استفاده از ICT:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

– استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

این متغیر به عنوان متغیر نهایی در اغلب مدل های توسعه ارائه شده قرار دارد. در برخی مدل ها نیز متغیر پذیرش به جای استفاده قرار دارد. در مدل پذیرش فناوری (TAM) این متغیر به میزان استفاده واقعی کاربران از فناوری دلالت دارد. قصد یا نیات رفتاری نمایش دهنده مسیر رفتار و عمل آینده فرد است. در واقع متاثر از انتخاب شخص است و به تداوم و هدایت رفتار منجر می شود که در نهایت عمل استفاده صورت می گیرد.

بنابراین، تمایل رفتاری به “قدرت یک میل برای انجام رفتاری خاص” اشاره دارد و انتظار می رود که منجر به استفاده واقعی از یک فناوری شود. در نتیجه، تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات که خود تابعی از نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات و برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در شکل گیری رفتار نهایی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مهمی دارد. تصمیم به استفاده از فناوری را می توان پیش درآمد و عاملی موثر بر استفاده از فناوری تلقی کرد. تحقیقات نشان می دهد که متغیر قصد استفاده از فناوری بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر معناداری دارد. (دیویس و همکاران ، 1989).

 

 

2-9-9-2- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات :

نيات رفتاري یا قصد استفاده کاربر از كامپيوتر میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردي براي انجام رفتار هدف است (موریس ودیلون، 1996). رابطه قصد استفاده یا نيات رفتاري با متغیر وابسته رفتار استفاده ازفناوري نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند(کنر و آرمیتاژ 1998) در واقع رفتارهایی که براي انجام شدن، تنها نیازمند اراده و قصد فرد می باشند، بنابراین رفتار استفاده ازفناوري همیشه بعد از قصد استفاده یا نيات رفتاري و متصل به آن است. قصد استفاده میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است. قصد استفاده از فناوری یا نیات رفتاری به معنی احتمال ذهنی فرد برای این است که یک رفتار خاص را انجام خواهد داد.قصد استفاده احتمال به کارگیری فن آوری توسط کاربر گفته می شود. قصد استفاده از نگرش نسبت به کاربرد فناوری مشتق می شود و به رفتار واقعی منجر می گردد(لین[1] و همکاران، 2011).

 

2-9-9-3- نگرش به استفاده :

نگرش به استفاده كه عقايد كاربران، نگرش آنان را دراستفاده از فناورى اطلاعات وارتباطات تحت تأثيرقرار می دهد. نگرش نسبت به کاربرد فناوری به ارزیابی کاربر از درجه مطلوبیت در به کارگیری فن آوری، گفته می شود. (وین سنت چانگ[2]، 2004) حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل، که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ هاى فرد به تمامى موضوعات و موقعیت هایى که با آن در ارتباط است، تأثیرى جهت دار یا پویا دارد. در نگرش به استفاده، دیدگاه هر فرد نسبت به خوشایند و کاربردی بودن و در کل ایده آل بودن آن فناوری بررسی می گردد (سانچز[3] و هروس[4] ، 2010)

 

 

2-9-9-4- خودکارآمدی :

خودکارآمدی كامپيوتري قضاوت افراد در مورد توانايي خود در استفاده از كامپيوتر مي باشد و به عنوان عامل مهمي در مطالعه رفتار افراد در مورد فناوری اطلاعاتي مورد ملاحظه قرار مي گيرد. همچنين به عنوان يك اعتقاد كه رفتار را به سوي فناوری هاي جديد اطلاعاتي هدايت مي كند تعريف مي شود (اجروال[5] و همکاران، 2000).  اولین کسی که در مورد خودکارآمدی کامپیوتر مطلبی را بیان کرد بندورا در سال 1977 بود (خرمی[6] ، 2001).  خودکارآمدی به منزله تعیین کننده مستقیم رفتار فرد مطرح می شود (یی[7] و هوآنگ[8] ، 2003).

[1] – Lin

[2] – Vin-cent , chang

[3] – Sanchez

[4] – Heros

[5] – Agarwal

[6] -Khorrami

[7] – Yi

[8] – Hwang