اصول گردشگری پایدار/پایان نامه سازمان گردشگري و پویایی اشتغال

اصول گردشگری پایدار

همان طور که کسب کار­های گردشگری، توسعه پایدار را در برنامه­ریزی محصولات گردشگری و برنامه­ریزی بازاریابی و ارائه خدمات بکار گرفتند، اهداف و اصول متعددی درباره توسعه پایدار یافت. مشابه تعاریف متعدد گردشگری پایدار، این اصول بر اساس دیدگاه محققان مختلف، مطرح شد. آن­ها بر مدیریت منابع اجتماع محلی به منظور تأمین بهزیستی اقتصادی، حفظ منابع، برابری در توزیع هزینه­ها و منافع، خود بسندگی مطمئن، و تأمین نیاز­های بازدید کنندگان متمرکز هستند. این اصول مشابه با مفاهیم و اهداف گردشگری مسئول در زمینه اجتماعی هستند که توسط مورفی بحث شدند. همهء این اصول برای گردشگری پایدار مهم هستند. بدین ترتیب اصول گردشگری پایدار عبارتند از:

 • منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی باید جامعهء فعلی را بهره مند کنند، ضمن اینکه برای نسل آینده نیز حفظ شوند؛
 • توسعه باید بگونه­ای باشد که اثرات منفی آن بر محیط زیست، اجتماع محلی و گردشگران در حداقل ممکن باشد؛
 • توسعه پایدار باید کیفیت زیست محیطی مناطق را حفظ و بهبود بخشد؛
 • رضایت گردشگران باید تأمین شده و افزایش یابد؛
 • باید برابری در توزیع منافع حاصل از توسعه در جامعه وجود داشته باشد؛
 • در توسعهء ابداعات در یک اجتماع، باید علایق و منافع همهء گروه­های دارای نفع در نظر گرفته شود؛
 • پذیرش رویکرد کل گرایانه و راهبردی ضروری است؛
 • احترام به فرهنگ، اقتصاد، شیوه زندگی، محیط زیست، و ساختار­های سیاسی در نواحی مقصد حفظ و توسعه یابد؛
 • بهره­وری پایدار در طول زمان و برای نسل­های آینده تأمین شود؛
 • توسعه باید با توجه به محدودیت­های زیست محیطی و با توجه به استفاده صحیح و بلند مدت از منابع برنامه­ریزی و مدیریت شود؛
 • برنامه­ریزی، توسعه و اقدامات گردشگری باید با راهبرد توسعهء پایدار ملی و محلی هماهنگ و یکپارچه باشد؛
 • گردشگری باید دامنه وسیعی از فعالیت­های اقتصاد محلی را حمایت و هزینه و منافع زیست محیطی را محاسبه کند، اما نباید فعالیتی تک قطبی در اقتصاد یک ناحیه شود؛
 • تحقیقات باید در همهء مراحل توسعهء گردشگری به منظور نظارت و حل مشکلات انجام شود و برای گروه­های دارای نفع، امکان پاسخ و واکنش به تغییرات و اخذ امتیاز از فرصتها را فراهم کند؛
 • افزایش آگاهی و درک بیشتر نسبت به اهمیت مشارکتی که گردشگری برای محیط و اجتماع به وجود می آورد؛
 • بهبود کیفیت زندگی جامعهء میزبان؛
 • کاهش مصرف و ضایعات منابع در مقصد؛
 • حفظ تنوع در سامانه­های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی؛ و
 • در بازار گردشگری توجه زیادی به محیط­های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی نواحی مقصد و ارتقای رضایت و نیاز­های مشتری وجود دارد (رضوانی، 1387، ص 126 ).