اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی بیماران …

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1990). The Beck Anxiety Inventory Manual. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory–II. San Antonio: psychological Corporation.
Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., & Znoj, H. (2008). Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy.Behaviour research and therapy۴۶(۱۱), ۱۲۳۰-۱۲۳۷٫‏
Berrino, A. M., Voltolini, S., Fiaschi, D., Pellegrini, S., Bignardi, D., Minale, P., Troise, C., & Maura, E. (2006). Chronic urticaria: importance of a medicalpsychological approach. Eur Ann Allergy Clin Immunol, 38(5):149-52.
Besharat, M. A. (2007). Reliability and factorial validity of Farsi version of the Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports, 101(1): 209-220.
Besharat, M. A., & Shahidi, S. (2011). What is the relationship between alexithymia and ego defense styles? A correlational study with Iranian students. Asian Journal of Psychiatry, 4, 145-149.
Bolognia, J. L., Jorizzo, J. L., & Schaffer, J. V. (2010). Dermatology. Third Edition, volume one. Elsevier publication.
Bonish, B., Jullien, D., Dutronc, Y., Huang, B. B., Modlin, R., Spada, F. M., & Nickoloff, B. J. (2000). Overexpression of CD1d by keratinocytes in psoriasis and CD1d-dependent IFN-γ production by NK-T cells. The Journal of Immunology۱۶۵(۷), ۴۰۷۶-۴۰۸۵٫‏
Boulanger, L., Zhao, Y., Bao, Y., & Russell, M. (2009). A retrospective study on the impact of comorbid depression or anxiety on healthcare resource use and costs among diabetic neuropathy patients. BMC Health Services Research, 9(1): 111.
Boyman, O., Hefti, H. P., Conrad, C., Nickoloff, B. J., Suter, M., & Nestle, F. O. (2004). Spontaneous development of psoriasis in a new animal model shows an essential role for resident T cells and tumor necrosis factor-α. The Journal of experimental medicine۱۹۹(۵), ۷۳۱-۷۳۶٫‏
Brackett, M. A., & Salovey, P. (2004). Measuring emotional intelligence as amental ability with the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test. In G. Geher (Ed.), Measurement of emotional intelligence (pp. 179-194). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders.‏
Campbell-Sills, L., & Barlow, D.H. (2007). Incorporation emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Wiley, 311-388.
Carlisle, K. N., & Parker, A. W. (2014). Psychological Distress and Pain Reporting in Australian Coal Miners. Safety and Health at Work, 5, 203-209.
Carstens, E., & Moberg, G. P. (2000). Recognizing pain and distress in laboratory animals. Journal, 41(2):62–۷۱٫
Chaichana, K. L., Mukherjee, D., Adogwa, O., Cheng, J. S., & McGirt, M. J. (2011). Correlation of preoperative depression and somatic perception scales with postoperative disability and quality of life after lumbar discectomy. J Neurosurg Spine, 14:261–۲۶۷٫
Chamian, F., Lowes, M. A., Lin, S. L., Lee, E., Kikuchi, T., Gilleaudeau, P., & Krueger, J. G. (2005). Alefacept reduces infiltrating T cells, activated dendritic cells, and inflammatory genes in psoriasis vulgaris. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America۱۰۲(۶), ۲۰۷۵-۲۰۸۰٫‏
Chen, J., Xu, T., Jing, J., & Chan, R. C. (2011). Alexithymia and emotional regulation: A cluster analytical approach. BMC psychiatry۱۱(۱), ۳۳٫‏
Cheng, Y., Guo, Y. L, & Yeh, W. Y. (2001). A national survey of psychosocial job stressors and their implications for health among working people in Taiwan. International archives of occupational and environmental health, 74(7): 495-504.
Christophers, E. (2001). Psoriasis-epidemiology and clinical spectrum. Clin Exp Ddermatol. 26:314-320.
Cisler, J. M., Olatunji, B. O., Feldner, M. T., & Forsyth, J. P. (2010). Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review. Journal of psychopathology and behavioral assessment۳۲(۱), ۶۸-۸۲٫‏
Ciuluvica, C., Amerio, P., & FulcheriM. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 127, 661 – ۶۶۵٫
Conrad, C., Boyman, O., Tonel, G., Tun-Kyi, A., Laggner, U., de Fougerolles, A., & Nestle, F. O. (2007). α۱β۱ integrin is crucial for accumulation of epidermal T cells and the development of psoriasis. Nature medicine۱۳(۷), ۸۳۶-۸۴۲٫‏Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2007). Applied behavior analysis.
Coutu, M. F, Durand, M. J., Loisel, P., Goulet, C., & Gauthier, N. (2007). Level of distress among workers undergoing work rehabilitation for musculoskeletal disorders. J Occup Rehabil, 17, 289-303.
De Arruda, L. H., & De Moraes, A. P. (2001). The impact of psoriasis on quality of life. Br J Dermatol, 144 (suppl 58): 33–۳۶٫
De Jager, M. E., Van De Kerkhof, P. C., De Jong, E. M., & Seyger, M. M. (2009). Epidemiology and prescribed treatments in childhood psoriasis: a survey among medical professionals. Journal of Dermatological Treatment,20(5), 254-258.‏
De Jong, E. M. G. J., Seegers, B. A. M. P. A., Gulinck, M. K., Boezeman, J. B. M., & Van de Kerkhof, P. C. M. (1996). Psoriasis of the nails associated with disability in a large number of patients: results of a recent interview with 1,728 patients. Dermatology۱۹۳(۴), ۳۰۰-۳۰۳٫‏
DiMatteo, M., Lepper, H. S., & Croghan, T. W. (2000). Depression is a risk factor for noncompliance with medical treatment: Meta-analysis of the effects of anxiety and depression on patient adherence. Archives of Internal Medicine, 160(14): 2101–۲۱۰۷٫
Drapeau, A., Marchand, A., & Beaulieu-Prevost, D. (2012). Epidemiology of psychological distress. In: Labate L, ed. Mental illnesses— understanding, prediction and control. InTech, 105-134.
Dubey, A., Pandey, R., & Mishra, K. (2010). Role of emotion regulation difficulties and positive/negative affectivity in explaining alexithymia-health relationship: an overview. Indian Journal of Social Science Researches۷(۱), ۲۰-۳۱٫‏
Dunn, L. K., O’Neill, J. L., & Feldman, S. R. (2011). Acne in adolescents: quality of life, self-esteem, mood, and psychological disorders. Dermatol Online J, 17(1):1.
Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: their role in predicting quality of social functioning.Journal of personality and social psychology۷۸(۱), ۱۳۶٫‏
Erberk-Ozen, N., Birol, A., Boratav, C., & Kocak, M. (2006). Executive dysfunctions and depression in Behçet’s disease without explicit neurological involvement. Psychiatry Clin Neurosci, 60, 465-472.
Farber, E., & Nall, L. (1998). Epidemiology: natural history and genetics. In: Roenigk, H. H., Maibach, H. I (Eds). Psoriasis, 3rd edn. New York: Marcel Dekker. 107- 158.
Finlay, A. Y. (2004). Quality of life indices. Indian J Dermatol venereal Leprol, 70, 143-148.
First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Benjamin, L. S. (1997a). Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Association.