بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته …

تحقیقات خارجی:

بوتوسان (۱۹۹۷) رابطه منفی بین شاخص سطح افشا و عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت‌های تولیدی با توجه کمتر تحلیلگران بازار اوراق بهادار یافت.
لانگ و لاندهولم(۲۰۰۳) ادعا نمودند که افشا رویه‌های حاکمیت شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود و سهامداران به طور موثر می‌توانند بر روی مدیریت شرکت نظارت نمایند.
السعید(۲۰۰۶) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که شرکت‌های با بازده بالاتر حقوق صاحبان سهام متمایل به افشای اطلاعات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های با بازده پایین‌تر می‌باشند.
بیک و براون(۲۰۰۶) این مسئله را مطرح نمودند که شرکت‌های با حاکمیت شرکتی موثر افشا حسابداری آگاهی دهنده بهتری را انجام می‌دهند که این موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. مسئله حاکمیت شرکتی به طور درون زا از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی ناشی می‌شود. مسئله تضاد منافع باعث می‌شود تا ارزشیابی بازار شرکت و عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد.
شیوا راجگوپال و موهان ونکا تاچالام[۸۸] (۲۰۰۸) تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه ی بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری غیرمتعارف بازده سهام» را انجام د ادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه اشاره شده که کمپبل و همکاران (۲۰۰۱) اثبات نمودند که برگشت های سهام شرکت ها در ایالات متحده از سال ۱۹۶۰ به بعد دارای نوسان بیشتری گردیده اند ما در تحقیق پیش رو دریافتیم که کاهش کیفیت سود با افزایش نوسان غیرمتعارف بازده سهام طی دوری سال های ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۵ دارای رابطه می باشد. این نتایج به منظور کنترل الف – تغییرات موقتی در افشاسازی اطلاعات مرتبط با ارزش، پیچیدگی رفتار سرمایه گذاران و امکان ارائه ی اطلاعات پیرامون جریان های نقدی آتی از طریق کیفیت سود ، ب – عملکرد بازده سهام، عملکرد عملیاتی جریان نقدی، نوسان پذیری جریان نقدی، رشد، اهرم و اندازه ی شرکت و ج – فهرست رتبه بندی جدید، شرکت های فناوری پیشرفته، تعداد سال شرکت با زیان، ادغام ها و کسب مالکیت ها و بیقراری مالی کاملا دقیق بوده و صدق می نمایند.
نتایج تحقیق واتس و لافوند (۲۰۰۸) نشان می دهد که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشا پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه‌های سرمایه گذاری خود هستند و توان بالقوه رشد آتی آن‌ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی افزایش می‌یابد.
سارا ال زیچمن(۲۰۱۰)[۸۹] در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و گزارشگری مالی”در بورس اوراق بهادار آمریکا به بررسی رابطه بین شفافیت در گزارشگری مالی با افشای داوطلبانه پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین افشای داوطلبانه با گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار آمریکا می باشد.
هیسو(۲۰۱۱) در تحقیقی با عنوان “اثر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سهامداران دربورس اوراق بهادار تایوان ” به بررسی نقش ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی در ا فزایش میزان سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخت . نتایج تحقیق وی نشان دادند که رابطه مثبت و معناداری در ادراک سرمایه گذاران بورس از ابعاد شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار آنها وجود دارد . و از میان ابعاد شفاف سازی، شفافیت ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را دارد. هم چنین ادر اک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است . و بین تجربه سرمایه گذاری در بورس و رفتار آنان نیز رابطه ای مثبت و معناداری است.
جو و کیم (۲۰۱۱) طی تحقیقی به بررسی موضوع افشا و شفافیت با مدیریت سود پرداخته اند نتیجه تحقیق آنها در شرکتهای مورد بررسی تایید نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر وجود رابطه معکوس بین افشا و مدیریت سود بود .
شاو(۲۰۱۱) طی تحقیق به بررسی رابطه کیفیت افشا اطلاعات با مدیریت سود پرداخته اند نتیجه تحقیق آنها این بود که شرکتهایی که کیفیت افشا اطلاعات بالاتری دارند نسبت به شرکتهایی که دررتبه پایین تری قرار دارند از ابزار مدیریت و دستکاری سود به میزان بیشتری استفاده کرده اند .
فراگر و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیق خود بیان کردند افشا حسابداری با کیفیت بالا باعث کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد و در نتیجه باعث تفاوت در پیش بینی تحلیلگران می‌شود. آنها همچنین نتیجه گرفتند کیفیت افشا باعث کاهش هزینه سرمایه می‌شود.
لاورنس(۲۰۱۳) در تحقیقی تاثیر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت را بر کیفیت افشاء اطلاعات شرکت ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که نسبت سرمایه گذاران حقیقی بیشتر می باشد، کیفیت افشاء نسبت به سایر شرکت ها پایین تر می باشد.
ریب و ژائو(۲۰۱۳) در تحقیق خود رابطه بین تحصیلات، تجربه کاری و شبکه ارتباطات هیات مدیره با کیفیت افشاء را مورد بررسی قرار دادند. نتایج یافته های آنها حاکی از آن است که بین تحصیلات، تجربه کاری و شبکه ارتباطات هیات مدیره با کیفیت افشاء رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
پیوتروسکی (۲۰۱۳) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا تمایل دارند تا کیفیت گزارشگری مالی و افشا پایین‌تری را ارائه دهند. برعکس، هنگامی که شرکت‌ها در حال اتمام پروژه‌های سرمایه گذاری خود هستند و توان رشد بالقوه آتی آن‌ها پایین‌تر است، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یافته و در نتیجه کیفیت افشاء افزایش می‌یابد.
فرناندز و فریدا (۲۰۱۴) طی تحقیقی به بررسی عامل نظامهای حقوقی و قانونی کشور ها بر شفافیت شرکتها پرداخته اند وبه این نتیجه رسیده اند که در کشورهایی که نظام قانونی مبتنی بر عرف دارند حمایت از حقوق مالکیت و شفافیت در خصوص سرمایه گذاران انفرادی در این زمینه بیشتر است .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تحقیقات داخلی

دستگیر و بزاز زاده (۱۳۸۲) در تحقیق خود تاثیر کیفیت افشاء بر هزینه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که دارای میزان افشا بیشتر یا ریسک کمتری هستند دارند.
علوی و حقیقت تحقیقی با عنوان (۱۳۸۷) “بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام” انجام دادند که در این تحقیق ارتباط بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در دو حالت بررسی شده است. ابتدا رابطه بین این دو متغیر بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی آزمون شده است و سپس با اضافه کردن متغیرهای کنترلی این دو متغیر بررسی شده اند. آزمون فرضیه های تحقیق، با بکارگیری اطلاعات مالی ۹۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام با و بدون وجود متغیرهای کنترلی در محیط بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
نوروش و حسینی(۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین کیفیت افشا شرکتی (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداختند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین کیفیت افشا شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین به موقع بودن افشا شرکتی و مدیریت سود می‌باشد.
کمالیان و همکاران (۱۳۸۹) با استفاده از رویکرد داده کاوی به بررسی عوامل موثر بر امتیازات و رتبه افشای شرکت‌ها پرداختند. این عوامل موثر شامل کیفیت موسسه حسابرسی کننده شرکت، بازده دارایی‌ها، نسبت بدهی و موظف یا غیر موظف بودن رئیس هیئت مدیره می‌باشند.
مهدوی پور و همکاران(۱۳۸۹) عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که بین افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت(متغیر وابسته) و اندازه شرکت، اهرم و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند( متغیرهای مستقل)، رابطه معناداری وجود دارد. اما ارتباط معناداری بین متغیر وابسته و متغیر مستقل سودآوری شرکت مشاهده نگردید.
فخاری و محمدی(۱۳۹۰) در مطالعه خود تاثیر افشا اطلاعات بر نقد شوندگی سهام ( قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام) را بررسی نمود. برای تعیین درجه افشا اطلاعات توسط شرکت‌ها، چک لیستی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه گردید. یافته‌های آن‌ها رابطه منفی معناداری بین افشا اطلاعات و شاخص نقدشوندگی سهام را نشان داد.
دستگیر و بزاز زاده (۱۳۹۰) در تحقیق خود تاثیر کیفیت افشاء بر هزینه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که دارای میزان افشا بیشتر یا ریسک کمتری هستند دارند.
ستایش و کاظم نژاد(۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان” شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با سابقه، نقدینگی، سودآوری و اندازه مؤسسه حسابرسی و همچنین رابطه معکوس و معناداری با اهرم مالی و مالکیت خانوادگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با این وجود آنها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت افشا با اندازه شرکت و ترکیب هیئت مدیره نیافتند .
حقیقت و بشیری (۱۳۹۱) در تحقیق خود نشان دادند که هر چه شرکت‌ها ازمرحله‌ی تولد به مرحله‌ی بلوغ نزدیک می‌شوند بر کیفیت اطلاعات مالی آن‌ها و بر درجه انعطاف‌پذیری آن‌ها افزوده می‌شود. نتیجه این تحقیق به صورت ضمنی نشان دهنده‌ی تلاش شرکت‌ها در جهت حفظ ظرفیت خالی بدهی خود و استفاده بیشتر از نسبت سرمایه گذاران حقیقی در فرآیند تأمین مالی است.
خدایی و تیموری (۱۳۹۲) تحقیق تحت عنوان “تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری” انجام دادند .در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل مارچیکا و مورا به عنوان شاخصی برا ی تعیین کیفیت اطلاعات مالی در شرکت ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات ۱۷۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر هزینه های سرمایه گذاری و همچنین عدم رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای در شرکتهای مورد بررسی بورس تهران می باشد.
ستایش و همکاران (۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه “کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب” منتشر می­شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته­های بررسی ۱۰۵ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.
سینایی و داودی (۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه شفا ف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به سنجش رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. آنها بیان داشتند که در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش آنها به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح ۹۵ درصد موردآزمون قرارگرفته اند. نتایج نشان میدهدکه هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت میدهند. هم چنین نتیجه گیری شد که ادراک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است.
دیانتی دیلمی و رمضانی(۱۳۹۳) تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.با توجه به اهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی پرداخته شده است. چرا که در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجاد ارزش و کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. نتایج نشان میدهد که در میان اجزای سرمایه فکری، سرمایه ساختاری بیشترین همبستگی و سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در مراتب بعدی قرار دارد. اجزای سرمایه فکری در مجموع حدود ۵۰ % تغییرات در کیفیت اطلاعات را تبیین می نماید بر این اساس برای ارائه اطلاعات با کیفیت تر ،که منجر به تصمیم گیری مناسب و در نتیجه رونق بازار سرمایه می شود ، سازمان ها باید توجه زیادی به سرمایه فکری به عنوان منبعی نیرومند برای بهبود عملکرد کسب و کار خود داشته باشند.
زنجیردار و اصلانی (۱۳۹۳) تحقیق با عنوان “بررسی رابطه ای کیفیت اطلاعات مالی بافرصت های سرمایه گذاری” انجام دادند که هدف از این تحقیق بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی با فرصت های سرمایه گذاری می باشد. در این تحقیق اطلاعات ۱۳۰ شرکت طی ۶ سال از سال ۸۵ تا ۹۰ که از اطلاعات بورس اورق بهادار تهران می باشد مورد آزمون قرار گرفت و روش آماری تحقیق ols است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین کیفیت اطلاعات مالی و فرصتهای سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد یعنی شرکتهای دارای کیفیت اطلاعات مالی از فرصت های سرمایه گذاری به نحو مناسب استفاده می کنند و در نتیجه سودآوری بالایی دارند. در واقع بین کیفیت اطلاعات مالی با فرصتهای سرمایه گذاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا انتخاب روش شناسی پژوهش صحیح پژوهشگر را به استفاده از شیوه و روشی رهنمون می‌شود که وی را هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ هایی برای پرسش های پژوهش مورد نظر کمک می‌نماید. در این فصل به تشریح روش‌شناسی پژوهش، شامل فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مربوطه، تعریف جامعه نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، و نحوه گردآوری داده پرداخته می‌شود.