سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته …

جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌شود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آن را با N نمایش می دهند (خاکی، ۱۳۸۲، ص۲۷۳).
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک نسبت به تعیین حجم نمونه بر اساس معیارهای زیر اقدام شده است:
۱- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.
۲- در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۷-۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشد.
۳- اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
۴- جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
۵- در قلمرو زمانی پژوهش بیش از ۳ ماه وقفه معاملاتی نداشته اند
۶- اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.
در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذفی سیستماتیک ( بر اساس معیارهای جدول ۳-۱) ۲۱۳ شرکت می باشد.لیست شرکت های نمونه در پیوست ۱ می باشد.
جدول ۳-۱) تعداد شرکت ها نمونه

شـــــــــــــــــرح تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ ۵۶۸
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند (۱۰۶)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (۳۸)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند (۷۹)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده اند (۲۶)