ابهام گريزي:پایان نامه تأثیر ابعاد فرهنگی بر رفتار شهروندی

ابهام گريزي

واژه ابهام گريزي از جامعه شناسي سازماني آمريكا عاريت گرفته شده، بويژه از كار جيمز ج.مارچ[1] و همكارانش در سازمان هاي آمريكائي به اين موضوع پي بردند. روش هاي برخورد و مواجهه با موارد مبهم، بخشي از نهاد انساني در هر كشوري است. ابهام گريزي اينگونه تعريف مي شود: میزان ترسی که اعضای یک فرهنگ در موقعیت های ناشناخته و نامشخص احساس می کنند. این احساس در میان سایر احساس های دیگر، از طریق عصبی شدن و نیاز به پیش بینی پذیری شناخته می شود (اعرابي و همكاران، 1388، 170).

ابهام گریزی میزان تحمل ابهام (برای مثال در مورد قانون، تکنولوژی یا مذهب) یک فرهنگ را نشان می دهد. این بعد فرهنگ به این مطلب اشاره دارد که چه میزان مردم یک کشور تحمل پذیرش شرایط ابهام را دارند و تا چه درجه شرایط ساختار یافته را به وضعیت های غیر ساختار یافته ترجیح می دهند (همان منبع). هافستد در بعد ابهام‌گريزي‌ به‌ مسايلي‌ ازقبيل؛ ميزان‌ پذيرش‌ ابهام‌ در زندگي، استرس، سختكوشي، تعارض‌ و رقابت، ميزان‌ تحمل‌ انحراف، نمودهاي‌ ملي‌گرائي، تحمل‌ خطر در زندگي، مطلق‌گرائي‌ و نسبيت‌گرائي‌ اشاره مي كند (هدايتي، 1381، 11).

مردم در کشور های با ابهام گریزی قوی، گرفتار، بی قرار، مضطرب، هیجانی، پرخاشگر و فعالند. ولی در کشورهائی که ابهام گریزی ضعیف است مردمانش آرام، راحت طلب، بی درد، کنترل شده و تنبل هستند. براساس تحقیقات IBM یک رابطه قوی اما منفی بین ابهام گریزی و سطح رفاه درونی افراد وجود دارد. در کشور هائی که ابهام گریزی قوی است مردم به طور میانگین کمتر احساس خوب دارند (Hofstede, 1980, 66).

ابهام گريزي ضعيف نشانه كمتر بودن اضطراب هست. در محل كار نيز اضطراب ناشي از ابهام گريزي، منجر به ايجاد تفاوت هاي بارز و چشمگير ميان جوامع ابهام گريز قوي و ضعيف مي شود. در جامعه هاي با ابهام گريزي قوي، مردم سخت كار مي كنند و يا حداقل هميشه مشغولند، در آنجا زندگي پر شتاب و زمان با ارزش است. اما مردم در جوامع ابهام گريز ضعيف، اگر نيازي احساس شود مي توانند سخت كار كنند، ولي آنان هرگز بخاطر ضرورت هاي دروني به يك فعاليت ثابت كشيده نمي شوند. آنها دوست دارند در آرامش به سر ببرند و زمان چارچوبي است براي جهت گيري نه آنكه شاهد گذران آن باشند (اعرابي و همكاران، 1388، 182).

جدول 2-2: تفاوت هاي مهم جوامع ابهام گريز قوي و ضعيف

ابهام گريزي قوي ابهام گريزي ضعيف
استرس زياد، احساس اضطراب استرس اندك، احساس آرامش
پذيرش ريسك هاي نامأنوس: ترس از موقعيت هاي مبهم و خطرات نامأنوس احساس راحتي در هنگام ابهام و ريسك هاي نامأنوس
هر آنچه متفاوت است، خطرناك است هرچه متفاوت است، كنجكاو است
نياز احساسي و دروني به مقررات، حتي اگر كارائي نداشته باشد مقررات فقط در موارد كاملاً ضروري بوجود مي آيند
سركوب ايده ها و رفتارهاي انحرافي اغماض داشتن در انحرافات، ايده ها و رفتار
كثرت و دقيق بودن قوانين و مقررات پائين بودن تعداد قوانين و مقررات
محافظه كاري، افراطي گري، قانون و نظم مدارا و اعتدال
ابهام، جزء لاينفك زندگي است و تهديد دائمي تلقي مي شود كه بايد با آن مبارزه كرد ابهام از مسائل عادي زندگي است و هر روز از آموزش استقبال مي شود

[1] James .G. March