مقاله – اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی …

محدویت‌های پژوهش
ضمن کاربرد یافته‌ها، پژوهش حاضر دارای محدودیت‌های زیر است:
کوتاه بودن دوره‌ی پیگیری
از آن‌جایی که هم درمان و هم ارزیابی توسط یک نفر انجام شده است، این امر می‌تواند سبب سوگیری در تفسیر یافته‌ها شود.
با توجه به ترک دو نفر از آزمودنی‌ها در جلسات میانی، متغیر جنسیت کنترل نشد.
پیشنهاد‌های پژوهشی
با توجه به یافته‌ها و محدودیت‌های پژوهش، می‌توان پیشنهادات زیر را جهت پیشبرد زمینه‌‌های جدید پژوهش ارائه داد:
به‌کارگیری طرح‌های پژوهشی متفاوت از قبیل طرح‌های تک آزمودنی چند خط پایه و طرح‌های گروهی از جمله کارآزمایی‌های بالینی تصادفی به منظور افزایش اعتبار درونی و قدرت تعمیم نتایج بدست آمده از اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان در پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی
بررسی اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به دیگر بیماری‌های پوستی
بررسی اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر دیگر متغیرهای روان‌شناختی با منشا هیجانی موثر بر بیماری‌های پوستی مانند تحمل پرشانی و ابهام، تنظیم شناختی هیجان، مشکلات تنظیم هیجان و ….
انجام پژوهش‌هایی با دوره‌ی پیگیری بلند مدت جهت بررسی اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی در افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی
انجام پژوهش‌هایی با استفاده از راهنمای جامع‌تر جهت بررسی تاثیر درمان‌های مبتنی بر هیجان در کاهش علائم بیماری‌های پوستی
پیشنهاد‌های کاربردی
با توجه به اثربخشی آموزش نظم‌جویی فرآیندی هیجان در کاهش پریشانی روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) و ناگویی هیجانی، لزوم تمرکز بر درمان‌های روان‌شناختی به عنوان درمان‌های کمکی، حمایتی و توانبخشی در بیماران جسمی بویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های پوستی احساس می‌شود که علاوه بر مسائل مربوط به بیماری و عوارض آن، از مسائل روانی برآمده از بیماری و یا مقدم بر آن به ویژه مسائل و موضوعات هیجانی که نقش شروع کننده، تسریع کننده و تشدید کننده در روند بیماری‌های پوستی دارند رنج می‌برند.
همچنین با توجه به فراوانی اختلالات هیجانی در بیماران پوستی، نقش عوامل هیجانی در ایجاد، گسترش و درمان بیماری‌های پوستی غیر قابل اغماض است. بنابراین قرار دادن آموزش‌های مربوط به مسائل روان‌شناختی در برنامه‌ی درمانی بیمارستان‌ها که به نوعی با بیماری و البته با زندگی بیماران در ارتباط است؛ به علاوه به دلیل این که ثابت شده مسائل هیجانی یکی از موضوعات مهم زندگی افراد است و مدیریت آن اثرات فراوانی روی جنبه‌های مختلف زندگی خواهد داشت و این‌که ناآگاهی و مسایل روانی منجر به درمان ناقص بیماران مبتلا به بیماری‌های پوستی می‌شود، دارای ارزش‌های فراوانی است که از آن جمله می‌توان به درمان موثرتر بیماری، افزایش بهزیستی و سلامت روانی و رضایت از زندگی، کاهش طول مدت درمان و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش توانایی مقابله با عوامل استرس‌زا و پریشانی هیجانی و در نتیجه کاهش عود مجدد بیماری اشاره کرد.
از طریق برنامه ریزی و آموزش بیمار و اطرافیان و مداخلات مبتنی بر هیجان می‌توان از مسائل و پیامدهای برآمده از بیماری‌های پوستی پیشگیری کرد و یا آن‌ها را کاهش داد.
قرار دادن آموزش‌های مربوط به مسائل روان‌شناختی در برنامه‌های درسی و همچنین آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها در جهت افزایش اثربخشی درمان‌های دیگر.
منابع
بختیاری، مریم. (۱۳۷۹). بررسی اختلال روانی در مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران.
دابسون، کیت استفان و محمدخانی، پروانه. (۱۳۸۶). مختصات روان‌سنجی پرسشنامه‌ی افسردگی بک-۲ در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره‌ی بهبودی نسبی. ویژه‌نامه‌ی توانبخشی در بیماری‌ها و اختلالات روانی. دوره‌ی ۸، شماره‌ی بیست و نهم، ۸۶-۸۰٫
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام. (۱۳۸۶). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره۲۶، ۷۶-۶۵٫
سیف، علی اکبر. (۱۳۸۱). روشهای اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، محمد؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا؛ صدیق، ارشیا؛ جلالی رودسری، محسن. (۱۳۸۳). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای DSM-IV(SCID). فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، سال ششم، شماره ۱ و ۲، ۱۰-۲۲٫
فتحی آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه. (۱۳۹۲). آزمون‌های روان‌شناختی، ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: انتشارات بعثت.
فتی، لادن؛ بیرشک، بهروز؛ عاطف وحید، محمد کاظم و دابسون، کیت استفان . (۱۳۸۴). ساختارهای معناگذاری/ طرحواره‌ها، حالت‌های هیجانی و پردازش شناختی اطلاعات هیجانی: مقایسه‌ی دو چهارچوب مفهومی. مجله‌ی روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). دوره یازدهم، ۳۲۶-۳۱۲٫
کاویانی، حسین و موسوی، اشرف السادات. (۱۳۷۸). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی اضطراب بک در طبقات سنی و حنسی جمعیت ایرانی. مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال ۲؛ شماره‌ی شصت و شش، ۱۴۰-۱۳۶٫
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس. (۱۳۹۱). روش تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه‌ی احمدرضا نصر، محمدرضا عریفی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمد حسین علامت ساز، محمدجعفر پاک سرشت، علی دلاور، علیرضا کیامنش، غلامرضا خوی نژاد. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
Aldao, A. & Nolen- Hoksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983.
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour research and therapy۴۸(۱۰), ۹۷۴-۹۸۳٫‏
Alikhan, A., Felsten, L. M., Daly, M., & Petronic-Rosic, V. (2011). Vitiligo: a comprehensive overview: part I. Introduction, epidemiology, quality of life, diagnosis, differential diagnosis, associations, histopathology, etiology, and work-up. Journal of the American Academy of Dermatology۶۵(۳), ۴۷۳-۴۹۱٫‏
Alloy, L. B., & Riskind, J. H. (2006). Cognitive vulnerability to emotional disorders. Routledge.‏
Arndt, J., Smith, N., & Tausk, F. (2008). Stress and atopic dermatitis. Curr Allergy Asthma Rep, 8, 312-317.
Augustin, M., Glaeske, G., Radtke, M. A., Christophers, E., Reich, K., & Schäfer, I. (2010). Epidemiology and comorbidity of psoriasis in children.British Journal of Dermatology۱۶۲(۳), ۶۳۳-۶۳۶٫
‏Ayer, J., & Burrows, N. (2006). Acne: more than skin deep. Postgrad Med J, 82(970): 500–۵۰۶٫
Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: I Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, ۳۸(۱): ۲۳-۳۲٫
Bargh, J. A., & Williams, L. E. (2007). The nonconscious regulation of emotion.Handbook of emotion regulation۱, ۴۲۹Á۴۴۵٫‏
Barth, J., Schumacher, M., & Herrmann-Lingen, C. (2004). Depression as a risk factor for mortality in patients with coronary heart disease: A meta-analysis. Psychosomatic Medicine, 66(6): 802–۸۱۳٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.