ارائه اطلاعات حسابداری/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

اهداف ارائه اطلاعات حسابداری در گزارش های مالی

کلیه‌ی واحدهای اقتصادی برای اداره‌ی فعالیت روزانه، ارزیابی عملکرد گذشته و طرح ریزی فعالیت های آینده‌ی خود به اطلاعات و گزارش های حسابداری نیاز دارند. بنابراین اهداف ارائه ‌ی اطلاعات حسابداری در گارش های مالی چنین است:

الف: ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی:

نتایج حاصل از عملیات حسابداری، نقاط ضعف و قوت عملکرد گذشته‌ی واحد اقتصادی را آشکار می‌سازد و راهنمای برنامه های آینده قرار می‌گیرد.

ب: قضاوت در مورد چگونگی استفاده‌ی واحد اقتصادی از منابع موجود:

از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در صورت های مالی می‌توان به کارایی واحد اقتصادی، در استفاده از منابع موجود پی برد و ارزیابی کرد که آیا واحد اقتصادی از امکانات و ظرفیت دارایی‌های خود استفاده می‌کند یا با ظرفیت بدون استفاده مواجه است؟

ج: پیش بینی روند سود آوری واحد اقتصادی در آینده:

اطلاعات مندرج در صورت های مالی علاوه بر این که چگونگی عملکرد گذشته‌ی واحد اقتصادی را نشان می‌دهد، در طرح ریزی عملیات و فعالیت های آینده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. چرا که (( با مقاییسه‌ی صورت های مالی دوره های مختلف، می‌توان جهت گرایش فعالیت های واحد اقتصادی و مسیر آینده را معلوم ساخت و علل این گرایش را تعیین کرد و بر این اساس به موقع فعالیت های زیان آور را متوقف ساخت و متقابلاً فعالیت های ثمربخش را همچنان ادامه داد.)) بنابراین اطلاعاتی که از طریق گزارش های مالی ارائه می‌شود ، باید مربوط ، مناسب و کامل باشند. و در ارائه‌ی اطلاعات مالی نیاز ها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی ، موسسات سرمایه گذاری ، تحلیلگران مالی و سایر استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرد. کلیه اطلاعات مربوط و با اهمیت باید در صورت های مالی ارائه شود به طوری که گزارش های مالی، تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد اقتصادی را ارائه کند. رعایت اصل اهمیت در ارائه‌ی اطلاعات در گزارش های مالی به این لحاظ است که اطلاعات جزئی و کم اهمیت ممکن است باعث گردد که اطلاعات اصلی و با اهمیت از نظر دور بماند.

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

به طور کلی می‌توان گفت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به کسانی اطلاق می‌شود که انتظار می‌رود در مورد اطلاعات حسابداری گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیاتی اتخاذ کنند. اطلاعات حسابداری توسط گروههای مختلف و برای مقاصد گوناگون به کار گرفته می‌شود. نوع اطلاعاتی که یک استفاده کننده‌ی خاص به آن نیازمند است، به نوع تصمیماتی بستگی دادر که می‌خواهد اتخاذ کند. بنابراین انتظارات، نیازها و خواسته‌های استفاده کنندگان بسیار متنوع و تعیین کننده‌ی اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار گیرد. اگر چه استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری با هم تضاد منافع دارند، ولی بهتر است روش‌هایی اتخاذ شود که بین اطلاعات مختلف ارتباط لازم برقرار شود . زیرا برقراری این ارتباط برای افرادی که علاقه مند به عملیات شرکت و دورنمای آن هستند، ضروری به نظر می‌رسد و این نتیجه‌ای است که باید سعی کرد بدان دست یافت.  

ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني

اطلاعات حسابداري كه به تصميم گيرندگان برون سازماني ارايه مي‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه شامل صورتحساب سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد است كه به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي و حرفه‌اي حسابداري، واحدهاي گزارشگر را به رعايت اصول و استانداردها موظف مي كنند تا استفاده كنندگان با اعتماد كامل، اين نوع اطلاعات و گزارش‌ها را براي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. همچنين اين گزارش‌ها و اطلاعات بايد از ويژگي‌هاي كيفي خاصي برخوردار باشند تا براي تصميم‌گيري، مفيد و قابل استفاده باشند.