اهداف هوشمندی رقابتی:پایان نامه درمورد هوشمندی رقابتی

اهداف برنامه‌ی هوشمندی رقابتی

سه هدف اصلی برنامه‌ی هوشمندی رقابتی عبارتند از:

  1. درك کلی از یک صنعت و سازمان‌هاي رقیب(Prescott and Smith, 1989;Trim and Lee,2008)؛
  2. شناسایی زمینه‌هایی که در آن‌ها رقبا آسیب پذیر هستند و ارزیابی آثار اقدام‌هاي راهبردي برسازمان‌های رقیب(Tao and Prescott, 2000; Calof and Wright,2008)؛
  3. شناسایی اقدامات بالقوه‌ای که امکان دارد یک سازمان رقیب به عمل آورد و موجب به خطر افتادن جایگاه یا پایگاه یک سازمان در بازار خاصی شود(Fuld,2006).

گیلاد یکی از کارشناسان حوزه‌ی هوشمندی رقابتی عنوان می‌کند که، “بطور کلی هدف از برنامه‌ی هوشمندی رقابتی این است که حرکات مشتریان، رقبا، دولت و خیلی مسائل دیگر را پیش‌بینی نماییم”(Gilad,2006:29). این در حالی است که “ویورز” بر این باور است که هدف برنامه‌ی هوشمندي رقابتی، فرآیند کاهش عدم اطمینان محیطی در جهت بهبود تصمیم‌هاي مدیریتی است(Viviers,2005).

 

 

2-1-2-12- کاربردهای هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی در بسیاری از حوزه‌ها همانند مدیریت تحقیق وتوسعه کاربرد دارد. هوشمندی فنی رقابتی[1] وپیش‌بینی تکنولوژیک استراتژیک[2] دو مثال خوب از کاربرد هوشمندی رقابتی می‌باشند. هوشمندی فنی رقابتی، هوشمندی رقابتی در حوزه‌ی تحقیق و توسعه می‌باشد. هوشمندی فنی رقابتی اطلاعات حساس در مورد تهدیدات فنی، فرصت‌ها یا تحولاتی است که توانایی بالقوه‌ی تاثیر بر موقعیت رقابتی سازمان را دارا می‌باشند(Calof and Smith,2010:31-32). هوشمندی رقابتی همچنین به عنوان هوشمندی رقابتی با تاکید قوی بر علم و فن‌آوری و تاثیر آن‌ها بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. Dou and Manullang 2004: 103)). مثال‌های زیادی از کاربرد هوشمندی رقابتی در حیات تجاری وجود دارد. روز به روز بر تعداد سازمان‌هایی که در زمینه‌ی هوشمندی رقابتی سرمایه‌گذاری می‌کنند افزوده می‌شود.

پیش بینی تکنولوژیک استراتژیک به عنوان مجموعه‌ای از ابزارهای رقابتی است که تصمیمات دولتی و صنعت را با زمان کافی جهت آماده سازی اجتماعی و پاسخ استراتژیک، پشتیبانی می‌کند. فرایند پیش‌بینی شامل هشت مرحله‌ی متناوب است. این مراحل که معمولا توسط دولت‌ها در فرایند پیش‌بینی به کار برده می‌شود، در ادامه آمده است(Calof and Smith,2010:34).

1.تعریف موضوع پروژه

2.بررسی وضعیت فعلی

3.شناسایی عوامل کلیدی

4.پاسخ به سوالات چالش برانگیز

5.شناسایی محرک‌های تغییر

6.انتخاب محرک‌های حیاتی

7.شناسایی سناریوها

8.تلفیق و توصیه‌ها

 

[1]. Competitive technical intelligence

[2].strategic technological foresight