اهمیت روابط عمومی/پایان نامه بازاریابی بر افزایش فروش

پیشبردفروش:

پیشبردفروش شامل محرکها ومشوقهاي کوتاه مدت براي تشویق به خریدیافروش یک محصول یاخدمت است.

نمونه رایگان به عنوان یکی از ابزارهای پیشبرد فروش به صورت یک مشوق موثر برای تحریک به خرید عمل می کند. نمونه رایگان به صورت های متفاوتی، شامل چشیدن مزه در محصولات غذایی، بوییدن و تست عطر و دریافت نمونه کوچک در محصولات آرایشی و … می باشد. این امور تمایل به خرید را در مصرف کنندگان افزایش می دهد(Peck,2006,P 4 ).

اکثر تحلیل گران بر این باورند که تبلیغات پیشبرد فروش در حد تبلیغات غیر شخصی به ایجاد رجحان و وفاداری بلند مدت در مصرف کنندگان منجر نمی شود. تبلیغات پیشبرد فروش، فقط فروش را در کوتاه مدت افزایش می دهد. رقبایی که دارای سهم بازار کمی هستند، استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش را در کوتاه مدت افزایش می دهد. رقبایی که دارای سهم بازار کمی هستند، استفاده از تبلیغات پیشبرد فروش را منطقی تلقی می کنند. زیرا انها توانایی لازم برای هنگام شدن با بودجه های تبلیغاتی کلان رهبران بازار را ندارند. از طرفی آنها برای ایجاد انگیزه خرید در مصرف کنندگان آنها را به استفاده آزمایشی از کالا تشویق می کنند( کاتلر،1388، ص 628).

ابزارهاي پیشبردفروش عبارتندازتشویق مصرف کنندگان،  ترفیع تجاري و تشویق فروشندگان. این ابزاربرهیجان وقدرت کشش آگهی ها می افزایند. ابزارهاي ترفیع تجاري وتشویق نیروي فروش فرآیند فروش حضوري وفروشندگان وواسطه هاراموردحمایت قرارمی دهند.

 

2-2-5-4-روابط عمومی

ایجاد تقاضا با ارائه اخبار در رسانه ها بدون پرداخت هزینه

به عقیده نورمن هارت، ابهامات قابل ملاحظه ای در مورد نقش یا نقش های روابط عمومی و تبلیغات در حوزه بازاریابی شرکت ها و سازمان های کسب و کار وجود دارد و این ابهامات عمدتا ناشی از تعاریفی است که از روابط عمومی ناشی شده است. از جمله تعریفی که انجمن روابط عمومی به شرح زیر ارائه نموده است:

روابط عمومی در عمل عبارت است از تلاش برنامه ریزی شده و پایدار به منظور ایجاد و حفظ حسن نیت و تفاهم متقابل بین سازمان و مردم ذینفع آن( اگیلوی،1382،ص 26).

هدف از روابط عمومی اعلان عمومی مثبت براي شرکت، ایجادتصویري مثبت ازشرکت، نحوه اداره کردن فعالیتها در مورد شایعات و داستانهاي منفی راجع به شرکت می باشد. که از طریق رسانه هاي خبري، ارتباطات سازمانی، اثرگذاري بر قوانین دولتی وجلب نظردولتمردان، مشاوره با مدیریت. افرادي که در تهیه اعلان عمومی مهارت دارند معمولا در بخش روابط عمومی فعالیت می

کنند، محقق می گردد. استفاده ازروابط عمومی در مقایسه با آگهی هزینه ي بسیار کمتري دارد در حالی که اثر آن بر آگهی عموم مردم بیشتراست.

 تعیین زمان و نحوه استفاده از روابط عمومی   در چند  مرحله صورت می پذیرد. ابتدا تنظیم اهداف روابط عمومی را تنظیم نموده سپس  انتخاب پیامها و وسایل روابط عمومی و اجراي برنامه روابط عمومی و در نهایت به ارزیابی نتایج روابط عمومی پرداخته می شود. آسانترین راه براي ارزیابی اثر روابط عمومی تعیین تعداد خبرهایی است که به کانال هاي مختلف داده می شود و مورداستفاده قرارمی گیرد ولی خیلی راضی کننده نیست. معیار بهتر عبارت است از تغییر در آگاهی، دانش و طرز فکري که در نتیجه ي عملیات روابط عمومی نسبت به محصول ایجاد شده است.  اثرروابط عمومی بر روي فروش و سود بهترین و در عین حال مشکلترین معیار ارزیابی است. درتعیین این رابطه باید تاثیرات آگهی وپیشبرد فروش به طور همزمان در نظرگرفته شود(روستا و همکاران،1381،ص 377).

 

2-2-5-5-فروش حضوري

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، ایده و نظایر آنها برای خرید( رنجبران، 1378،ص 359).

هدف تمام کوششهاي بازاریابی عبارت است از افزایش فروش سودآور از طریق ارضاي خواسته هاي بازار در درازمدت که فروش حضوري دررسیدن به این هدف نقش مهمی دارد. فروش حضوري عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر آنها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها براي خرید.

 از مزایای فروش حضوري این است که فروشندگان می توانندصحبتهاي خود را با نیازها و رفتار هر یک از مشتریان هماهنگ کنند و از این طریق می توانند واکنش مشتریان را نسبت به یک روش فروش بخصوص مشاهده کرده سپس درهمان لحظه تعدیلها و اصلاحات لازم را اعمال کنند. با استفاده از این روش معمولا می توان فعالیت را روي مشتریان بالقوه متمرکز کرد و بدین وسیله کوششهاي هدر رفته را به حداقل ممکن رسانید  و در بیشتر موارد به فروش واقعی منجر می شود.

يك برنامه بازاريابي مؤثر، تمامي عناصر آميخته بازاريابي را با هم تركيب كرده و آنرا تبديل به برنامه هماهنگي مي كند كه با ارائه ارزش به مشتري، دست يافتن به اهداف بازاريابي شركت را ميسر مي سازد. آميخته بازاريابي، تشكيل دهنده ابزار تاكتيكي است كه به برقراري موقعيت مستحكم شركت در بازارهاي هدف كمك مي كند.