اجزاء زنجيره تأمین-پایان نامه درباره برنامه ریزی منابع سازمانی

با توجه به فرايندهاي ذکر شده از نظر محققان مختلف که در فوق به آن‌ها اشاره شد مي‌توان فرايندهاي ارائه شده را به صورت خلاصه در جدول ذيل بيان نمود.

جدول 2-2: اجزاء فرايند‌هاي زنجيره تأمین

رديف اجزاء فرايندهاي زنجیره تأمین مرجع
1 مديريت اطلاعات، مديريت لجستيک، مديريت روابط فيلد و نيکولس
2 فرايندهاي عملياتي (تهيه و تدوين چشم انداز و استراتژي، طراحي و تکوين محصولات و خدمات، بازاريابي و فروش محصولات و خدمات، تحويل محصولات و خدمات، مديريت خدمات مشتري)

فرايندهاي پشتيباني (مديريت و توسعه سرمايه‌هاي انساني، مديريت فناوري اطلاعات (IT)، مديريت منابع مالي، تملک، احداث و مديريت دارايي‌ها (مايملک)، مديريت بهداشت و ايمني محيط زيست، مديريت روابط برون سازماني، مديريت دانش، بهبود و تحول)

انجمن کيفيت و

بهره­وري آمريکا

3 لجستيك ورودي، ساخت و توليد، لجستيك خروجي، بازاريابي و فروش، خدمات پس از فروش، فرايندهاي پشتيباني (زیرساخت‌های سازماني (حسابداري مالي مديريت)، مديريت منابع انساني، تحقيق و توسعه، تهيه و تداركات) زنجيره ارزش پورتر (1999)
4 مديريت ارتباط با مشتري، مديريت زنجيره تأمین داخلي، مديريت روابط تأمین‌کنندگان چوپرا و میندل (2007)
5 برنامه‌ريزي، منبع يابي، ساخت، تحويل، برگشتي انجمن زنجيره تأمین

( SCOR)

6 مديريت ارتباط با مشتري، مدیريت خدمت به مشتري، توسعه و تجاری سازی محصول، مديريت تقاضا، مديريت جريان ساخت، مديريت ارتباط با تأمین کنندگان، فرايند برآورده کردن سفارش، فرايند بر گشتي انجمن جهاني زنجيره تأمین ( GSCF)
7 مديريت ارتباط و خدمت به مشتري، برنامه‌ريزي زنجيره تأمین و مديريت تقاضا، مديريت جريان ساخت و لجستيك، تهيه و تدارك و مديريت ارتباط با تأمین كنندگان، توسعه و تجاری سازی محصول، فرآيند برآورده كردن سفارش و توزيع چان و همكاران (2003)