با موضوع مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی

دانشجو

دانش آموز

ردیف مطالعه موردی سال محققین(چگونگی رابطه) نتیجه اصلی مطالعه
۱ آمریکا ۱۹۸۸ Coleman(+) هرچه سرمایه اجتماعی خونواده بالاتر باشه، اندازه ترک تحصیل فرزندان کم تره.
۲ جنوب آمریکا ۱۹۹۲ Smith et al(+) اندازه ترک تحصیل علم آموزانی که مدارس اونا تغییر کرده و در مراسم کلیسا شرکت نمی کنن، ۴ برابر بیشتر از دیگر علم آموزانه.
۳ کانادا ۱۹۹۶ Etcheverry(+) پیش زمینه خانوادگی (سرمایه جتماعی) اثر مثبت بر پیشرفت سرمایه انسانی دانشجویان داره.
۴ آمریکا ۱۹۹۷ Techman et al(+) سرمایه اجتماعی با در نظر گرفتن عوامل دیگه، باعث کارایی بیشتر افراد در مورد کار (مهارت نیروی انسانی و پیشرفت سرمایه انسانی) می شه.
۵ آمریکا ۲۰۰۱ Wei chang(+) سرمایه اجتماعی و انسانی والدین بر سرمایه انسانی فرزندان اثر مثبت داره؛ اما اثر سرمایه اجتماعی قویتره.
۶ تایوان ۲۰۰۲ Wang and Hsiao(+) سرمایه اجتماعی علاوه بر سرمایه انسانی، اثر مثبت بر استخدام مهاجرین داره.
۷ آمریکا ۲۰۰۵ Perna and Titos(+) پایین بودن سطح شبکه های اجتماعی در مدرسه واسه دانش آموزان آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی[۱] اثر منفی بر کارکرد اونا در مدرسه داره.
۸ آمریکا ۲۰۰۶ Mertz(+) سرمایه اجتماعی دانشجویان اثر مثبت بر اندازه فارغ التحصیلی اونا داره.
۹ ایالت ایندیانا-آمریکا ۲۰۰۷ Monconduit(+) براساس سه شاخص از سرمایه اجتماعی (پشتیبانی والدین، پشتیبانی در مدرسه، پشتیبانی عمومی)، سرمایه اجتماعی اثر مثبت بر کارکرد دانش آموزان در مدرسه داره.
۱۰ ایران ۱۳۸۶ سوری و مهرگان(+) کاهش سرمایه اجتماعی باعث کاهش سرمایه های فیزیکی و انسانی گردیده.
۱۱ نظری ۲۰۰۸ Fan(+) مذهب، به عنوان عامل ایجاد سرمایه اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر آموزش کودکان داشته.
۱۲ آمریکای لاتین ۲۰۰۸ Anderson(+) سرمایه اجتماعی میان دانش آموزان، از هر جهت باعث بهتر شدن نمرات کلاس زبون و ریاضی دانش آموزان شده.
۱۳ ترکیه ۲۰۰۹ Goksen and Cemalcilar(+) اندازه ترک تحصیل مهاجرین داخلی ترکیه به دلیل ناآشنا بودن با محیط، بالاتره.
۱۴ پانل (واسه چندین کشور) ۲۰۰۹ Papagapitos and Riley(+) سرمایه اجتماعی، اثر مثبت بر اندازه ثبت نام مدارس راهنمایی داشته.
۱۵ نروژ ۲۰۰۹ Huang(+) رابطه اجتماعی میان دانش آموزان، معلمان و دوستان، اثر مثبت بر اندازه ثبت نام مدارس راهنمایی داشته.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

کلمن (۱۹۸۸)[۲] در مقاله خود با عنوان “نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی” با انجام مطالعه ای بر اندازه ترک تحصیل دانش آموزان سال دوم و بالاتر دبیرستانای آمریکا طی سالای ۸۲-۱۹۸۰، به این نتیجه رسیده که پیش زمینه خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر اندازه ترک تحصیل فرزندان مؤثر بوده. تک والدین بودن، تعداد خواهران و برادران در خونواده و تعداد دفعات انتقال فرزندان از مدرسه ای به مدرسه دیگه، اثر مثبت بر اندازه ترک تحصیل فرزندان داره، یعنی باعث نبود ادامه تحصیل اونا در سنین بالاتر شده و هم اینکه اندازه انتظارات یه مادر از بچه خود در ورود به دانشگاه اثر منفی بر اندازه ترک تصیل فرزندان داره.

ایشون هم اینکه بیان کرده که اندازه اندازه ترک تحصیل دانش آموزان به ترتیب در مدارس مذهبی، خصوصی و عمومی کمتره.

تیچمن و همکاران[۳](۱۹۹۷) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه  اجتماعی و تشکیل سرمایه انسانی” در چارچوب مطالعه تجربی به بررسی تـأثیر سرمایه اجتماعی بر اندازه ترک تحصیل فرزندان از دبیرستان پرداخته ان. این محققین، از داده های مقطعی که به وسیله پیمایش طولی آموزش ملی[۴] آمریکا در سالای ۱۹۸۸، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ ارائه داده شده بود، استفاده کردن؛ جمعیت مورد مطالعه حدوداً ۱۰۸۸۹ نفر بوده. اونا اثر سرمایه مالی[۵]، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی والدین رو بر احتمال ترک تحصیل فرزندان بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که سرمایه  اجتماعی از هر دو جنبه اجتماعی (ورود به مدارس کاتولیکی و ساختار خونواده) و اختصاصی (رابطه بین بچه و والدین و رابطه بین مدرسه و والدین)، با در نظر گرفتن عوامل دیگه (سرمایه انسانی و سرمایه مالی) ً اثر میذاره. این محققین، جهت تخمین از الگوهای رگرسیونی لاجستیکی[۶] استفاده کردن.

وانگ و هسیائو[۷](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه  اجتماعی یا سرمایه انسانی؟ متخصصین در خارج از تایوان” با ارائه مباحث نظری و تجربی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اراده کردن جهت استخدام متخصصین چینی در کارخانه های تایوان در ویتنام پرداخته ان. این محققین نتیجه گرفتن که مهاجرت و استخدام موقت متخصصین چینی، به طور کلی از راه سرمایه اجتماعی مشخص می شه و این، فقط به وسیله حسابگری اقتصادی صورت نمی گیره.
اقتصاد

آدمایی که سرمایه انسانی بالاتری دارن، اعتماد به نفس بیشتری دارن و می تونن استقلال بیشتری داشته باشن؛ کسائی که تجربه کاری بیشتری دارن در مورد علم آشکارا، علم بیشتری دارن. اما با در نظر گرفتن این تحقیقات، علم ضمنی (ناآشکار) در روند استفاده، مهم تر به نظر می رسه.

اعتماد به نفس

آموزش کار و کاسبی در ایجاد نوآوری مؤثره. هم اینکه سرمایه اجتماعی با ایجاد همکاری و عضویت در شبکه های کار و کاسبی و صلح و آرامش، باعث پیدایش نوآوری می شه و همراه با اون، فروش یا سودآوری رو زیاد می کنه. با مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی، علاوه بر برگزاری کلاسای آموزشی کار و کاسبی و نوآوری، سرمایه اجتماعی با ایجاد و پیشرفت دادن فعالیتای همکاری جویانه باعث بهتر شدن نوآوری می شه واثر اون پایدارتر وکاراتره.

[۲] Coleman

[۳] Teachman et al.

[۴] National Educational Longitudinal Survey

[۵] Financial capital

[۶] Logistic regression models

[۷] Wang and Hsiao