استفاده از منابع//پایان نامه بهينه‌ سازي زمان و الگوريتم ژنتيك

رویکردهای مختلف به استفاده از منابع

در این رویکرد کوشش می شود تا با جابجایی در فعالیت های غیر بحرانی که دارای شناوری هستند نموداری از توزیع روزانه منابع ایجاد شود تا مقدار منبع مصرفی در فعالیت های پروژه از حد مجاز تجاوز نکنند. در دهه های اخیر به منظور تسطیح منابع، الگوریتم های متفاوتی پیشنهاد شده اند. این الگوریتم ها معمولاً با پیشنهاد ها معمولاً با پیشنهاد یک سری قوانین ارجحیت در ترتیب بندی فعالیت ها آغاز می شوند. قوانین ارجحیت، مشخصات مختلف فعالیت ها را مورد مقایسه قرار داده، بر مبنای این مقایسه در شرایطی که دو یا چند فعالیت از یک پروژه قابل اجرا باشند، فعالیتی را که مناسب است زودتر از همه اجرا شود، معرفی می نمایند. در این روش ها فرض بر این است که محدودیتی در میزان منبع در دسترس وجود دارد و میزان منابع مورد استفاده باید کمتر از منابع قابل حصول باشد.

تخصیص منابع

در این حالت لازم است فعالیت ها به صورتی برنامه ریزی شوند که در ضمن تامین نیازهای فعالیت های مختلف، خواسته های کارفرما را نیز تامین کند و همچنین در هیچ موقعیتی سطح منابع مورد نیاز از حد قابل دسترسی بالاتر نباشد. در چنین شرایطی ممکن است لازم باشد زمان پروژه از حداقل مقدار ممکن طولانی تر گردد. باید با استفاده از روش های ریاضی یا الگوریتم هایی با رعایت شرط محدودیت سطح منابع، پروژه را برای اجرای در کوتاه ترین زمان ممکن برنامه ریزی نمود.

2-5-3- الگوریتم تسطیح منابع محدود

این روش که قدیمی ترین روش تخصیص منابع محدود است، یک روش مکاشفه ای است که بعد از ایجاد نمودار مسیر بحرانی برای یک پروژه به کار می رود. در این روش برای هر لحظه زمانی، مجموعه فعالیت های قابل اجرای منطقی را تعیین می کنیم. سپس مجموعه فعالیت هایی را که زودترین تاریخ شروع آن ها برای زمان جاری است به ترتیب صعودی دیرترین تاریخ تاریخ شروع از بین مجموعه اول مرتب می کنیم. در صورت تساوی بین دیرترین تاریخ شروع دو فعالیت، آن ها را به ترتیب طول زمان اجرا ردیف می کنیم. سپس از بین این لیست به ترتیب، شروع به برنامه ریزی فعالیت ها می کنیم و در صورتی که برای اجرای فعالیتی منبع باقیمانده کافی در دسترس نباشد، از برنامه ریزی آن فعالیت صرفنظر می کنیم. هر بار یک واحد به زمان جاری اضافه می کنیم تا کل فعالیت ها برنامه ریزی شوند و فعالیتی باقی نماند. شکل (2-8) نمودار مربوط به این الگوریتم را نشان می دهد.

در این الگوریتم گزاره های زیر همواره درست فرض می شوند.

  • مقادیر حداکثر منابع قابل دسترس در مقاطع مختلف زمان اجرای پروژه مشخص است.
  • انقطاع در اجرای یک فعالیت مجاز نیست. به این معنی که اگر فعالیت آغاز شده باشد، باید اجرای آن تا تکمیل فعالیت به طور مداوم ادامه یابد.
  • مقادیر منبع لازم برای هر فعالیت باید معین و در طول زمان اجرای پروژه ثابت باشد.

روش برگس برای تسطیح منابع

روش برگس یک روش مکاشفه ای برای تسطیح منابع است. این روش سعی دارد جوابی را برای برنامه ریزی انتخاب کند که توزیع استفاده روزانه از منبع مشابه با مستطیل باشد و برای سنجش میزان مشابهت بین این دو از معیاری به نام لنگر استفاده می کند. در اینجا برای روشن شدن موضوع اشاره مختصری به مفهوم لنگر می شود.

در روش برگس فعالیت ها را به ترتیب افزایش شماره رویداد پایانه و در صورتی تساوی به ترتیب افزایش رویدار پایه در جدولی از بالا به پایین قرار می دهیم. برای این کار باید پروژه بر روی یک نمودار برداری مدل شده باشد.