛ ۱۳۷۷: ۲۹ ). نحوه تهیه و تدوین و طراحی پرسشنامه یک علم مشخص نیست، بلکه دقیقاً یک هنر است. بنابراین یک اثر هنری، بطور مشخص هیچ روش درستی جهت طراحی نمودن اجزاء مختلف را در درون خود ندارد. در واقع، طراحی نمودن یک پرسشنامه خوب بیشتر طراحی دقیق پرسشهای خوب و کامل را در بر می گیرد.
در این پژوهش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.در این بررسی به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.(پیوست ب)
رفتارشهروندی سازمانی با ۲۰ سوال و از طریق ابعاد نوع دوستی (۴ سوال) ؛وظیفه شناسی (۴ سوال)؛نگرش مدنی(۴ سوال)، جوانمردی (۴ سوال)و احترام و تکریم (۴ سوال) سنجیده می شود.عدالت سازمانی در این از طریق ۱۸ سوال پرسشنامه و در قالب سه بعد عدالت رویه ای،۶ سوال، عدالت تعاملی(مراوده ای) ۶ سوال، وعدالت توزیعی ۶ سوال سنجیده می شود.پرسشنامه فرهنگ سازمانی شامل ۵۳ سوال و در قالب ۴ مولفه، ماموریتی (۱۳ سوال)، سازگاری (۱۵ سوال) انطباق پذیری(۱۱ سوال) و درگیر شدن در کار ( ۱۴ سوال) می باشد.هر سوال دارای ۵ گزینه است که طیف و امتیازبندی سوالات، به صورت زیر می باشد:
خیلی زیاد نمره ۵، زیاد نمره ۴، متوسط نمره ۳، کم نمره ۲ و خیلی کم نمره ۱ می باشند.
جدول زیر سئوال های مربوط به پرسشنامه و مولفه های آن را نشان میدهد:
جدول ۳-۱٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه عدالت سازمانی


مولفه ها عدالت رویه ای عدالت توزیعی عدالت مراوده ای
شماره سوال ۶-۱ ۱۲-۷ ۱۸-۱۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

>

جدول ۳-۲٫شماره سوالات مولفه های پرسشنامه فرهنگ سازمانی