ابعاد دانش فنی،پایان نامه ارزش‌گذاري‌ دانش فنی صنایع

    ابعاد دانش فنی

براساس تعاریف ارایه شده در بند قبل، دانش فنی را می­توان اینگونه تعریف کرد. “پیکره­ای دانشی از جنس فنی متشکل از مهارت­ها، تجربیات و مستندات ارزشمند برای توليد محصول”. بر این اساس، دانش فنی به عنوان یک پیکرۀ دانشی نظام­مند، می­تواند چهار بعد داشته باشد. نخست به صورت فردی ـ صریح (مانند مهارت­های فردی مرتبط با تولید کالا با قابلیت مستندسازی)، فردی ـ ضمنی (مانند مهارت­های فردی مرتبط با با تولید کالا که شخصی است)، سازمانی ـ صریح (راهنماها و دستورالعمل­های عملیاتی استاندارد)، یا سازمانی ـ ضمنی (مانند فعالیت­های روزمره و فرهنگ) ( ‏شکل (2-3) ). هر یک از این ابعاد می­تواند به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی و خلق ارزش باشند (Hitt et al., 2000). برای درک بهتر ماهیت ابعاد پیش­گفته، در ادامه هر یک از مفاهیم ضمنی، صریح، فردی و سازمانی بودن دانش بررسی می­گردند

  • دانش صریح و ضمنی

دانش صریح[1]، نوعی از دانش است که اصطلاحاً در قسمت جلویی ذهن و به صورت خودآگاه وجود دارد (Milton, 2007) و می­تواند به صورت فرمول­بندی شده در قالب گفتار و نوشتار موجودیت یابد. این نوع دانش می­تواند در خارج از ذهن افراد ذخیره شود (Wilde, 2011). تجلی دانش صریح را می­توان در قالب مستندات فنی، دستوالعمل­ها و موراد مشابه مشاهدا کرد. بنابر این این نوع دانش قابل پردازش، قابل انتقال و قابل ذخیره­سازی است (Wilde, 2011).

با در نظر گرفتن دانش صریح در یک­سوی یک بردار، دانش ضمنی[2]  در آن سوی دیگر آن قرار دارد. این نوع دانش در قسمت عقبی ذهن افراد و به صورت ناخودآگاه وجود دارد (Milton, 2007). این نوع دانش، دانشی است که از طریق یادگیری و تجربه به دست­ می­آید و اغلب از آن به عنوان یادگیری در عمل[3] اطلاق می­شود (Hitt et al., 2000). ضمنی بودن دلالت بر این دارد که افراد از آنچه می­توانند به زبان آورند، بیشتر می­دانند (Hitt et al., 2000) و این بدان معناست که تبدیل این نوع دانش به گفتار و نوشتار کار دشواری است (Wilde, 2011).

در اجرای فعالیت­های سازمانی بکارگیری هر دوی این دانش­ها ضروری­ هستند. برای مثال کارپرداز یک ماشین صنعتی از طریق دریافت و درونی­سازی اطلاعات انتقال داده شده به وی ( از طریق آموزش و مطالعۀ اسناد راهنما و مدارک فنی) و اجرای فعالیت در محیط واقعی در طول زمان، قادر به اجرای آن فعالیت است. آن چیزی که این فرد قادر به بازگو کردن آن در قالب کلمه­ها و نوشته­ها در خصوص کارکردن با ماشین مورد نظر است در حیطه دانش صریح وی قرار می­گیرد و آن چیزی که قادر به بازنمایی آن از طریق کلمات نیست همان دانش ضمنی یا به تعبیری مهارت است.

  • دانش فردی و سازمانی

دانش فردی[4]، دانشی است که توسط هر یک از کارکنان سازمان نگهداری می­شود. این نوع دانش عمدتاً به صورت ضمنی و در ذهن آن­ها موجود است. دانش سازمانی[5]، از طریق ارتباط و تعامل میان کارکنان به وجود می­آید (Wilde, 2011).

[1] . Explicit Knowledge

[2] . Tacit Knowledge

[3] . learning by doing

[4] . Individual knowledge

[5] . Collective Knowledge