اهداف سیستم اطلاعات بیمارستان//پایان نامه سیستم اطلاعاتی بیمارستان

بهداشت ودرمان بخش بسیار مهمی ازجامعه ماست وضروری می باشدکه ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای انجام خدمات خود شیوه های کارامد وموثررابکارببرند.هرروزصدها هزازنفرازبیماران واردمراکز بهداشتی ودرمانی می شونداین همواره برای دولت هابعنوان چالشی مطرح است.

کارکنان بیمارستان ها برای مدیریت ویکپارجه سازی بالینی بایداطلاعات مالی وعملیاتی خودراباتمرین افزایش دهند.قبل ازشروح استفاده ازسیستم های اطلاعاتی جمع اوری اطلاعات بصورت دستی انجام می شدکه بسیار وقت گیر بودولی نتایج مورد نظر برای تعیین بهروری را مشخص می کرد.امروزه اکثرفعالیت­های حرفه ای  بیمارستان ها و کلینیک ها براساس سیستم اطلاعاتی بیمارستانی است،که تمام­­­ فعالیت های مدیریتی واطلاعات پزشکی واداری براساس ان دربیمارستان ها انجام می شود. سیستم اطلاعاتی بیمارستانی مدرن شامل بسیاری ازبرنامه های کاربردی دررابطه با نیازهای بخش های مختلف دربیمارستان است (58).

باوراینکه درعصراطلاعات بسر می بریم،حقیقتی انکارناپذیراست.دردنیای امروز،بدون شک اطلاعات منبعی حیاتی برای پشرفت علمی واقتصادی واساس اقتدار هرکشورمحسوب
می­شود. ارتباطات ونظام اطلاع رسانی ازمهمترین عوامل تعیین کننده جهت آگاهی واطلاع رسانی ودرنتیجه ،افزایش اقتدار کشورهااست.

مراکزبهداشت-درمانی مسئول حفظ سلامت ودرمان بیماران هستند.ازاین روبسیاری ازکشورهای توسعه یافته جهان دربدو امربرای تسریع درمان ازطریق اطلاع رسانی پزشکی ونیز تسهیل اموری چون پژوهش واموزش پزشکی درمراکز درمانی،این مراکز رابه سیستم اطلاعاتی مجهزنموده اند،چراکه به این حقیقت پی برده اندکه سلامت جسمانی وروانی افرادزیربنای توسعه اقتصادی،اجتمایی وفرهنگی جوامع انان است (59).

بیمارستا ن هاموسسات بی­نهایت پیچیده بابخش های بزرگ هستندکه دارای واحد های مطمئن برای انجام مراقبت های بیماران می باشند(58).بیمارستان هاوابستگی بسیارزیادی به توانایی سیستم اطلاعات بیمارستان برای کمک به تشخیص،مدیریت واموزش برای پیشرفت وبهبودخدمات وفعالیت های آرمانی دارند(52)(58).درنتیجه به طورگسترده ای موردتوافق قرارگرفته است که تکنولوژی اطلاعات توانایی اصلاح کیفیت وکاهش هزینه رادارد.این موضوع بطورچشمگیری درایالت متحده مشاهده می شود(58)(60).

بطورکلی تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی درکاهش هزینه وایجاد بهروری مطلوب خدمات  انکارناپذیراست.دراین مورد صد قیانی می نویسد:درکشورهای صنعتی برخلاف کشورهای درحال توسعه ،هزینه های بیمارستانی ازسهم بهداشت ودرمان دربخش دولتی از40درصد تجاوزنمی کند. بعنوان مثال درکشورفرانسه تاسال 1991هزینه های بیمارستانی درحدود40درصد بوده است که این رقم به دلیل کنترل هزینه های بیمارستانی درسال1994به 36درصدرسیده است(38).بی شک یکی ازدلایل کاهش هزینه های بیمارستانی وایجاد بهروری مطلوب،داشتن نظام اطلاع رسانی پزشکی سریع،کارامدودقیق درسطوح مختلف درمانی،اجرایی ومدیریتی دربخش ها می باشد(61).

هرگاه مراکزمراقبت های بهداشتی-درمانی باسیل عظیم وبی وقفه ای ازاطلاعات متنوع پزشکی وغیرپزشکی ودرخواست های اطلاعاتی زیاد ازسوی سایرمراکزوموسسات مواجه هستند ،می توانند ازسیستم اطلاعاتی ازجمله مدارک پزشکی الکترونیکیEMR[1]استفاده کنند.این امرباعث می شود متخصصین بهداشتی-درمانی به ویژه پزشکان درکوتاه ترن زمان وتنهابایک اشاره به تمام اطلاعات پرونده ای بیماردست یابند وازنگرانی مطالعه ی ورق به ورق یک پرونده حجیم که فاقد شرایط فیزیکی لازم برای برقراری ارتباط درونی میان اطلاعات است فارغ گردند.(61)

2-3-3- اهداف سیستم اطلاعات بیمارستان

اهداف سيستم اطلاعاتي بيمارستاني درمنابع مختلف وبه شكل هاي مختلف بيان شده است. درزير به جند مورد اشاره مي شود.ليتل جونز(Littlejohns)سه هدف اصلي رابراي سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستاني درنظرگرفت .اين اهداف عبارتنداز(7):

1-بهبود مراقبت بيمار:هنگامي كه بيماردرجايي تحت درمان ومراقبت قرار گرفته باشد اطلاعاتي كه براي بيمار درسايربيمارستان ها ايجاد شده است شامل تاريخچه بيماريها ومراقبتهاي قبلي دردسترس مي باشد.همچنين توانايي قابيت دسترسي به اطلاعات مربوط به بيماربراي حرفه هاي مراقبت بهداشتي اين مكان رامي دهد كه امورمربوط به درمان ومراقبت بيمار بهبودبيابد.همچنين نتايج تحقيقات به سرعت وسهولت دردسترس هستند.ازطرفي ديگراقدامات اداري واجرايي بيماربهبود مي يابد كه نتيجه آن كاهش زمان انتظار وانجام خدمات بهترمي باشد.

2-بهبود ارسال خدمات ازطريق بخش ها:بااستفاده ازسيستم هاي اطلاعات  بيمارستان اقدامات مديريتي واداري وفرايند هاي مرتبط بابيمار توسط بيمارستان ها استاندارد شده واطلاعات مفيدي جهت ارزيابي انجام كار ومميزي مراقبت هاي بهداشتي فراهم خواهد شد.

3-بهبودكارايي مديريت بيمارستان:به بيمارستان هااين اجازه راميدهدتااموال ودارايي هاي خود رامديريت كنند.همجنين تصميم گيريهاي مديريتي ازطريق دسترسي به اطلاعات مديريت يكپارچه بهبود خواهديافت.علاوه برآن ازطريق شناسايي هزينه هاي اوليه ونظارت برمكانيزم هاي توليد شده درهزينه هاي كمتر،صرفه جويي درهزينه هاراخواهيم داشت.

1- Electronic medical record