اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی فرآیندی هیجان بر پریشانی روان‌شناختی و ناگویی هیجانی بیماران …

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
با توجه به طرح تک آزمودنی، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های اندازه‌ی اثر، کوهن، تغییرات روند و شیب برای هر بیمار استفاده شد و روند تغییر نمرات در طی جلسات بر روی نمودارها به صورت جداگانه نشان داده شد. از روش بازبینی دیداری نمودارها و ضرایب تاثیر داده‌ها استفاده شد. فراز و فرود متغیر وابسته‌، پایه‌ی داوری میزان تغییر به شمار رفت. افزون بر این از ملاک معناداری بالینی هم برای تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. برای عینی‌سازی میزان بهبودی از فرمول زیر برای تعیین درصد بهبودی استفاده شد.
MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Treatment phase Mean] 100 ×
MPR= [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] 100 ×
Cohen’s d = M1 – M2 / spooled
where spooled = √[(s 12+ s 22) / 2]
(effect-size) rYl = d / √ (d<sup>2</sup> + 4)
در این فرمول‌ها، MPI درصد بهبودی، MPR درصد کاهش نمرات و Cohen’s d میزان تغییرپذیری را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها به ترتیب بیانگر تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری هستند. روش اصلی تحلیل داده‌ها در طرح‌های تک آزمودنی استفاده از شکل و تحلیل دیداری است. وارسی انفرادی نتایج تک آزمودنی‌ها موجب می‌شود که تغییرات قابل ملاحظه در برخی آزمودنی‌ها به عنوان تغییرات گروهی تفسیر نگردد و نتایج به شکل واقه بینانه‌تری مورد تحلیل واقع شوند. در تحلیل دیداری طراز، روند و تغییرپذیری نقاط داده‌ها در مراحل مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع، تحلیل دیداری مستلزم بررسی این سه ویژگی در هر مرحله و در بین شرایط مختلف است (کوپر، هرون و هوارد، ۲۰۰۷). فراز و فرود متغیرهای وابسته در نمودار اساس داوری در مورد میزان تغییر به شمار می‌آید. همچنین به منظور مقایسه‌ی نتایج درمان در دو بیماری ویتیلیگو و پسوریازیس از مقایسه‌ی یافته‌های بالینی (کندال، فلانری-اسکرودر و فورد، ۱۹۹۹) استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این بخش، اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش ارائه می‌شود. با توجه به طرح تک آزمودنی، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های اندازه‌ی اثر، کوهن، تغییرات روند و شیب برای هر بیمار استفاده گردید و روند تغییر نمرات در طی جلسات بر روی نمودارها به صورت جداگانه نشان داده شد. هم‌چنین از روش بازبینی دیداری نمودارها و ضرایب تاثیر داده‌ها استفاده شد. فراز و فرود متغیر وابسته‌، پایه‌ی داوری میزان تغییر به شمار رفت. افزون بر این از ملاک معناداری بالینی هم برای تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. برای عینی‌سازی میزان بهبودی نیز از فرمول زیر برای تعیین درصد بهبودی استفاده شد:
MPI = [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Treatment phase Mean] 100 ×
MPR= [(Baseline Mean – Treatment Phase Mean) / Baseline Mean] 100 ×
Cohen’s d = M1 – M2 / spooled
where spooled = √[(s 12+ s 22) / 2]
(effect-size) rYl = d / √ (d<sup>2</sup> + 4)
داده‌های توصیفی
در جدول ۱-۴ اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به بیماران شرکت کننده در پژوهش ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این بیماران تقریبا دارای ویژگی‌های جمعیت شناختی مشابهی هستند.
جدول۱-۴٫ ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران مبتلا به ویتیلیگو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

آزمودنی جنس سن وضعیت تاهل سطح تحصیلات نوع بیماری مدت ابتلاء
۱ مذکر ۲۹