اقدامات سازمان جهاني گمرك//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

اقدامات سازمان جهاني گمرك

براي تبيين وظايف سازمان جهاني گمرك جهاني بهتر است با بررسي تشكيلات و به ويژه كميته هاي سازمان و مشخص شدن وظايف هر يك، به وظايف اين سازمان پي برد، چون اين سازمان جهان همواره با شرايط خاصي كه در عرصه جهان تجارت و براي تحول و بروز سازي گمرك متناسب با شرايط با ايجاد تشكيلات يا تغيير در فعاليت هر يك يا محول كردن فعاليت جديد به آنها،وظايف و حوزه فعاليت خود را گسترش داده است.

در طول سالهای متمادی ، سازمان جهانی گمرک درهماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهانی پیشرفتهایی داشته است. این تلاشها با موفقیتهای قابل توجهی قرین بوده است.

سازمان جهانی گمرک سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا را که در سراسر جهان به عنوان مبنای طبقه بندی کالاها و جمع آوری درآمدهای گمرکی مورد استفاده قرار می گیرد،‌تدوین و ارائه نمود.

در ژوئن 1999، کنوانسیون بین المللی بازنگری شده در ارتباط با ”ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی “ (کنوانسیون کیوتو) توسط شورا به تصویب رسید.

کنوانسیون بازنگری شده کیوتو، پاسخی است به رشد مبادلات بین المللی ، توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و محیط بشدت رقابتی تجارت بین المللی مبتنی بر ارائه خدمات کیفی و رضایت مشتریان، که همگی اینها موجب بروز تضاد و ناکارآمدی رویه ها و شیوه های سنتی گمرکات شده بود.

همچنین سازمان جهانی گمرک،‌موافقتنامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت را ارائه نمود واخیرأ نیز ”قواعد هماهنگ مبدأ “ را که جهت بررسی سازمان تجارت جهانی در ژنو ارائه گردیده و نهایتأ،‌ مورد استفاده کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی  قرارخواهد گرفت، تدوین نموده است.

سازمان جهانی گمرک  و سازمان جهانی تجارت وکنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ،‌برنامه ها وکوششهای خود را در برطرف کردن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت ، از طریق ساده سازی و یکسان کردن رویه ها و فرآیندها در سرتاسر جهان هماهنگ می نمایند. ترکیب قدرت سازمان جهانی گمرک، آنکتاد و سازمان جهانی گمرک کمک قابل توجهی هم به تسهیل تجارت و هم به انجام تجارت خواهد نمود.[1]

این تعهد به مشارکت،‌ در همکاری ونزدیکی سازمان جهانی گمرک  با اتاق بازرگانی بین المللی   انعکاس بیشتری می یابد. توافقنامه همکاری بین این دو سازمان،‌ درجستجوی استانداردسازی و بهبود بیشتر قابلیتهای گمرکات در سطح جهان میباشد.

 مبحث ششم- برنامه هاي راهبرد سازمان جهاني گمرك

يكي از راهبردهاي سازمان جهاني گمرك ،راهبردجايگزيني واردات، روشي است كه به وسيله آن بسياري از دولت هاي كشورهاي در حال توسعه سعي مي كنند، به جاي واردات كالاهاي آماده همان كالا را، با استفاده از مواد اوليه و واسطه اي داخلي و وارداتي، در داخل توليد نمايند. اين سياست مي تواند در شرايط مناسب موجود حمايت از صنايع نوپا شده و براي دولت نيز در آمدهايي در پي داشته باشد.

ابزارهايي اجرايي راهبردجايگزيني  واردات اغلب شامل يارانه ها، سياست هاي ارزي، تعرفه ها، شبه تعرفه ها و محدوديت هاي غير تعرفه اي واردات مي باشد،‌كه اجراي سه مورد اخير يعني تعرفه ها، شبه تعرفه ها و محدوديت هاي غير تعرفه اي در قلمرو فعاليت سازمان گمرك مي باشد.

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﻳﮋه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻫﻢادﻏﺎم ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻘﻮق ورودي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ[2]

آنچه بيان شد خلاصه اي از تاريخچه تأسيس، ساختار و تشكيلات، كميته هاي تخصصي و كنوانسيون هاي مربوط به سازمان گمرك جهاني بود. ضروري است براي شناخت تعاملات دو سازمان تجارت جهاني و گمرك جهاني جزئيات و ساختار هر دو سازمان را به خوبي بشناسيم

[1] http://bmsw.persianblog.ir/tag/.93/9/26

[2] Summarized from the PSCG’s website. Terms of reference available at: http://www.wcopscg.

org/what_we_do.html.93/9/29