اختيار خريد سهام:/پایان نامه درمورد سودانباشته و انتشار سهام

اختيار خريد سهام :

اختيارخريد سهام يك نوع اوراق بهادار است كه دارنده آن، حق خريد تعداد معيني از سهام عادي شركت را به قيمت معيني دارد. كسي كه چنين اختياري را به دست مي آورد مجبور به خريد آن سهام نيست. اين گواهي امتياز خريد سهام در بازار، قابل خريد و فروش است. اگر صاحب اين اختيار بخواهد از حق امتياز خود استفاده كند، بايد برگه اختيار را با مقداري كافي پول نقد براي شركت بفرستد و تقاضاي سهام كند. شركت سهام مورد درخواست را به آدرس وي ارسال مي كند.

انتشار گواهي اختيار خريد سهام منبعي اصلي براي تأمين سرمايه شركت به حساب نمي آيد. ولي شركت مي تواند با استفاده از آن اوراق قرضه خود را با اعطاي چنين اختياري به خريداران اوراق قرضه راحت تر به فروش برساند.

اختيار خريد سهام داراي ويژگي هایی است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1)غالبا اين نوع اختياربه صورت يك برگه جداگانه به اوراق قرضه الصاق مي شود. انتشار برگه خريد به اين صورت به اصطلاح وسيله اي براي تسهيل فروش اوراق قرضه مي نامند. خريدار اوراق قرضه اين برگه‎ها را جدا مي كند. گاهي برگه هاي مربوط به اختيار هزينه سهام رابه عنوان حق العمل موسسات تأمين سرمايه مي دهند تا چنآن چه استقبال خوبي از خريد سهام عادي شد، ‌آن ها بتوانند سهام بيشتري را از شركت بگيرند و به فروش برسانند. فراتر آن كه، يك شركت جديد التاسيس به وام دهندگان كه سرمايه شركت راتأمين مي كنند برگه هاي اختيار خريد سهام اعطاءمي كند تا آن ها هم در موفقيت وسود آوري شركت سهيم باشند.

2) تعداد سهامي كه مي توان با استفاده ازاختيار خريد سهام خريداري كرد در برگه هاي مربوطه قيد مي شود.

3) قيمتي كه دارنده اختيار خريد بايد براي خريد يك سهم بپردازد، در برگه اختيار خريد سهام قيد مي شود، اين قيمت مي تواند در طول عمر اختيار خريد ثابت، يا طبق فرمول خاصي متغير باشد.

4) معمولا صاحب اينگونه اختيار در يك دوره مشخص زماني مي تواند از اين حق استفاده كند. بديهي  در پايان دوره اين اختيار هيچ ارزشي نخواهد داشت. در برخي موارد مدت زماني كه مي توان از اين اختيار استفاده كرد نامحدود است.

5) گواهي اختيار خريد سهام قابل بازخريد نيست. دارنده آن ها حق راي(در مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره ) ندارد. هيچگونه سود سهام يا بهره به آن ها تعلق نمي گيرد.

استفاده از گواهي سهام ( اختيار خريد سهام ) به منظور تامين بلند مدت اثراتي بر ساختار مالي شركت دارد كه با اثرات استفاده از اوراق بهادار تفاوت دارد. اگر شركتي اوراق قرضه قابل تبديل انتشار دهد و تبديل آن را اجباري كند، بدهي به وسيله حقوق صاحبان سهام جايگزين مي شود  در حالي كه با انتشار اوراق قرضه به ضميمه گواهي سهام چنين چيزي مصداق نخواهد داشت. وقتي كه گواهي سهام مورد معامله قرار گيرد، اوراق قرضه شركت كنار گذاشته نمي شود و در عوض دارنده گواهي سهام در مقابل خريد سهام عادي مبلغ بيشتري به شركت پرداخت مي كند. بدين ترتيب بدون اينكه براوراق بهادار با درآمد ثابت تأثيري گذاشته شود گواهي سهام باعث افزايش نقدينگي شركت مي شود. اين ويژگي گواهي سهام بر عايدي هر سهم و نيز ساختار سرمايه شركت اثر مي گذارد. ( جان جي، 1374، ‌ص 95)

شركت ها معمولا برگه هاي اختيار خريد سهام را به عنوان وسيله اي براي تأمين مالي نمي فروشد، ولي در هر صورت صاحبان اين برگه ها از اختيار خود استفاده كرده، سهام جديد مي خرند، ‌لذا نوعي تامين مالي انجام مي گيرد. مزاياي آن به شرح زير است :

1) تقاضا براي اوراق قرضه اي كه برگه اختيار خريد سهام پيوست آن ها است، افزايش يافته نتيجه اين كه هزينه سرمايه اوراق بهاداري كه برگه اختيار خريد پيوست آن ها است كاهش مي يابد.

2) شركتي كه برگه اختيار خريد منتشر كرده است هيچگاه از استفاده اين حق مطمئن نيست، لذا اگر اين اختيارات استفاده شود سرمايه شركت افزايش يافته و شركت به منابع تأمين مالي دائمي دست مي يابد.

3) با استفاده  مردم  از اين حق تعداد سهامي كه در دست مردم است افزايش يافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام شركت كاهش مي يابد.

4) با استفاده از اختيار خريد سهام عادي، سود هر سهم كاهش يافته و دست كم به صورت موقت از ميزان پرداخت سود سهام نقدي كاسته مي شود.

معايب اختيار خريد سهام را نیز می توان به قرار زیر دانست :

1) با استفاده از اختيار خريد سهام تعداد آراي ساير سهامداران افزايش يافته و موجب تضعيف موقعيت مديران و سهامداران عمده مي شود.

2) حق استفاده از برگه اختيار خريد سهام عادي دوره مشخصي دارد. چنان چه در اين دوره استفاده نشود ارزشي نخواهد داشت.

3) باعث كاهش سود هر سهم مي شود.