استراتژي هاي تامين مالي//پایان نامه مشارکت عمومي و توسعه اقتصاد

نکاتي مهم در هنگام تعيين استراتژي هاي تامين مالي

در تامين مالي پروژه محور ممکن است از ترکيب مختلفي از روش ها استفاده شود. لذا در هنگام تعيين استراتژي هاي تامين مالي بايد به اين موارد توجه شود.برخي از آنها در جدول زير آمده است:

جدول 2-2- موارد مهم در هنگام تعيين استراتژي هاي تامين مالي

  اثرات توضيحات
افزايش تعرفه ها -افزايش درآمدها و نسبت پوشش بدهي[1]

-توانايي و تمايل محدود مصرف کننده در پرداخت

انتقال ريسک از سرمايه گذار به مصرف کنندگان
کاهش هزينه هاي عملياتي و تعمير و نگه داري بهبود کارايي

-مالکين معمولا به دنبال کاهش اين هزينه ها مي باشند.

انتقال ريسک از اعتباردهنده به مالکين، مجري، کارکنان و استفاده کنندگان
افزايش سهم تامين مالي از محل سهام کاهش ميزان کل بدهي

-کاهش پرداخت هاي بابت اصل و فرع

-افزايش نسبت پوشش بدهي

-افزايش ماليات و سودآوري

-کاهش بازده حقوق صاحبان سهام

 

انتقال ريسک از اعتباردهنده به مالکين
ايجاد حساب ذخيره ايجاد ذخيره اطمينان در زمان مواجهه با کمبود جريانات نقدي

-چه کسي به تامين مالي آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها يا طرف ثالث؟

-افزايش هزينه کل پروژه

 

 
ايجاد منابع جديد کسب درآمد افزايش درآمدها و نسبت پوشش بدهي

موجب ايجاد ابهام براي شرکت مجري پروژه مي شود.

از جمله ناشي از اجاره و فروش محصولات جانبي
ضمانت عملکرد مالي از جانب يک نهاد مالي -ايجاد اطمينان در زمان دريافت نقدينگي از دولت

-در صورتيکه دولت فاقد يک رتبه بندي- سابقه اعتباري باشد، مفيد مي باشد.

انتقال ريسک به دولت و اعتباردهندگان کنوني

2-2-1-9- جمع بندي

با توجه به روند رو به رشد بهره گيري از تکنيک مختلف تامين مالي، تکنيک تامين مالي پروژه محور از اهميت بالايي در زمينه توسعه زيرساخت هاي کشورها برخوردار بوده است. از همين رو کشورهاي مختلف با استفاده از تکنيک تامين مالي پروژه محور در تلاشند تا خدمات عمومي قابل ارائه خود را از طريق مشارکت عمومي خصوصي به بخش خصوصي واگذار نموده و از اين طريق بتوانند خدمات کاراتري را ارائه نمايند.

بديهي است ارائه خدمات مناسب در اين بخش مستلزم ايجاد زيرساخت هاي لازم در زمينه هاي مختلف قانوني، تهيه و تدوين بسترهاي حقوقي و قانوني، مديريتي و ساختاري مي باشد. با توجه به وضعيت اقتصادي در حال توسعه کشور ما و نياز به توسعه پروژه هاي بزرگ زيرساختي در کشور و همچنين محدوديت منابع بودجه اي دولتي و روش هاي تامين مالي متعارف، لزوم اجرايي شدن تکنيک هاي تامين مالي پروژه محور و مشارکت هاي عمومي خصوصي در توسعه اقتصادي کشور و واگذاري خدمات غير محوري عمومي دولت بيش از پيش نمايان مي شود.

[1] حاصل تقسیم سود عملیاتی قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل بدهی(Debt Service Coverage Ratio)