آزمون تی تک نمونه ای:پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نظری و تجربی

آزمون تی تک نمونه ای[1] براي آزمون فرض پيرامون ميانگين يک جامعه استفاده مي شود. در بيشتر پژوهش هائي که با مقياس ليکرت انجام مي­شوند جهت بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل سوالات تخصصي مربوط به آنها از اين آزمون استفاده مي شود. در این آزمون فرض بر این است که داده­ها، نمونه­هایی از یک جامعه با یک توزیع خاص هستند. پس این آزمون، فرضیه صفر را مورد آزمون قرار می­دهد که آیا نمونه متعلق به جامعه­ای با میانگین مشخص است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در تحقیقات مدیریت و سازمان برای بررسی اهمیت ابعاد تحقیق در جوامع گوناگون از این آزمون استفاده می­شود. در پژوهش حاضر نیز برای اینکه مشخص شود که آیا میانگین داده­های مربوط به هفت بعد مورد بررسی با میانگین جامعه فرضی (یعنی 3) که همان میانگین نظری است، برابر هستند یا خیر، از آزمون تی تک­نمونه­ای استفاده شده است.

ابتدا دو فرضیه آماری در مورد آزمون‌های تی تک نمونه ای ابعاد هفت گانه تحقیق به شرح زیر هستند:

  • H0: تأثیر (اهمیت) بعد مورد نظر از دید پاسخ دهندگان در حد متوسط است.
  • H1: تأثیر (اهمیت) بعد مورد نظر از دید پاسخ دهندگان در حد متوسط نیست.

نتایج اجرای آزمون تی تک نمونه­ای برای ابعاد تحقیق در جدول زیر آمده است:

جدول 4-5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری

ابعاد مقدار t سطح معناداری میزان خطا نتیجه آزمون فاصله تفاوت اختلاف μ-3 در سطح اطمینان 95%
حد بالا حد پایین
محصول / خدمت 683/10 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 6240/0 4291/0
قیمت 616/18 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 8158/0 6592/0
تبلیغات 482/9 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 6302/0 4127/0
مکان 192/4 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 3301/0 1185/0
افراد 060/4 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 3141/0 1084/0
فروش 941/6 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 4772/0 2656/0
امکانات فیزیکی 575/4 000/0 0.05 رد H0 و پذیرش H1 3949/0 1566/0

 

با توجه به اینکه سطح معناداری در هر هفت آزمون تی تک نمونه ای کمتر از 0.05 شده است، فرض صفر (H0) رد شده و فرض یک (H1) پذیرفته می­شود. بدین­معنی که در فاصله­اطمینان 95% تفاوت معناداری بین میانگین ابعاد موثر بر بازاریابی گردشگری و میانگین فرضی جامعه (3) وجود دارد. علاوه بر این، مثبت بودن مقادیر حد بالا و پایین فاصله تفاوت اختلاف میانگین ابعاد با 3 نشان می­دهد که میانگین امتیازات تمامی ابعاد از 3 بیشتر می­باشد. به عبارت دیگر اهمیت یا تأثیر عوامل محصول / خدمت، قیمت، تبلیغات، مکان، افراد، فروش، و شواهد و امکانات فیزیکی بر بازاریابی گردشگری تأیید می‌شود.

[1]  One Sample T-test