سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های …

۲٫ مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر کیفیت اقلام تعهدی

VAR j,t = ۰β + ۱βEQ j,t +۲β INST j,t-1 +۳β CONC j,t-1+4β CFO j,t+1 + ۵βCFO j,t-1+ β۶VCFO j,t-1 +β۷BM j,t-1۸SIZE j,t-1۹LEV j,t-1+10 βRET j,t + ε jt
که در مدل فوق کیفیت گزارشگری مالی (EQ) مبتنی بر کیفیت اقلام تعهدی براساس جزء اخلال مدل زیر اندازه گیری و ارزیابی می شود.

متغیرهای کنترل
RET_VOL = نوسان پذیری بازده سهام که از طریق انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال محاسبه می شود.
EARN_VOL = نوسان پذیری سود که از طریق انحراف معیار سود شرکت طی سال محاسبه می
MTB =نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
Beat = شاخص ریسک سیستماتیک که از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) محاسبه می شود.
LogAsset = اندازه شرکت که از طریق لگاریتم جمع دارایی های شرکت محاسبه می شود.
Leverage نسبت اهرمی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها بدست می آید.
مدل آزمون فرضیه دوم
Individual Investors it = β۰۱ Disclosure Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1 +β۳ EARN_VOL it-1 +β۳ MTB it-1 +β۴Betait +β۵LogAsset it-1 +β۶Leverage it-1 ۷ROA it-1 i,t
متغیر وابسته
Individual Investors = میانگین نسبت سرمایه گذاران انفرادی شرکت در سال t.
متغیرهای مستقل
Disclosure Quality = کیفیت افشاء. اطلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است. سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هائی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند به‌منظور بقا بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. بنابراین کیفیت افشاء از طریق واکنش سرمایه گذاران و تاثیر بر قیمت سهام در قالب حجم معملات انجام شده توسط آنها تبلور می یابد، لذا به منظور محاسبه کیفیت افشاء طبق تحقیق ریب و ژائو[۹۰](۲۰۱۳) از مدل زیر که مبتنی بر رابطه بین قیمت سهام ونیز حجم معاملات سهام می باشد، استفاده می شود:
 
P = قیمت پایانی سهم در هر روز
VOL = حجم معاملات روزانه
AGVOL = میانگین حجم معاملات روزانه در ۶ ماه قبل
پس از برازش معادله رگرسیونی فوق برای هر شرکت در هر سال، ضریب برآوردی β۱ به عنوان معیار کیفیت افشاء در نظر گرفته می شود.
متغیرهای کنترل
RET_VOL = نوسان پذیری بازده سهام که از طریق انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال محاسبه می شود.
EARN_VOL = نوسان پذیری سود که از طریق انحراف معیار سود شرکت طی سال محاسبه می
MTB =نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
Beat = شاخص ریسک سیستماتیک که از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) محاسبه می شود.
LogAsset = اندازه شرکت که از طریق لگاریتم جمع دارایی های شرکت محاسبه می شود.
Leverage نسبت اهرمی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها بدست می آید.
۳-۵) جامعه و نمونه آماری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.