بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های …

۳-۲)روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیر ها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
روش تحقیق به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. لذا انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد.
۳-۳) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: کیفیت گزارشگری مالی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر دارد.
فرضیه دوم: کیفیت افشاء بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۳-۴ ) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه های اول و دوم از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شده است که در مدل اول کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و در مدل دوم کیفیت افشاء به عنوان متغیر مستقل مدنظر قرار گرفته شده است:
مدل آزمون فرضیات اول
Individual Investors it = β۰۱ Financial Reporting Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1۳ EARN_VOL it-1 +β۴ MTB it-1 ۵Betait +β۶LogAsset it-1 +β۷Leverage it-1 ۸ROA it-1 i,t
متغیر وابسته
Individual Investors = میانگین نسبت سرمایه گذاران انفرادی شرکت در سال t. منظور از سرمایه گذاران انفرادی سرمایه گذاران حقیقی می باشند که در این تحقیق به منظور اندازه گیری سرمایه گذاران حقیقی از درصد سهام در تملک اشخاص حقیقی از کل سهام شرکت استفاده می شود.
متغیر مستقل
Financial Reporting Quality= در این تحقیق مطابق با رج گوپال و ون کاتاچلم (۲۰۱۱) از دو شاخص: ۱) حجم اقلام تعهدی غیر عادی و ۲) کیفیت اقلام تعهدی برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی به شرح زیر استفاده می شود:

۱٫ مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عادی
که در مدل فوق کیفیت گزارشگری مالی (EQ) مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عادی براساس جزء اخلال مدل زیر اندازه گیری و ارزیابی می شود.

در این مدل میزان اقلام تعهدی اختیاری به شرح زیر برآرود و پیش بینی می شود:
TA=NI-CFO
کهTAکل اقلام تعهدی،CFOوجه نقد حاصل از عملیات وNI سود خالص می باشد.سپس مدل زیر در مورد کل اقلام تعهدی برازش می شود:
TAit=α(۱/Ait-1)+β(∆REVit/ Ait-1)+γ(PPEit/Ait-1)+εit
که در این رابطه TAit کل اقلام تعهدی در سالt برای شرکت i ،∆REVitمبلغ درآمدهای سال t منهای مبلغ درآمدهای سال قبل برای شرکت i، PPEitمبلغ دارایی های ثابت ناخالص در سالt، Ait-1کل دارایی هادر پایان سال قبل برای شرکت i،ضرایب α،βوγضرایب مدل جونز، و εitخطای مدل در سال tبرای شرکتi می باشد. اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDAC)نیز از رابطه زیر به دست می آید:
NDACit= α (۱/Ait-1)+β(∆REVit-∆RECit/ Ait-1)+γ(PPEit/Ait-1)
که در این مدل ∆RECitحسابهای دریافتنی سال t منهای حسابهای دریافتنی سالt-1برای شرکت iبوده وα،βوγنیز از طریق روش حداقل مربعات در مدل کل اقلام تعهدی(TA)به دست می آیند که در نهایت با توجه به معادلات فوق، اقلام تعهدی اختیاری (DAC) از طریق مدل زیرمحاسبه می شود:
DACit=TACit-NDACit